واکاوی عملکرد شبکه الجزیره در تقویت قدرت نرم قطر

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین‏الملل- دانشکده حقوق و علوم سیاسی – واحد علوم و تحقیقات– دانشگاه آزاد اسلامی- تهران- ایران.

2 دانش‏آموخته دوره دکتری تخصصی روابط بین‏الملل- گروه علوم سیاسی و روابط بین‏الملل- دانشکده حقوق و علوم سیاسی- واحد علوم و تحقیقات- دانشگاه آزادسلامی- تهران- ایران

چکیده

قطر از جمله دولت‏های کوچکی است که با سرمایه‏گذاری در حوزه قدرت نرم و ابزارهای ارائه آن از جمله تأسیس شبکه الجزیره درصدد افزایش ضریب امنیتی خود برآمد. مقاله حاضر درصدد پاسخ‌گویی به این پرسش است که راهبردهای شبکه الجزیره در تقویت قدرت نرم دولت قطر چه نقشی ایفا کرده است؟ فرضیه نگارندگان این است که شبکه الجزیره با در اختیار گرفتن جریان اطلاع‏رسانی در جنگ‏های آمریکا علیه افغانستان و عراق و جنگ اسرائیل علیه فلسطین، انگاره‏سازی معکوس در تحولات پیش از سال 2011 جهان عرب و انگیزه‏سازی برای معترضان در کشورهای عربی پس از سال 2011، شهرت و اعتبار کشور کوچک قطر در سطوح منطقه‏ای و جهانی را افزایش داده و ضریب امنیتی آن را تقویت کرده است. در این مقاله از روش توصیفی- تحلیلی برای تحلیل عملکرد شبکه الجزیره قطر بهره گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات