سازمان‏های اطلاعاتی و سیاست‌خارجی: چارچوبی برای تحلیل

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

سازمان‏های اطلاعاتی چه نقشی در سیاست خارجی دارند؟ و رابطه اطلاعات و سیاست خارجی چگونه است؟ نویسنده در پاسخ به این پرسش‏ها، به بررسی دو نقش شناختی و اجرایی برای اطلاعات در سیاست‏گذاری خارجی پرداخته و مدعی رابطه دوسویه میان سیاست خارجی و اطلاعات است.ز یک سو نوع سیاست خارجی ونیازمندی‏های سیاست‏گذاران خارجی، دستور کار و سیاست اطلاعاتی را تعیین می‏کند و از سوی دیگر، سازمان‏های اطلاعاتی با محصولات شناختی خود، در شکل‏گیری برداشت سیاست‏گذاران و موضوعات و مسائل سیاست خارجی تأثیر می‏گذارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Intelligence organizations and foreign policy: A framework for analysis

نویسنده [English]

  • mahdi mir mohammadi
چکیده [English]

What is the role of intelligence organizations in foreign policy? And how is the relation of intelligence and foreign policy? Author in response to these questions numerates cognitive and executive roles of intelligence in foreign policy making and mutual relations between them. Author believes that type of foreign policy and requirements of foreign policy makers determine intelligence agenda and on the other hand, intelligence organizations by their cognitive products effect policy maker’s perception of issues and problems of foreign policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Policy
  • Policy making
  • Intelligence
  • intelligence organization
  • cognitive role
  • executive role