تأسیس پایگاه نظامی امریکا در آذربایجان و امنیت جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

اگر چه منطقه قفقاز از دیرباز مورد توجه دولتمردان ایرانی بوده است، اما در این میان آذربایجان به خاطرموقعیت ژئوپلتیک خاصش از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است. نویسنده دراین نوشتار باتأکید برروی روندهای جاری در این منطقه سعی دربازشناسی کانونهای امنیتی فعال در منطقه دارد و اینکه غفلت جمهوری اسلامی خواهدگرفت؟ ایران از این روندها چگونه می تواند تأثیرات منفی ای را برای امنیت ملی ایران در پی داشته باشد. برای این منظورمولف اگر چه به پیوستگیهای فرهنگی ـ سیاسی و اقتصادی بین ایران و آذربایجان اشاره دارد، اما اذعان دارد که حضور قدرتهای فرا منطقه ای و بازیگری منافع ملی در سطح عالی، نیروی قوی ای را شکل داده است که می تواند بر ملاحظات فرهنگی اجتماعی گفته شده، فایق آید و این پدیده ای است که ما در طرح تأسیس پایگاه نظامی امریکا در آذربایجان با آن مواجه می باشیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات