امنیت‌ قضایی‌ و سازمان‌ قضا در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

مؤلف‌ در این‌ گفتار به‌ بررسی‌ امنیت‌قضایی‌پرداخته‌ و با آن‌ را به‌ کیفیت‌ عملکرد دادگاهها دربه‌ کار بستن‌ ضمانتهای‌ اجرایی‌ قانونی‌ به‌ ترتیبی‌ که‌شهروندان‌ را قبل‌ از نقض‌ قوانین‌ و تعهداتشان‌ ازآن‌ عمل‌ باز دارد، تعریف‌ نموده‌ تا بدین‌ وسیله‌،مفهوم‌، قابلیت‌ بررسی‌ و ارزیابی‌ بیابد. با این‌تعریف‌ ایشان‌ در پی‌ بررسی‌ وضعیت‌ امنیت‌قضایی‌ با نگاه‌ آسیب‌شناختی‌ است‌ و از کاستیهای‌ساختاری‌ و اجرایی‌ ساختار قضایی‌ به‌ تفکیک‌سخن‌ رانده‌ است‌.اصطلاح‌ «امنیت‌ قضایی‌» نزد مؤلف‌، بیشتر ناظر برکیفیت‌ مناسب‌ عملکرد دادگاهها در به‌ کار بستن‌ضمانتهای‌ اجرایی‌ قانون‌ می‌باشد. از این‌ منظربررسی‌ وضعیت‌ نیروی‌ انسانی‌ متخصص‌ مشغول‌به‌ کار در دادگاهها، ساختار قضایی‌ و فرآیندرسیدگی‌ به‌ پرونده‌ها مورد توجه‌ مؤلف‌ قرار گرفته‌و کاستیهای‌ هر یک‌ بیان‌ شده‌ است‌.

کلیدواژه‌ها

موضوعات