بررسی‌ تاریخی‌ زبان‌ و هویت‌ نژادی‌ در کردستان

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

موضوع‌ اصلی‌ این‌ نوشتار را تحلیل‌ هویت‌نژادی‌ کردها شکل‌ می‌دهد و این‌ که‌، نقش‌ زبان‌کردی‌ در تمییز بخشی‌ به‌ این‌ گروه‌ تا چه‌ میزان‌است‌. مؤلف‌ با استناد به‌ مطالب‌ به‌ چاپ‌ رسیده‌ ازبزرگان‌ و شاعران‌ کردزبان‌، به‌ این‌ وجود مستقل‌اشاره‌ دارد. همین‌ امر منجر به‌ برگرفتن‌ سیاستهای‌متفاوتی‌ نسبت‌ به‌ کردها در کشورهای‌ مختلف‌گردیده‌ که‌ در این‌ جا مؤلف‌ به‌ طور مشخص‌ به‌چند کشور مهم‌ اشاره‌ دارد. سیاست‌ تأکید تمام‌عیاربر زبان‌ ترکی‌ و نفی‌ هویت‌ کردی‌، که‌ با نابردباری‌تمام‌ دولت‌ ترکیه‌ به‌ اجراء گذارده‌ شد، عملاً به‌بسط‌ نتایج‌ موردنظر نایل‌ نیامد. سیاست‌ نسبتاًبردبارانه‌ دولت‌ تحت‌ قیمومت‌ فرانسه‌ در سوریه‌ به‌بسط‌ زبان‌ کردی‌ و نوآوریهایی‌ منتهی‌ می‌شود؛ این‌سیاست‌ البته‌ در پی‌ جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ و استقلال‌سوریه‌، پایان‌ می‌یابد و مهاجرت‌ بزرگان‌ کرد را به‌دنبال‌ دارد.ایران‌ در دوره‌ رضاخان‌، سیاست‌ ادغام‌ راپیشه‌ کرد که‌ در نهایت‌ شکل‌ سرکوبگرانه‌ به‌ خودمی‌گیرد و مهاجرت‌ ایشان‌ را به‌ کشورهای‌ همجواربه‌ دنبال‌ دارد. پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ فضای‌تازه‌ای‌ را ایجاد کرده‌ که‌ در آن‌ عنصر ایدئولوژی‌بسیار مهم‌ است‌ و همین‌ امر، در چیره‌ آمدن‌ بربحرانهای‌ قومی‌ به‌ کمک‌ دولتمردان‌ ایرانی‌ آمده‌است‌.

کلیدواژه‌ها

موضوعات