دوره و شماره: دوره 14، شماره 53، آذر 1390، صفحه 241-1 (شماره 3،شماره مسلسل53)