سازمان‌های اطلاعاتی و ثبات سیاسی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

این پژوهش در صدد یافتن پاسخی برای این سؤال است که «سازمان‌های اطلاعاتی» از طریق چه مکانیسمی بر «ثبات سیاسی» تأثیر گذاشته و مانع بی‌ثباتی سیاسی می‌شوند؟ نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تأثیر سازمان‌های اطلاعاتی به عنوان «متغیر مستقل» بر ثبات سیاسی به عنوان «متغیر وابسته»، در نحوه تعامل آنها با «متغیرهای واسطه‌ای» چون محرومیت نسبی، فرصت‌های سیاسی، عوامل خارجی، آنومی سیاسی، مشروعیت، تنوع قومی و مذهبی، دموکراسی، جنبش‌های اجتماعی، فرهنگ سیاسی و مشکلات اقتصادی بروز و ظهور می‌یابد. در پایان بهترین راهبرد سازمان‌های اطلاعاتی برای ایجاد و حفظ ثبات سیاسی، تمرکز بر «اقدام شناختی» به جای «اقدام پنهان» و «مشارکت در فرآیند سیاست‌گذاری» به جای «ایفای نقش هشداردهنده» معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Intelligence organizations and political stability

نویسنده [English]

  • abdol mahmood mahammadi lord
چکیده [English]

This article tries to answer this question;  how and through what mechanism, intelligence organizations effect political stability and prevent instability? Findings of research show that intelligence organization as an independent variable, effects political stability as a dependent variable, through mediator variables such as relative deprivation, political opportunities, external factors, political anomy, legitimacy, democracy, social movements, political culture, and economic problems. In the end, author claims that the best strategy for intelligence organizations to promote and protect political stability is to focus on “cognitive actions” instead of “covert actions” and “Participation in policy making” instead of “warning”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intelligence organization
  • Political stability
  • Efficacy
  • legitimacy
  • domination