بازنمایی مدل تحلیلی برای حل و فصل اختلاف‏ها و منازعات سرزمینی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تا کنون، نظریه‏ها و مدل‏های مختلفی برای حل و فصل منازعات ارائه شده، اما نظریه و مدل خاصی برای حل و فصل اختلاف‏ها و منازعات سرزمینی وجود ندارد. پژوهش حاضر با بررسی این فرضیه که اختلاف‏ها و منازعات سرزمینی، ریشه و گستره منطقه‏ای دارند، به دنبال ارائه الگویی برای بازنمایی فرایند حل و فصل منازعات سرزمینی است. مطابق مدل طراحی‏شده، همچنانکه ریشه‏ها و شرایط اختلاف‏ها، گستره منطقه‏ای دارند، اتخاذ روش‏ها و تاکتیک‏های مبتنی بر توان‏های منطقه‏ای می‏تواند به حل و فصل آنها کمک کند. نگاه کشورها به اختلاف، روش در پیش گرفته شده برای حل آن و سودمندی متقابل برآمده از به کارگیری روش‏های مسالمت‏آمیز، از پیش‏زمینه‏های مورد نیاز در حل منازعات منطقه‏ای است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات