تحلیلی‌بربیانیه‌اخیرشورای‌همکاری‌خلیج‌فارس‌در بارة‌ جزایر سه‌گانه‌ ایران‌

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

روابط‌ بین‌ ایران‌ و کشورهای‌ عربی‌ منطقه‌ درطول‌ تاریخ‌ از فراز و نشیبهای‌ بسیار زیادی‌برخوردار بوده‌ که‌ وقوع‌ جنگ‌ تحمیلی‌ در این‌میان‌ در تشدید مخاصمات‌ نقش‌ بسزایی‌ را داشته‌است‌. پس‌ از اتمام‌ جنگ‌ تحمیلی‌ اگر چه‌ از دامنه‌این‌ التهابات‌ تا حدودی‌ کاسته‌ شد، اما تنشهاهیچ‌گاه‌ به‌ حد عادی‌ و متعارف‌ نرسید. در این‌ میان‌سیاست‌ تنش‌زدایی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ که‌ درپرتو اصل‌ گفتگوی‌ تمدنها دنبال‌ می‌شد، توانست‌ تاحدودی‌ مؤثر افتد که‌ همکاری‌ ایران‌ و عربستان‌نمونه‌ بارز آن‌ است‌. البته‌ این‌ وضعیت‌ نیز چندان‌پایدار نبوده‌ و اعلامیه‌ اخیر شورای‌ همکاری‌خلیج‌فارس‌ در هجمه‌ به‌ ایران‌ و گرایش‌ به‌ سوی‌امارات‌، از جمله‌ مسایلی‌ است‌ که‌ در تاریخ‌ روابط‌ایران‌ و کشورهای‌ عربی‌ منطقه‌ مهم‌ به‌ حساب‌ آمده‌و محتاج‌ تحلیل‌ جدی‌ می‌باشد. نویسنده‌ در این‌نوشتار با بررسی‌ تاریخی‌ موضوع‌ به‌ تحلیل‌ نقاط‌ضعف‌ بیانیه‌ اخیر این‌ شورا پرداخته‌ و پاسخی‌علمی‌ به‌ سیاست‌ نادرست‌ کشورهای‌ امضاء کننده‌بیانیه‌ داده‌ است‌.

کلیدواژه‌ها

موضوعات