امنیت‌ قضایی‌

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدف‌ از این‌ مقاله‌، روشن‌ ساختن‌ ابعادی‌ چنداز مفهوم‌ امنیت‌ قضایی‌ است‌. اگر چه‌ کاربرد این‌واژه‌ در نوشته‌های‌ امروزی‌، رو به‌ فزونی‌ نهاده‌است‌، با این‌ وصف‌ به‌ نظر می‌رسد که‌ درک‌ روشن‌و دقیقی‌ از این‌ واژه‌ در میان‌ عامه‌ مردم‌ و حتی‌اصحاب‌ قضا و کارشناسان‌ امر، وجود ندارد. ازاین‌ رو نویسنده‌ در ابتدا به‌ تشریح‌ برخی‌ تعاریف‌داده‌ شده‌ از امنیت‌ قضایی‌ پرداخته‌ و پس‌ ازبررسی‌ و نقد آنها، تعریف‌ جامعی‌ را پیشنهاد داده‌است‌، در پایان‌ نیز ضمن‌ بررسی‌ مورد پرونده‌« خفاش‌ شب‌» از وجود یا نبود امنیت‌ قضایی‌ دررسیدگی‌ به‌ این‌ پرونده‌ سخن‌ گفته‌ است‌. هدف‌مؤلف‌ در این‌ نوشتار آن‌ بوده‌ تا با ارایه‌ شاخصهای‌حقوقی‌ مشخصی‌، ضمن‌ کمی‌ کردن‌ مفهوم‌ انتزاعی‌« امنیت‌ قضایی‌»، میزان‌ قابلیت‌ آن‌ را در تحلیلهای‌حقوقی‌ جاری‌ به‌ نمایش‌ گذارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات