تحلیل خط‌مشی‌گذاری در نظام سلامت بر اساس الگوی چارچوب ائتلاف مدافع (مطالعه موردی طرح تحول نظام سلامت)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان، سمنان، ایران(نویسنده مسئول)

2 استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گرایش تصمیم‏‌گیری و خط‌مشی‏‌گذاری عمومی، دانشگاه سمنان، ایران

چکیده

در این مطالعه تلاش شده با استفاده از الگوی «چارچوب ائتلاف مدافع»، تغییر و شکل‏گیری خط‏مشی طرح تحول نظام سلامت مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور از دو روش کتابخانه‌ای و مصاحبه استفاده شده است. برای انتخاب مصاحبه‌‏شوندگان از روش گلوله برفی و در مقام تجزیه و تحلیل داده‌های مصاحبه، روش تحلیل تم استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه‏‌های نیمه‏‌ساختاریافته با 12 نفر از کارشناسان و خبرگان نظام سلامت، نشان‌‏دهنده توانایی چارچوب ائتلاف مدافع در توضیح فرآیند تغییر خط‏مشی نظام سلامت بوده و بر این اساس، می‌‏توان چهار مرحله در شکل‌گیری طرح تحول را به صورت زیر تبیین کرد: 1. اتفاق‏نظر و اجماع ملی؛ 2. تغییر ائتلاف حاکم 3. پیدایش گرو‌ه‌های مخالف؛ 4. انتخاب راهبرد مواجهه و تحقق خط‌‌مشی. همچنین، بر اساس این چارچوب 5 طبقه بازیگران و ائتلاف‌ها، باورها و مسائل، شرایط و رویدادهای بیرونی و درونی، تغییر و یادگیری مذاکره‌ای، منابع و محدودیت‌ها شناسایی شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Policy Analysis of the Health System Based on the Advocacy Coalition Frameworks (Case Study: Iran's Health system Reform plan)

نویسندگان [English]

  • Seyed Abbas Ebrahim 1
  • Mohsen Farhadinejad 2
  • Seyed Mohammad Mehdi Baki Hashemi 3
1 .
2
3 .
چکیده [English]

 
In this paper, Authors tried to explore and explain the development of the health system through the Advocacy Coalition framework as a framework for analyzing the process of change. The nature and objectives of the research required the use of a qualitative approach and two methods of library and interviewing. The snowball method has been used to select the interviewees and the thematic analysis method used to analyze the interview data. The results of semi-structured interviews with 12 experts represent the results of the study indicate the ability of the Advocacy Coalition framework to explain the policy change process of the health system. The four steps in formulating of Iran's Health system Reform plan are including: 1. National consensus; 2. Change in ruling coalition; 3. The emergence of opposition groups; 4. Selecting a strategy for confronting and implementing a policy.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reform plan
  • Policy-making
  • Advocacy Coalition Framework
  • Health system
ابراهیمی، سید عباس و همکاران (1393) طراحی مدل خط‏مشی‏گذاری مبتنی بر شواهد در نظام سلامت ایران (پژوهشی کیفی). پژوهش‏های مدیریت عمومی، (24)7.
ابراهیمی، سیدعباس، باکی هاشمی، سدمحمدمهدی (1398) کاربست مدل تحلیل تفسیری _ ساختاری در بازنگری اولویت‏های طرح تحول سلامت: سیاست‏گذاری مبتنی بر شواهد. مدیریت سلامت، (3) 22.
ایسنا (25/06/97) هزینه های میلیاردی بیمه سلامت، 97062512545 https://isna.ir/news/
ایسنا (20/02/1396) مخالفت مجلس با تقاضای تفحص از طرح تحول نظام سلامت، 96022012769https://www.isna.ir/news/
ایزدبخش، حمید (12/5/1395) طرح تحول سلامت از منظر بازیگران. سلامت نیوز، 189676www.salamatnews.com/news/
پورشیروانی، نصراله (1394) اجراى برنامه پزشک خانواده در ایران: دستاوردها و چالشها، مقالات همایش ملی نقد عملکرد دولت یازدهم در حوزه سلامت
تراب‏زاده جهرمی، محمدصادق، حسینی، سیدکاظم، نوروزی، محمد (1396) تبیین تغییر خط مشی با استفاده از الگوی چارچوب ائتلاف مدافع (مطالعه موردی: قراردادهای نفتی ایران IPC). بهبود مدیریت، سال یازدهم،  (1)35
توان، حامد و همکاران (1394) بررسی میزان رضایت از طرح تحول سلامت از دیدگاه بیماران و همراهان بیمار از خدمات بیمارستان شهید مصطفی خمینی(ره) شهرایلام درسال1394. فصلنامۀپرستاری گروههای آسیبپذیر، (5) 2.
جعفری پویان، ابراهیم و همکاران (1395) اثر طرح تحول نظام سلامت بر شاخص‌های عملکردی بیمارستان‌های دانشگاهی همدان، مجله دانشکده بهداشت و انسیتو تحقیقات بهداشتی، (2) 14.
حیدریان، ناهید، وحدت، شقایق (1394) تاثیر اجرای طرح تحول نظام سلامت بر پرداخت از جیب بیماران در بیمارستان‌های دولتی منتخب شهر اصفهان. مجله علمی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، (3) 33.
حق‏شناس، محمدجواد (1396) بررسی مقایسه‏ای اهداف، برنامه ها و چالشهای تحول نظام سلامت در جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و ایالات متحده. مجله دانش ارزیابی، (31) 9.
دشمنگیر، لیلا، علیپور، مینو (1394) ارزیابی موفقیت ترکیه در دستیابی به پوشش همگانی خدمات سلامت، مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، دوره هجدهم، شماره 70.
دفتر تحقیقات و سیاست‌های مالی، وزارت امور اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی ایران (1396). بررسی طرح تحول سلامت ( چالش‌ها و راهکارها). کد سند 962512392
شادپور، کامل (1385) اصلاح نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، (3)10. 
شورای سیاست‌گذاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران در برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی. گزارش آبان 1388، ویرایش هشتم.
شورای سیاست‌گذاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تدوین نقشه نظام سلامت: کلان فرآیندهای تدوین نقشه. گزارش 1389.
شورای سیاست‌گذاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تحلیل چالشها و روندهای موثر بر نظام سلامت، گزارش 1390.
عباسی، طیبه، دانایی‌فرد، حسن (1393) چارچوب ائتلاف مدافع و تبیین تغییر خط‌مشی: تغییر قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فصلنامه سیاست علم و فناوری، (3) 6.
عبدالرضا قره باغ، زهرا و همکاران (1396) بررسی رضایتمندی پرستاران از طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 1395. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، دوره 16.
علمداری، شهرام (1394) معماری راهبردی نظام سلامت ملی جمهوری اسلامی ایران مبتنی برسند چشم انداز 1404: الگوی پیشنهادی، فصلنامه سیاست‌گذاری عمومی، (1) 1.
گزارش اهم اقدامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دولت یازدهم. مرکز روابط عمومی و اطلاع‏رسانی. 1395
مودب، فاطمه و همکاران (1396) طرح تحول نظام سلامت: نگاهی نو به ارائه خدمات سلامت: چالش‌های فراروی آن، مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، دوره 20، (1) 76.
نصراالله پورشیروانی، سیدداوود، موعودی، سیمین (1392) سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد در نظام سلامت و دستاوردها و چالش‌های آن در ایران. بابل، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل.
یوسفی، مهدی و همکاران (1396) بررسی تاثیر طرح تحول نطام سلامت و تعرفه‌گذاری بر اساس کتاب‌ ارزش‌های نسبی بر عملکرد دپارتمان زنان. مجله زنان، مامایی و نازایی ایران، (8) 20.
Baltar F, Brunet I. (2012) Social Research: Virtual Snowball Sampling Method Using Facebook, Internet Research. Vol. 22, No. 1.
Emily Matthews Luxon (2017), What do advocates know about policymaking? Revealing process in the Advocacy Coalition Framework, Journal of European Public Policy.
Fuchs, V. R., & Emanuel, E. J. (2005). Health care reform: why? what? when? Health Affairs, 24(6).
Ingold K, Fischer M, Cairney P. (2016), Drivers for Policy Agreement in Nascent Subsystems: An Application of the Advocacy Coalition Framework to Fracking Policy in Switzerland and the UK. The Policy Studies Journal, Vol. 00, No. 00.
Johansson H. et al. (2015) EU Civil Society, Nature publishing group Macmillan publishers.
Jang, S., Weible, C. M., & Park, K. (2016). Policy processes in South Korea through the lens of the Advocacy Coalition Framework. Journal of Asian Public Policy, 9 (3).
Kuziemsky C. (2016), Decision-making in healthcare as a complex adaptive system. Healthcare Management Forum, Vol. 29(1).
Koornneef, E. J., Robben, P. B., Al Seiari, M. B., & Al Siksek, Z. (2012). Health system reform in the emirate of Abu Dhabi, United Arab Emirates. Health policy, 108(2-3).
Koebele, E. A. (2015). Assessing outputs, outcomes, and barriers in collaborative water governance: A case study. Journal of Contemporary Water Research & Education, 155(1).
Luxon, E. M., & Wong, W. H. (2017). Agenda-setting in Greenpeace and amnesty: the limits of centralisation in international NGOs. Global Society, 31(4).
Menahem, G., & Gilad, S. (2016). Policy Stalemate and Policy Change in I srael's Water Sector 1970–2010: Advocacy Coalitions and Policy Narratives. Review of Policy Research, 33(3).
Mintrom M, Vergari S. (1996), Advocacycoalitions, policy entrepreneurs, and policy change, Policy Studies Journal. 24.
Nohrstedt, D., & Olofsson, K. (2016). A review of applications of the advocacy coalition framework in Swedish policy processes. European Policy Analysis, 2(2).
Park K. Weible C. M. (2017), Developing policy theories in South Korea: lessons from the advocacy coalition framework, Journal of Asian Public Policy.
Peters, B. G., & Zittoun, P. (2016) Contemporary approaches to public policy. Theories, controversies and perspectives. UK: Palgrave Macmillan.
Pierce J.J. (2017), There and Back Again: A Tale of the Advocacy Coalition Framework. The Policy Studies Journal, Vol. 00, No. 00.
Pierce, J. J., Peterson, H. L., & Hicks, K. C. (2020). Policy change: an advocacy coalition framework perspective. Policy Studies Journal, 48(1).
Remler D. K. (2016), Including health insurance in poverty measurement: The impact of Massachusetts health reform on poverty. Journal of Health Economics, 50.
Ritter A. et al. (2018), Using the Advocacy Coalition Framework and Multiple Streams policy theories to examine the role of evidence, research and other types of knowledge in drug policy. Society for the Study of Addiction.
Sabatier A. (2016). An advocacy coalition frame work of policy change and the role of policy – oriented learning their in. policy sciences 21.
Sotirov M, Winkel G. (2016), Toward a cognitive theory of shifting coalitions and policy change: linking the advocacy coalition framework and cultural theory. Policy Sci. 49.
Steinman, L. E., Bradford, V., Quinn, E., Otten, J. J., McNamara, J., Fisher, K., & Johnson, D. B. (2017). Examining the Washington State breastfeeding-friendly policy development process using the advocacy coalition framework. Maternal and child health journal, 21(3).
Thom B. (2016). The Alcohol Health Alliance: The emergence of an advocacy coalition to stimulate policy change. British Politics.  Vol. 11 (3).
Weible C M, Sabatier P A, Flowers J. (2008). Advocacy Coalition Framework, Encyclopedia of Public Administration and Public Policy, Second Edition,1(1).
Weible, C. M. (2018). Instrument constituencies and the advocacy coalition framework: An essay on the comparisons, opportunities, and intersections. Policy and Society, 37(1).
Wellstead A. (2017). A review of Paul Sabatier’s an advocacy coalition framework of policy change and the role of policy-oriented learning therein’’. Policy Sci. 50.