شورای امنیت سازمان ملل متحد و شکل‌گیری رژیم مقابله با تروریسم

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین‏الملل دانشگاه علامه طباطبایی (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری روابط بین ‏الملل دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

این مقاله به بررسی رژیمی که شورای امنیت سازمان ملل متحد، به‌عنوان عالی‌ترین نهاد مسئول حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، به‌منظور شکل‌دهی به مبارزه همه‌جانبه علیه تروریسم ایجاد کرده است، می‏ پردازد. این رژیم متشکل از دو جزء ماهوی و اداری-تشکیلاتی است که در قطعنامه‌های با موضوع مقابله با تروریسم شورای امنیت به‌ویژه قطعنامه 1373 تجلی پیدا کرده است. «چالش تعریف تروریسم»، «الزام دولت‌ها به همکاری برای سرکوب تروریسم»، «منع پشتیبانی از تروریسم»، «اجرای تحریم‌های وضع ‏شده از سوی شورای امنیت» و «جرم‌انگاری و تعقیب کیفری تـروریسم» اصول اختصاصی جزء ماهوی این رژیم هستند. کمیته مقابله با تروریسم شورای امنیت و مدیریت اجرایی دبیرخانه آن و همچنین، ساختارهایی که در قالب گروه ویژه اقدام مالی و سایر نهادهای بین‏ المللی مانند ایکائو یا اینترپل ایجاد شده ‏اند و به شورا گزارش می‌دهند، جزء اداری- تشکیلاتی رژیم بین‌المللی مقابله با تروریسم هستند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

United Nations Security Council and Establishing Counter Terrorism Regime

نویسندگان [English]

  • Hossein Gharibi 1
  • Salar Namdar Vandaee 2
1 ...
2 ...
چکیده [English]

This article is seeking to explain on how the United Nations Security Council has dealt with the problem of countering terrorism. The authors have the objective to provide the process on how the Security Council as the highest body responsible for the maintenance of international peace and security has taken comprehensive and consistent measures on fighting terrorism that has led to formation of international regime on counter terrorism. Such regime consists of two substantive and structural parts reflected in Security Council resolutions and decisions especially in 1373 resolution. Challenge of a consensual definition of terrorism, requirements for states for cooperation with each other for suppression of terrorism particularly financing of terrorism, prohibition of providing direct or indirect support to terrorism, obligation to implement Security Council sanctions against terrorists enlisted by the UN, and criminalization and prosecution of terrorism in internal legislation by states are main substantive elements of this regime. On the other hand, Counter Terrorism Committee and its Counter Terrorism Directorate as well as procedures under Financial Action Task Force and other international institutions like INTERPOL and ICAO which report to the Council are structural parts of this regime. This article endeavors to provide better knowledge on international regime of counter terrorism and its various aspects functioning in international relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Terrorism
  • Counter Terrorism
  • International Regime
  • Security Council
کنت نیل، والتز (1392) نظریه سیاست بین‌الملل، ترجمه غلامعلی چگنی‏زاده و داریوش یوسفی، انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول.
حق‌شناس، سید علی (1390) مبانی دیپلماسی و آداب دیپلماتیک، انتشارات سنا، چاپ اول.
عبدالله خانی، علی (1389) نظریه‌های امنیت، انتشارات ابرار معاصر، چاپ اول.
قاسمی، فرهاد (1384) رژیم‌های بین‌المللی، انتشارات میزان، چاپ اول.
موسی زاده، رضا (1393) سازمان‌های بین‌المللی، انتشارات میزان، چاپ بیست و سوم.
ضیائی بیگدلی، محمدرضا (1391) حقوق بین‌الملل عمومی، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ چهل و دوم.
فیرحی، داوود، ظهیری، صمد (1387) تروریسم؛ تعریف، تاریخچه و رهیافت‌های موجود در تحلیل پدیده تروریسم، فصلنامه سیاست(مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی)، دوره 38، شماره3.
پورسعید، فرزاد (1396) ضدتروریسم نوین، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال بیستم، شماره سوم.
کدخدایی، عباسعلی (1390) نقش سازمان‌های بین‌المللی در مبارزه با تروریسم، ضرورت بازگشت به واقعیت، مجموعه مقاله‌های کنفرانس بین‌المللی ائتلاف جهانی علیه تروریسم برای صلح عادلانه، انتشارات مجمع جهانی صلح اسلامی.
عالی پور، حسن (1385) تروریسم هسته ای، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال نهم، شماره سوم.
الهویی نظری، حمید، زوارجلالی، امیر فامیل (1396) مسئولیت بین‌المللی دولت‌های تأمین‌کننده مالی تروریسم، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 47، شماره 3.
زرنشان، شهرام (1386) شورای امنیت و تعهدات دولت‌ها برای مقابله با تروریسم، نشریه مرکز امور حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، شماره 36.
نجومی، صابر، ولی زاده، امین (1390) تنویر و تعیین مختصات حقوقی تروریسم، اقدامات و ضرورت‌های نظام حقوق بین‌الملل، مجموعه مقاله‌های کنفرانس بین‌المللی ائتلاف جهانی علیه تروریسم برای صلح عادلانه، انتشارات مجمع جهانی صلح اسلامی.
رنجکش، محمدجواد، الهه، پورجواد (1396) بررسی تطبیقی واکنش شورای امنیت سازمان ملل متحد به پدیده تروریسم قبل و بعد از یازده سپتامبر 2011، فصلنامه سیاست (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی)، دوره 47، شماره 2.
قریبی، حسین (1398، 1 دی) ایران درباره تهدید امنیت خود به هیچ وجه کوتاه نمی‏آید، روزنامه اعتماد.
قریبی، حسین (1396) ایران؛ ایستاده در برابر تروریسم، سخنرانی در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، قابل بازیابی در:  http://www.css.ir/fa/content/112645
Stephen D. Krasner (1983) International Regimes, Cornell University Press
Pulkowski Dirk (2014) The Law and Politics of International Regime Conflict, Oxford University Press
Oran R. young: Regime dynamic (1982) The Rise and Fall of International Regime, International Organizations, Vol. 36.
Oran R. Young (2009) The Politics of International Regime Formation: Managing Natural Resources and the Environment, International Organization, Vol. 43.
Robert O. Keohane (1982) The Demand for International Regimes, International Organization, Vol. 36.
Stephan Haggard and Beth A. Simmons (1978) Theories of International Regimes, International Organization, Vol. 3.
Eric, Rosand (2003), Security Council Resolution 1373, the Counter - Terrorism Committee, and the Fight against Terrorism, The American Journal of International Law, Vol. 97.
Lisa Martin and Beth Simmons (2012) International Organizations and Institutions Handbook of International Relations, Vol. 13.
The United Nations Counter-Terrorism Complex (2017) Secretariat Building at United Nations Headquarters.
Einsiedel, Sebastian von (2016) Assessing the UN’s Efforts to Counter Terrorism, United Nations University Centre for Policy Research Occasional, Paper 8
Global Terrorism Index (25 November 2019) Geneva Center for Security Policy, Available at: https://www.gcsp.ch/publications/global-terrorism-index-2019
Global Terrorism Index (2018) CTED Fact Sheet2018, available at:  https://www.un.org/sc/ctc/wpcontent/uploads/2018/07/ctc_cted_fact_sheet_25_june_2018_designed.pdf
Letter dated 19 February 2004 from the Chairman of the Security Council Committee Established Pursuant to Resolution 1373 (2001) concerning counter-terrorism addressed to the President of the Security Council, available at: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2004/124
Security Council Resolution 1368, 12 September 2001, Available at:
https://undocs.org/S/RES/1368(2001)
Security Council Resolution 1373, 28 September 2001, Available at:
https://undocs.org/S/RES/1373(2001)
Security Council Resolution 1535, 26 March 2004, Available at:
https://undocs.org/S/RES/1535(2004)
Security Council Resolution 2249, 20 Novenber 2015, Available at:
https://undocs.org/S/RES/2249(2015)
Security Council Resolution 2462, 28 March 2019, Available at:
https://undocs.org/S/RES/2462(2019)
Security Council Resolution 1566, 8 Oct 2004, Available at:
https://undocs.org/S/RES/1566(2004)
International convention for the suppression the financing of terrorism, 15 Dec 1997, available at:
https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/english-18-11.pdf
International Convention for suppression of Terrorist Bombings, 12 Jan 1998, Available at:
https://sherloc.unodc.org/res/cld/treaties/definitions/treaty/international_convention_for_the_suppression_of_terrorist_bombings_1997_html/Terrorist_Bombing_Convention_English.pdf
Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, General Assembly resolution 1514 (XV) of 14 December 1960, Available at:
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Independence.aspx