منطق‌ معادلات‌ امنیت‌ ملی‌

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

استمرار در واحد زمان‌» و «وجود مسأله‌ای‌» اصیل‌ در عالم‌ واقع‌،رابطه‌ای‌ برقرار است‌؛ از جمله‌ موضوعات‌ جنجال‌ برانگیز حوزه‌ فلسفه‌ علم‌ می‌باشد که‌ تاکنون‌مورد توجه‌ و بهره‌برداریهای‌ بسیاری‌ قرار گرفته‌ است‌. این‌ که‌ کارل‌ پوپر کتاب‌ گران‌ سنگ‌ خود«منطق‌ اکتشاف‌ علمی‌» را با این‌ نقل‌ قول‌ از کانت‌ آغاز کرده‌، دلالت‌ بر اهمیت‌ و حساسیت‌ این‌مدعای‌ فلسفی‌ دارد. پرسشی‌ که‌ به‌ تبع‌ از ادعای‌ بالا در حوزه‌ مطالعات‌ امنیتی‌ ـ و بسیاری‌ دیگر ازحوزه‌های‌ فعالیت‌ علمی‌ ـ قابل‌ طرح‌ می‌باشد، این‌ است‌ که‌: «مسأله‌ اصیلی‌ که‌ در ورای‌ مجادلات‌دامنه‌دار پژوهشهای‌ امنیتی‌ قرار دارد و به‌ نوعی‌ در تأیید یا تضعیف‌ نظریه‌ها و رویکردهای‌ امنیتی‌مؤثر است‌، کدامست‌؟» دست‌یابی‌ به‌ این‌ «مسأله‌ اصیل‌» از آن‌ روی‌ که‌ می‌تواند چارچوب‌ و معیاربنیادینی‌ را برای‌ ارزیابی‌ معادلات‌ مختلف‌ امنیتی‌ به‌ ما بدهد، ارزشمند و در خور تأمل‌ است‌. بر این‌اساس‌ فلاسفه‌ علم‌ در مواجه‌ با طیف‌ متنوعی‌ از پارادایمها،1 نظریه‌ها 2 و رویکردها 3 در حوزه‌مطالعات‌ امنیتی‌، نخست‌ در مقام‌ یافتن‌ مبانی‌ و اصولی‌ برمی‌آیند که‌ در ورای‌ پارادایم‌ها، نظریه‌ها ورویکردها قرار دارند و به‌ کار ارزیابی‌ صحت‌ ـ سقم‌ و یا کارآمدی‌ ـ ناکارآمدی‌، آنها می‌آید.

موضوعات