دوره و شماره: دوره 23، شماره 3 - شماره پیاپی 89، آذر 1399، صفحه 1-296 
دوگانگی گفتمانی و تأثیر آن در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 63-86

حجر اردستانی؛ محمدرضا تاجیک؛ مسعود موسوی شفائی؛ محسن اسلامی