سیاست‏زدگی اطلاعات: از بی‏هویتی سازمان اطلاعاتی تا ناکامی نظام سیاسی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

سیاست‏زدگی اطلاعات، در هر دو صورت آشکار و پنهان آن، پدیده‏ای مذموم است که پیامدهای خطرناکی را برای هر دو سیستم اطلاعاتی و سیاسی به همراه می‏آورد. سیاست‏زدگی اطلاعات موجب ضعف، اخلال و انحراف در روند و روش تحلیل و برآوردهای اطلاعاتی می‏شود که از مهمترین این انحرافات، ذهن‏گرایی مفرط و تفسیرگرایی است. این انحراف، از یک سو، موجب شکست و ناکارآمدی سیستم اطلاعاتی و در نتیجه، بی‏هویتی آن در نزد مقامات و افکار عمومی می‏شود و از سوی دیگر، با ایجاد آنتروپی مثبت در نظام سیاسی، موجب غافل‎گیری و شکست سیاست‏ها و اهداف کلان نظام و دولت می‏شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


سیاست‏زدگی اطلاعات، در هر دو صورت آشکار و پنهان آن، پدیده‏ای مذموم است که پیامدهای خطرناکی را برای هر دو سیستم اطلاعاتی و سیاسی به همراه می‏آورد. سیاست‏زدگی اطلاعات موجب ضعف، اخلال و انحراف در روند و روش تحلیل و برآوردهای اطلاعاتی می‏شود که از مهمترین این انحرافات، ذهن‏گرایی مفرط و تفسیرگرایی است. این انحراف، از یک سو، موجب شکست و ناکارآمدی سیستم اطلاعاتی و در نتیجه، بی‏هویتی آن در نزد مقامات و افکار عمومی می‏شود و از سوی دیگر، با ایجاد آنتروپی مثبت در نظام سیاسی، موجب غافل‎گیری و شکست سیاست‏ها و اهداف کلان نظام و دولت می‏شود.