دوره و شماره: دوره 14، شماره 54، بهمن 1390، صفحه 1-272 (شماره 4،شماره مسلسل54.) 
ابعاد و پیامدهای ژئوپلیتیک پرخطر ایران

صفحه 163-192

سید مسعود موسوی شفائی؛ مهدی شاپوری