غافل‏ گیری راهبردی و حکمرانی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

چکیده

غافل‏ گیری راهبردی زمانی رخ می‌دهد که نظام امنیت ملی قادر به پیشگیری کامل از بحران یا مدیریت پیشینی شرایط برای کاهش آسیب‌های ناشی از بحران نباشد. حکمرانی امنیت ملی نیز به معنای کنشگری نهادهای خاصی از ساختار سیاسی کشور است که ماموریت مشخصی در قانون در حوزه امنیت ملی دارند. بر این اساس، پرسش اساسی این است که غافل‏ گیری راهبردی چه تأثیری بر حکمرانی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران دارد؟ نتایج این مقاله نشان می ‏دهد که وقوع غافل‏ گیری، فرایند تصمیم‎ گیری امنیت ملی را دچار تأخیر زمانی می‏ کند و هزینه تأمین امنیت را افزایش می ‏دهد. ضمن اینکه افزایش سوگیری شناختی، ابهام در نقش بازیگران تهدیدساز، مشغول‏ نگه داشتن مقام ‏های امنیت ملی، کاهش پایداری و نفوذ حاکمیت ملی، تردید در اولویت‏ های امنیتی، افزایش سیگنال‏ های کم ‏اهمیت و افزایش بی‏ اعتمادی عمومی نسبت به نظام امنیت ملی از دیگر موارد تأثیر غافل‏ گیری در حکمرانی امنیت ملی هستند. در این مقاله، راه‏ هایی برای کاهش غافل‏ گیری پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Surprise and the National Security Governance of the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • Alireza Ghazizade
Science Ministry
چکیده [English]

Strategic surprise occurs when the national security system is unable to fully prevent
a crisis or of a priori management of the situation to reduce the damages caused by
the crisis. National security governance also means the activism of certain
institutions of the country's political structure that have a specific mission in the
field of national security by law. Accordingly, the main question is what effect does
strategic surprise have on the governance of national security in the Islamic
Republic of Iran? The results of this article show that the occurrence of strategic
surprise postpones the national security decision-making process and increases the
costs of security. While increasing cognitive bias, ambiguity in the role of
threatening actors, keeping national security officials busy, reducing the stability and
influence of national sovereignty, doubts about security priorities, increasing
insignificant signals and increasing public distrust of the national security system are
some examples of the impact of strategic surprise on the national security
governance. This article suggests ways to reduce these surprises.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Surprise
  • National Security
  • National Security Governance
  • Warning
  • National Security Policy-making
بارجوزف، یوری و مک درموت، رز (1399) موفقیت و ناکامی در اطلاعات، ترجمه غلامرضا سادات و مهدی نورمحمدی، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی
حسینی، سیدحسین (1385) بحران چیست و چگونه تعریف می‏شود؟، فصلنامه امنیت، شماره 23، تابستان
صابرفرد، علیرضا؛ نظری زاده، فرهاد و فولادی، قاسم (تابستان 1396)، طراحی مدل تحلیل اطلاعات پیشرفته محیط عملیاتی مبتنی بر رویکرد آینده پژوهانه، فصلنامه پژوهشی‏های حفاظتی- امنیتی، سال ششم، شماره 2 (پیاپی 22)
عبداله خانی، علی، (1392) مدیریت ادراک تهدیدات امنیتی با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه نگرش راهبردی، پاییز
علیخانی، علی (1393) هشدارشناسی، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی
علیخانی، علی (1397) امنیت نرم در جمهوری اسلامی ایران، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی
قاضی زاده، علیرضا (1399) مبانی امنیت ملی، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین‏المللی ابرار معاصر تهران
لوونتال، مارک (1396) فرآیند اطلاعات: از اسرار تا سیاست، ترجمه معاونت پژوهش و تولید علم، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی
معاونت پژوهش و تولید علم (1394) تحلیل هشدار، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی
معاونت پژوهش و تولید علم (1395) اطلاعات و غافل‏گیری، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی
Byman, (2016) ‘‘Strategic Surprise and the September 11 Attacks.’’ Parker and Stern Define Strategic Surprise as an Abrupt Revelation
Betts, Richard k (1981), Surprise Attack: Lessons for Defense Planning, Washington: Brookings Institution.
Dull, Erick G (2007) Intelligence & Surprise Attack, London: frank Cass
Dupont, Alan, (2007) “Transformation or Stagnation? Rethinking Australia’s Defense,” Australian Security in the 21st Century Lecture, Parliament House.
Grabo, Cynthia (2010) Handbook of Warning Intelligence: Assessing the Threat to National Security, THE Scarecrow press, INC.
Hammond, Thomas H. (2010) Intelligence Organizations and the Organization of Intelligence, London: Routledge
Wirtz, James J. (2017)