دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، آذر 1379، صفحه 1-250 (شماره 3،شماره مسلسل9.)