انقلاب منابع آشکار در هزاره سوم: چالش‌ هستی‌شناختی اطلاعات

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این مقاله، در پی پاسخ به این سؤال است که آیا با وقوع انقلاب خبری، که یکی از ویژ‌گی‌های عمده آن انقلاب در منابع آشکار می‌باشد، چالشی پیش روی هویت اطلاعات قرار گرفته است که می‌تواند موقعیت هستی‌شناختی اطلاعات را دچار تحول نماید؟ بدین منظور، ابتدا و پس از معرفی مفاهیم اولیه، تحول در منابع اطلاعات آشکار در ذیل انواع روش‌های جمع‌آوری ارائه می‌شود. سپس، به بررسی تأثیرات انقلاب خبری و منابع آشکار بر جنبه‌های مختلف اطلاعات شامل شفافیت، پاسخ‌گویی، پنهان‌کاری و پنهان‏بودگی، رابطه تولیدکننده و مصرف‏کننده اطلاعات، خارج‏شدن منابع جمع‌آوری از انحصار سازمان‌های اطلاعاتی، حجم انبوه اخبار و قابلیت اعتماد به آنها و نقش فن‌آوری اطلاعات (اخبار) در اطلاعات می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات