رسانه و آموزش پنهان: ( امکان‏ سنجی موردی آموزش پنهان در فعالیت های رسانه‏ ای در ایران)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر

چکیده

در این مقاله، نویسنده به بررسی دو مفهوم یادگیری و آموزش پنهان پرداخته است.با پذیرش این پیش‏ فرض که حجمی از التهابات اجتماعی و فردی در حیات کنونی جامعه ایران، به یادگیری هایی بازمی‏ گردد که موضوع وقوف آگاهی کنش‏ گران نیست؛ برخی داده ‏های کمی موجود مورد بررسی قرار گرفته ‏اند تا وجود آموزش ها و یادگیری پنهان در جامعه ایران مورد آزمون قرار گیرد.نویسنده جهت تأیید فرضیه اولیه خود به بررسی موردی عملکرد تلویزیون در جمهوری اسلامی ایران پرداخته است و با بهره‏ گیری از داده ‏های موجود در ارتباط با بعضی از مجموعه‏ های تلویزیونی که در ایران به نمایش درآمده‏ اند، نشان می ‏دهد که این سریال ها چگونه در دیالوگ بازیگران، صحنه‏ آرایی فضا و.مطالبی را نهفته دارند که بیننده ناخودآگاه آنها را جذب و به عمل می‏ گذارد.توجه جدی به مضمون برنامه‏ های تلویزیونی و عطف توجه به آموزش‏ های پنهانی که این رسانه می‏ تواند داشته باشد؛ پیشنهاد مؤکد نویسنده را شکل می‏ دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

رسانه و آموزش پنهان: ( امکان‏سنجی موردی آموزش پنهان در فعالیتهای رسانه‏ای در ایران)

نویسنده [English]

  • amir hossein ali naghi
(1) اتکینسون، ریتا.ل، زمینه روانشناسی، محمدتقی براهنی و دیگران، چاپ ششم، ج 1، تهران، انتشارات رشد،
1371، ص 302.
(2) شعاری‏نژاد، علی‏اکبر، فرهنگ علوم رفتاری، تهران، امیرکبیر، 1364، ص 230.
(3) کازنو، ژان، جامعه‏شناسی وسایل ارتباط جمعی، باقر ساروخانی و منوچهر محسنی، چ دوم، تهران، انتشارات
اطلاعات، 1367، ص 119.
(4) تافلر، الوین، جابجایی در قدرت؛ دانایی و ثروت و خشونت در آستانه قرن بیست و یکم، شهیندخت خوارزمی، چ
سوم، تهران، مترجم، 1371، صص 572-3.
(5) روشه، گی، کنش اجتماعی، هما زنجانی، چ دوم، مشهد، دانشگاه فردوسی 1370، ص 173.
(6) لنسکی، گرهارد و جین لنسکی، سیر جوامع بشری، ناصر موفقیان، چ اول، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب
اسلامی، 1369، ص 494.
(7) تافلر، الوین؛ شوک آینده، حشمت‏الله کامرانی، چاپ اول، تهران، مترجم، 1372، ص 429.
(8) همان.
(9) گیدنز، آنتونی، جامعه‏شناسی، منوچهر صبوری، چ اول، تهران، نشر نی، 1373، ص 459.
(10) همان، ص 460.
(11) جابجایی در قدرت، پیشین، صص 572-3.
(12) رفیع‏پور، فرامرز، وسایل ارتباط جمعی و تغییر ارزشهای اجتماعی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز
پژوهشهای بنیادی، 1375.
(13) همان، ص 21.
(14) همان، ص 76.
(15) همان.
(16) همان، ص 34.
(17) رفیع‏پور، فرامرز، پیشین، ص 113.
(18) محسنیان‏راد، مهدی، تبلیغات بازرگانی و تهاجم فرهنگی؛ نقش آگهی‏ها در انتقال ارزشهای جامعه مصرفی،
خلاصه مقالات کنفرانس تهاجم فرهنگی؛ ماهیت و ابعاد آن (تهران، وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشگاه علامه
طباطبایی، 1372).
(19) بی‏نا، "تبلیغات چرا و چگونه؛ نکاتی در مورد تبلیغات در سینما و تلویزیون"، کیهان، 12/8/1375.