آسیب‌شناسی تغییر مذهب در استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

دکتری علوم ارتباطات و پژوهشگر حوزه فرهنگ و ارتباطات

چکیده

هدف این پژوهش، آسیب‏‌شناسی تغییر مذهب در استان خوزستان است. روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی با راهبرد استقرایی است. جامعه آماری، اساتید دانشگاه و حوزه، خبرگان فرهنگی در استان خوزستان و افراد در معرض تغییر هویت فرهنگی هستند که با استفاده از روش نمونه‏‌گیری تعمدی و قضاوتی، تعداد 25 نفر از اعضای جامعه آماری به عنوان حجم نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گرد‌آوری داده‏‌ها، مصاحبه آزاد (عمیق) است. متون پیاده‏‌ شده حاصل از مصاحبه ‏ها، با استفاده از نرم ‏افزار Maxqda2018 تحلیل شد. تعداد 9 مقوله‏ اصلی و 39 مقوله‏ فرعی مورد شناسایی قرار گرفتند. یافته‏ ها نشان می‏دهد که عوامل زمینه‏ ای، ساختاری ومداخله‏ ای مهم‏ترین علل بروز و شیوع این پدیده نوظهور در استان هستند. امکان بهره ‏برداری و سوءاستفاده‏ جریان‏های ضدانقلاب تجزیه ‏طلب، تکفیری و تروریستی از گرایش ‏یافتگان به وهابیت در خوزستان، مهم‏ترین آسیب‏ های این جریان خواهد خواهد بود. آسیب‏ های احتمالی آینده تغییر مذهب در خوزستان، تغییر فاز از گروه‏های سنی بالا به جذب و یارگیری از جوانان و نوجوانان؛ از جنسیت مذکر به جنس مونث؛ و از روش پنهانی به روش آشکار معرفی شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of the Religious Change in Khuzestan Province

نویسنده [English]

  • Alireza Dawodi
.
چکیده [English]

The purpose of this study is the pathology of conversion in Khuzestan province. The research method is qualitative analysis with inductive strategy. University and Howzeh professors, cultural experts in Khuzestan province and individuals are subject to cultural identity change are Statistical population. Using intentional and judgmental sampling method, 25 members of the statistical population were selected as the sample size of the study. Data collection is free (in-depth) interview. Excerpts from interviews were analyzed using MAXQDA2018 software. Finally, 9 main categories and 39 sub-categories were identified from the analysis of the findings. The most important causes of the occurrence and prevalence of this emerging phenomenon are the underlying factors (Such as unemployment, poverty, poor transmission of religious teachings, rural-urban migration, marginal growth), Structural factors (such as weakness and inefficiency of cultural management models and quality of performance of influential institutions) and intervening factors (such as the role and influence of dissidents including foreigners and opposing currents in creating and fueling this phenomenon). The possibility of exploiting and abusing of the people who are inclined to Wahhabism in Khuzestan by separatist, takfiri and terrorist counter-revolutionary currents (like ISIL) In persecuting and subversive acts, will be one of the most important threats.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khuzestan
  • Shia
  • conversion
  • pathology
  • MAXQDA
  • Wahhabism
  • Threat
اشرفی، ابوالفضل(1377) بی‏هویتی اجتماعی وگرایش به غرب، بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی مؤثر بر گرایش نوجوانان به الگوهای فرهنگ غربی (رپ و هوی متال) در تهران، پایانامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.
اکوانی، سیدحمدالله(1387) گرایش به هویت ملی و قومی در عرب‏های خوزستان، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 36.
ایزدی، مهشید و کبری قاسمی(1390) تاثیر استفاده از شبکه اطلاعات جهانی بر هویت دینی و ملی دانش‏آموزان، اطلاع رسانی و کتابداری، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 3.
جعفری ولدانی، اصغر(1390) هویت ایرانی خوزستان در گستره تاریخ، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 35.
خامنه‏ای، سید علی(1375) سخنرانی در حضور مردم خوزستان در استادیوم تختی اهواز.
چیت‏‏ساز قمی، محمدجواد(1383) گسست نسلی در ایران: افسانه یا واقعیت، تهران: جهاد دانشگاهی.
رفیعی فنود، محمدحسین(1381) آن سوی جهانی‏سازی، تهران: انتشارات صمدیه.
رفیعی، نسترن، فتاحی، سجاد، دکامین، مجید، رفسنجانی‌نژاد، سیما، تقی‌زادگان، معصومه، جلیلی، محدثه، قنواتی، نسرین، خوشدلی، فاطمه(1396) مسأله‌شناسی راهبردی توسعه در استان خوزستان، تهران: مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری.
سالنامه آماری کشور، سرشماری عمومی نفوس و مسکن(1396) تهران: مرکز آمار ایران.
سالنامه آماری کشور، سرشماری عمومی نفوس و مسکن(1367) تهران: مرکز آمار ایران.
سیادت، موسی(1374) تاریخ و جفرافیای عرب خوزستان، تهران: نشر آنزان.
قیم، عبدالنبی(1380) نگاهی جامعه‏شناختی به زندگی و فرهنگ مردم عرب خوزستان، فصلنامه مطالعات ملی، شماره7.
گودرزى، حسین(1387) کارکرد هویت بخش مذهب شیعه در دوره صفویه، فصلنامه مطالعات ملى، سال نهم، شماره 4.
مهاجری، علیرضا(1386) مبانی روش تحقیق، تهران: چاپار.
هاشمی‏نژاد، سیدمحمدجواد و همکاران(1391) پان‏عربسیم و تجزیه‏طلبی، راه‏نما: ماهنامه مطالعات بین‏المللی تروریسم، سال دوم، شماره هشتم.
Furrow, J.L., King, P.E. & White, K. (2004) "Religion and Positive Youth Development: Identity, Meaning, and Prosocial Concerns", Applied Developmental Science, No. 8.
Seul, J.R. (1999) "Religion, Identity and Integration Conflict", Psychological Issues, Vol. 36, No. 5.