تأثیر‏ جامعه شبکه‏ای بر فعالیت سازمان‏ها‏ی اطلاعاتی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

پرسش اساسی مقاله این است که فرآیند شبکه‏ای شدن چه تأثیر‏ی بر سازمان‏ها‏ی اطلاعاتی داشته است؟ به نظر می‏رسد چنین وضعیتی موجب کاهش سطح پنهان‏کاری، انعطاف‏پذیری، تغییر در ساختار، رویکردها و نیز تغییر فرآیند جمع‏آوری‏ اطلاعات در سازمان‏ها‏ی اطلاعاتی شده است. از این‏رو، تنوع موضوعات اطلاعاتی و تکثر تهدیدات در فضای شبکه‏ای، موجب شده تا کمتر کشوری به تنهایی قادر باشد با همه وجوه تهدیدات برخورد نماید. از این‏رو، ورود به رویکرد نوینی به نام تسهیم اطلاعات، سرویس‏های اطلاعاتی را قادر می‏سازد ضمن فائق‏آمدن بر تهدیدات نوین، نسبت به حفاظت و صیانت از اطلاعات حیاتی و استراتژیک اقدام نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات