تأملی نظری در یافته¬ها و دشواریهای «باری بوزان» در بررسی امنیت

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

مسأله اصلی مقاله حاضر، بررسی یافته‌ها و دشواری‌های تحقیقات باری بوزان در حوزه مطالعات امنیتی است. بر این اساس به این پرسش پرداخته می‌شود که باری بوزان در ربع قرن منتهی به سال 2011، چه نقشی در پیشبرد بررسی‌های امنیتی ایفا کرده و ابهامات و تناقض‌های نظریه وی کدامند؟ نویسنده مقاله، وجوه پاره‌ای موارد مبهم و متناقض را در آرای بوزان، مفروض گرفته و در پاسخ به پرسش اصلی، در پی آزمون این فرضیه است که باری بوزان با طرح ضرورت گذر از مطالعات راهبردی به مطالعات امنیتی، اهمیت‌دادن به ابعاد اجتماعی/ سیاسی و مخصوصاً با بحث از ماهیت معماگونه امنیت در نظام بین‌الملل، در پیشبرد مطالعات امنیتی سهیم بوده، لیکن شیوه استدلال و استنتاج وی در چهار مبحث امنیت جامعه‌ای، مرجع امنیت، سطح تحلیل منطقه‌ای و امنیتی/ غیرامنیتی‏دیدن، اعتبار و تعمیم‌پذیری یافته‌هایش را به شدت مخدوش می‌نماید. روش پژوهش مقاله، کاوش تفسیری از نوع متن‌محور می‌باشد. مطابق این روش، به شرح نظر و سپس نقد الزامات تئوریک و تجلیات پراتیک آن می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Theoretical reflection on findings and difficulties of "Barry Buzan" in security studies

نویسنده [English]

  • Gadir Nasri
چکیده [English]

Abstract: the main problem of this article is to analyze findings and difficulties of Barry Buza's researches in security studies. The question of article is: what is the role of Buzan in development of security studies and what are his theories paradoxes and ambiguities? Author assumes some ambiguities and paradoxes in Buzan thoughts and  his hypothesis is that, Buzan has developed security studies by proposing the need to pass from strategic studies to security studies, emphasizing on social/political aspects of security, and specially discussing mysterious nature of security in international system. Meanwhile Buzan's arguments and conclusions about societal security, source of security, regional level of analysis, and securitization/de-securitization weakens validity and generalizations of his findings.  Methodology of this research is "text based hermeneutics. According to this method, we first explain the theory and then criticize it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Societal Security
  • regional level of analysis
  • Securitization
  • de-securitization
  • source of security