بررسی‌ تاریخی‌ زبان‌ و هویت‌ نژادی‌ در کردستان

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگر

چکیده

موضوع‌ اصلی‌ این‌ نوشتار را تحلیل‌ هویت‌نژادی‌ کردها شکل‌ می‌دهد و این‌ که‌، نقش‌ زبان‌کردی‌  در تمییز بخشی‌ به‌ این‌ گروه‌ تا چه‌ میزان‌است‌. مؤلف‌ با استناد به‌ مطالب‌ به‌ چاپ‌ رسیده‌ ازبزرگان‌ و شاعران‌ کردزبان‌، به‌ این‌ وجود مستقل‌ اشاره‌ دارد. همین‌ امر منجر به‌ برگرفتن‌ سیاست های‌متفاوتی‌ نسبت‌ به‌ کردها در کشورهای‌ مختلف‌گردیده‌ که‌ در این‌ جا مؤلف‌ به‌ طور مشخص‌ به‌چند کشور مهم‌ اشاره‌ دارد. سیاست‌ تأکید تمام‌ عیار بر زبان‌ ترکی‌ و نفی‌ هویت‌ کردی‌، که‌ با نابردباری‌ تمام‌ دولت‌ ترکیه‌ به‌ اجراء گذارده‌ شد، عملاً به‌ بسط‌ نتایج‌ موردنظر نایل‌ نیامد. سیاست‌ نسبتاً بردبارانه‌ دولت‌ تحت‌ قیمومت‌ فرانسه‌ در سوریه‌ به‌بسط‌ زبان‌ کردی‌ و نوآوری هایی‌ منتهی‌ می‌شود؛ این‌سیاست‌ البته‌ در پی‌ جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ و استقلال‌ سوریه‌، پایان‌ می‌یابد و مهاجرت‌ بزرگان‌ کرد را به‌دنبال‌ دارد.ایران‌ در دوره‌ رضاخان‌، سیاست‌ ادغام‌ راپیشه‌ کرد که‌ در نهایت‌ شکل‌ سرکوبگرانه‌ به‌ خودمی‌ گیرد و مهاجرت‌ ایشان‌ را به‌ کشورهای‌ همجواربه‌ دنبال‌ دارد. پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ فضای‌ تازه‌ای‌ را ایجاد کرده‌ که‌ در آن‌ عنصر ایدئولوژی‌ بسیار مهم‌ است‌ و همین‌ امر، در چیره‌ آمدن‌ بر بحران های‌ قومی‌ به‌ کمک‌ دولت مردان‌ ایرانی‌ آمده‌ است‌.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

بررسی‌ تاریخی‌ زبان‌ و هویت‌ نژادی‌ در کردستان

نویسندگان [English]

  • g blod
  • yaser soleymani
  • noorodin yousefi
- Edmends, C-J. "Kurdish Nationalism." In:Journal of Contemporary History, 6:87-
107.1971, No. 6, pp. 87-107.
- Fishman. Joshua A.Language and Nationalism: Two Integrative Essays,Massachusetts,
Newbury House Publishers, Rowley, 1972.
- Hassanpour, Amir.Nationolism and Languagein Kurdistan 1918 - 1985.San francisco,
Mellen Research University Press, 1992.
- Miran Sardar Hamid and Karim Mestefa Sharaza. Diwani HaJJi Qaderi
Koyi,Baghdad,1986.
- Rudenko, M.B.Amadxan, Mamizin,Moscow, Peoples of Asia Institute, 1962.
- Smith, Anthony.National Identity,London, Penguin Books Ltd., 1991.
- Suleiman, Yasir. "Nationalism and the Arabic Language An Historical Overview",
In:ArabicSociolinguistics Issues and Perspectives,edit Yasir Suleiman, London, Curzon
Press, 1994, pp. 3-24.