دوره و شماره: دوره 23، شماره 90 - شماره پیاپی 3، اسفند 1399، صفحه 1-236 
سیاست خارجی بایدن در قبال جمهوری اسلامی ایران

صفحه 225-252

فیروزه رادفر؛ سید جلال دهقانی فیروزآبادی