حقوق امنیتی، کنترل اجتماعی و رسانه ها

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر

چکیده

هدف مؤلف در این نوشتار آن است تا رابطه حقوق امنیتی، کنترل اجتماعی و رسانه ها را تبیین نماید. برای این منظور ضمن تعریف واژگان بالا و معرفی نمودن رشته حقوق امنیتی، به بیان این ایده کلی پرداخته است که: این سه عنصر اجزای یک سیستم واحد تلقی می‌شوند و نوعی  دوم ـ اصول کلی مربوط به رسانه‌ ها130 تعامل بین آنها وجود دارد که درک آن برای فهم ماهیت به رابطه متقابل حقوق امنیتی ـ امنیت ملی این سیستم ضروری می باشد. براین اساس کارکرد نامناسب هر یک از این سه مؤلفه می تواند در هر نظامی ایجاد اخلال نموده و ناامنی را دامن زند. همچنین، ترتیب بیان شده حاکی از تقدم و تفوق اجزاء مذکور در یک رابطه طولی است که در حد نوشتار حاضر و با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبیین و تأیید گردیده است. نتیجه آن که، به زعم نویسنده، رسانه مصداقی از ابزارهای کنترل اجتماعی به شمار می آید و بنابراین لازم است تا وظیفه خود را در پربو نظریات کنترل اجتماعی به نحو احسن به انجام رساند. از طرف دیگر، کنترل اجتماعی و کارکرد رسانه ها نیز در فضای ساختاری حقوق امنیتی هر نظام سیاسی معنا پیدا می کند و نقش آفرینی رسانه خارج از چهار چوب مفروض یک نظام سیاسی، بی معنا و غیرمنطقی و عامل ناامنی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1 - Norton, John Moore, Frederick S. Tipson, Robert F. Turner, National Security Law, Carolina Academic Press, U.S.A. 1990, P.XXXV.
2 – Janowitz Morris,” The Intellectual History of Social Control“, in: Joseph S. Roucek, Social Control for The 1980s,Green – Wood Press, London, 1978, p.20.
3 – Roucek, Joseph S.,” The Concept of Social Control in American Sociology“, in; Ibid., pp.4-11.
4ـ به طور مثال به منبع زیر مراجعه نمایید:
-Moore, John Norton, Guy B. Roberts, Robert F. Turner, National Security Law Documents, Carolina Academic press, U.S.A. 1995.
5- National Security Law, op.cit, pp.971-999.
 6ـ ماندل، رابرت، چهره متغیر امنیت ملی، ترجمه و نشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، 1377، ص163.
7ـ مفاد ادله ای مانند آیه شریفه«ماکنا معذبین حتی نبعث رسولاً» (اسراءـ5). این قاعده از ابتدایی ترین قواعد حقوقی در تمام نظامهای حقوقی است.
8 – Carey, Peter, Media Law, Sweet & Maxwell, London, 1996, pp. 114-115.
9 - National Security Law, op.cit.
10 – Media Law, op.cit., p.116.
11 – The Concep of Social Control in American Society, op.cit. p.271.
12 – Martinl, John, ” Public opinion“, in: Ibid, op.cit., p.293.
13 – Ibid., 294.
14ـ در سال 1975، به طور متوسط 1750 روزنامه در شمارگان 63 میلیون نسخه و 9600 هفته نامه چاپ می شده است، نگاه کنید:
- O ’Keefe, M. Timothy, ” Journalism and Advertising“, in; The Concept of Social Control in American Society, op.cit. p.325.
15 – The Concept of Social Control in American Society, op.cit., p.14.
16 – Ibid., pp.11- 12.
17 – Ibid., p.12.
18 – Ibid., p.13.
19ـ ره پیک، حسن، «حقوق امنیتی، تصمیم گیری سیاسی، جامعه امن»، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1378، ص13، همچنین: ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، چاپ دهم، بهنشر، تهران، صص43-46و 137.
20 – The Concept of Social Cotrol in American Society, p.14.
21 – Ibid., p.12.
22 – Bell, John, Sophie Boyron and Simon Whittaker, Principles of French Law, London, Oxford, 1998, p.159. also:” Journalism and Advetising“, op.cit., 323 – 324.