پیامدهای ثبت میراث فرهنگی در فهرست میراث جهانی یونسکو بر اعمال حاکمیت و مسئولیت دولت‏ها

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‏شناسی دانشگاه شیراز

چکیده

از اواسط سده بیستم میلادی، حمایت از میراث فرهنگی به یکی از مهم‏ترین دغدغه‏‏ های جامعه
 بین‏ المللی تبدیل شده است. پیش ‏بینی «فهرست میراث جهانی» در کنوانسیون 1972 کارآمدترین سازوکار حمایتی از این میراث به شمار می‏رود. ثبت میراث فرهنگی در فهرست مزبور، به ‏رغم داشتن مزایای مالی و غیرمالی متعدد، پیامدهای گوناگونی را در پی ‏دارد. بررسی تحلیلی اسناد، معاهدات بین‏ المللی و رویه دولت‏ها، بیان‏گر این واقعیت است که ثبت میراث فرهنگی در فهرست میراث جهانی، حاکمیت سرزمینی دولت‏ها را از جنبه‌‏های متعددی همچون اختیار دولت‏‌ها در تعریف و شناسایی معیارها و مصادیق میراث فرهنگی، صلاحیت کیفری انحصاری دولت‌‏ها، اجرای طرح‏ها و پروژه‏‌های شهری و منطقه‌‏ای و اعمال اصل سنتی حاکمیت سرزمینی دولت‏ها بر اموال واقع در قلمرو خود، محدود کرده و نقض تعهدات بین‏‌المللی ناشی از آن مسئولیت بین‏‌المللی دولت را در پی دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Inscription of Cultural Heritage in the UNESCO World Heritage List on States Sovereignty

نویسندگان [English]

  • Fazlullah Foroughi 1
  • Mohammad Hadi Sadeghi 1
  • Keyvan Ghani 2
1 .
2 .
چکیده [English]

 
 
Fazlullah Foroughi/ Mohammad Hadi Sadeghi/ Keyvan Ghani
 
Abstract:
Since the mid-20th century, protecting cultural heritage has become one of the most important concerns of the international community. The "World Heritage List" established under the UNESCO 1972 Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage is one of the most effective protective mechanism for the Cultural Heritage. Despite the numerous non-financial and financial benefits such as immunity including the prohibition of being targeted during armed hostilities and the financial support provided by these organizations especially the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) has various consequences on states sovereignty and responsibilities. An analytical study of International instruments, treaties as well as state practice shows that inscription of cultural heritage in the World Heritage List has narrowed several aspects of the territorial sovereignty of states and that a breach of International obligations of protection and preservation of world cultural heritage arising there from would result in state responsibility.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • UNESCO
  • World Heritage List
  • Cultural Heritage
  • Territorial Sovereignty
  • State Responsibility
بیگ‏ زاده، ابراهیم (1391) «ضرورت حمایت از اموال فرهنگی در حقوق بین‏الملل»، در مجموعه مقالات همایش حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین‏المللی، انتشارات شهر دانش.
حبیب‏ زاده، توکل، منصوری، فرنگیس (1392)، بازخوانی اصل میراث مشترک بشریت و تفاوت‏های آن با مفهوم نگرانی مشترک بشریت، پژوهش ‏نامه حقوق اسلامی، سال چهاردهم، شماره دوم. 
جمالی، حمید رضا(1390) میراث مشترک بشریت: مفهوم و کاربرد آن در حقوق بین‏الملل، جلد دوم (اصول حاکم بر کاربرد میراث مشترک بشریت)، نشر فرهنگ ‏شناسی. 
رستمی، مرتضی(1395) میراث‏های طبیعی جهانی در نظام حقوق بین‏المللی و داخلی، انتشارات شهر دانش.
شریف، محمد(1393) گذاری از حقوق بین‏الملل به حقوق بشر، انتشارات شهر دانش، چاپ اول، تهران.
صمدی، یونس (1382) میراث فرهنگی در حقوق داخلی و بین المللی، پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی کشور.
عظیمی محمدرضا (1390) جهان‏نما علیه نقش جهان، انتشارات فصل نو، چاپ اول، تهران.
غنی کیوان (1390) میراث فرهنگی در نظام قانونگذاری کشورهای باستانی(ایران، ایتالیا، ترکیه، سوریه، مصر و یونان)، انتشارات خرسندی، چاپ اول.
فتاحی سید محسن (1393) میراث فرهنگی: بررسی فقهی- حقوقی، پژوهشکده فقه و حقوق.
فرانکیونی  فرانچسکو (1388) در فراسوی حقوق معاهدات: پدیداری حقوق عرفی جدیدی در حمایت از میراث فرهنگی، ترجمه از ابراهیم‏ گل، علیرضا، آقا شاهی، فرزانه،  مجله حقوق بین‏المللی، سال بیست و ششم، شماره 40.
کرافورد، جیمز (1395) حقوق مسئولیت بین‏المللی(قواعد عمومی)، ترجمه علیرضا ابراهیم ‏گل و دیگران، انتشارات سنگلج قلم، 1395.
کمیسیون حقوق بین‏الملل سازمان ملل متحد(1393) مسئولیت بین‏المللی دولت، متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین‏الملل، ترجمه علیرضا ابراهیم گل، انتشارات شهر دانش، چاپ ششم، 1393.
ممتاز جمشید (1391) یونسکو و تدوین و توسعه حقوق بین‏الملل در حمایت از اموال فرهنگی، مجموعه مقالات همایش حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین‏الملل، انتشارات شهر دانش.
Desch Thomas (1999) The Second Protocol to the 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, Yearbook of International Humanitarian Law, Volume 2.
Egede, Edwin (2014) Common Heritage of Mankind, Oxford Bibliographies Online.
Forrest, Craig (2012) International Law and the Protection of Cultural Heritage, Routledge.
Francioni Francesco and Lenzerini Federico (2003) the Destruction of the Buddha's of Bamiyan and International Law, European Journal of International law, 14.
Jakubowski Andrzej (2015) State Succession in Cultural Property, Oxford University Press, 2015.
Kono, Toshiyuki (2009) Intangible Cultural Heritage and Intellectual Property: Communities, Cultural Diversity and Sustainable Development, Intersentia.
Kowalski, Wojciech (2001) Restitution of works of art pursuant to private and public international law, Hague Academy of International Law, Martinus Nijhoff, Liden, the Netherlands.
Petrovic, Jadranka (2012) the Old Bridge of Mostar and Increasing Respect for Cultural Property in Armed Conflict (International Humanitarian Law), Martinus Nijhoff.
Raechel, Anglin (2008) The world heritage list: Bridging the Cultural Property Nationalism-Internationalism Divide, Yale Journal of Law & The humanities, Vol.20, Issue 2.
Vrdoljak Ana Filipa (2013) Enforcement of restitution of cultural heritage through peace agreements, in Francioni, Francesco and Gordley, James (Eds), Enforcing International Cultural Heritage Law.
Willis, Lindsay E. (2005) Looting in Ancient Mesopotamia: a Legislation Scheme for the Protection of Iraq's Cultural Heritage, GA. J. INT'L & COMP. L., Vol. 34.
ICTY, Prosecutor v. Miodrag Jokic, Sentencing Judgment, Case no. IT-01-42/1-S, dated 18 March 2004.
ICC, the Office of the Prosecutor (OTP), Situation in Mali Article 53(1) Report, 16 January 2013.
 ICC, Al Mahdi (ICC – 01/12 -01/15), charge brought by the prosecution against Ahmad Al Faqi Al Mahdi, 17 December 2015.
ICC, Al Mahdi (ICC-01/12-01/15-84-red) Decision on the confirmation of charges against Ahmad Al Faqi Al Mahdi, 23 February 2016.
 ICC, Al Mahdi (ICC-01/12-01/15), Judgment and Sentence, 27 September 2016.
ICC, Situation In The Republic Of Mali In The Case Of The Prosecutor V. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, ICC-01/12-01/15, Judgment and Sentence, 27 September 2016.
ICC, Situation In The Republic Of Mali In The Case Of The Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi,ICC-01/12-01/15, Reparations Order, 17 August 2017.
Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, 1972.
ICOMOS, the Athens Charter for the Restoration of Historic Monuments, 1931. 
ICOMOS, International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites (The Venice Charter 1964).
International Law Commission, Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries, 2001, (ARISWA).
UNESCO, Resolution on the protection of cultural heritage of Afghanistan adopted by the General Assembly of states parties to the world Heritage convention at its thirteenth session (Paris, 30-31 October 2001).
UNESCO Declaration concerning the Intentional Destruction of Cultural Heritage, 17 October 2003.
WHC, Acts constituting Crime against the common Heritage of Humanity, UNESCO Doc WHC-01/con P: 208/23, 22 November 2001. 
WHC, Item 21 of the Provisional Agenda: State of conservation of properties inscribed on the World Heritage List, WHC-02/CONF.202/17, 5 December 2002, Paris.
1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict.