ارزیابی نقش شورای امنیت کشور در ساختار حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

چکیده

در حکمرانی امنیت ملی، سیاست‏گذاری امنیتی وظیفه دولت است. یکی از ابزارهای مدیریت امنیتی، نهادهای دولتی هستند. برابر قانون، شورای امنیت کشور، یکی از نهادهای متولی مدیریت سیاست‏گذاری امنیت ملی است که از طریق شورای تأمین در استان‌ها و شهرستان ‏ها و کمیسیون‌های ذیربط مسئولیت امنیت داخلی کشور را بر عهده دارد. هدف این مقاله، تحلیل، آسیب‏ شناسی و ارزیابی نقش شورای امنیت کشور در ساختار حکمرانی امنیت ملی است و برای این منظور، حوزه‌های ساختاری، کارکردی و حقوقی شورا و نسبت آن با دیگر شوراها و نهادهای مسئول در عرصه امنیت داخلی هم‏سنجی شده است. نتایج این مقاله حاکی از آن است که عواملی مانند وجود کاستی‏ هایی در قانون تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور،‌ ترکیب اعضا و نوع نقش ‏آفرینی آنها در شورا،‌ تقلیل مفهوم امنیت داخلی به امنیت نظامی و انتظامی و همپوشانی شرح وظایف با دیگر نهادها سبب شده این شورا چنان‏که باید، نتواند در ساختار حکمرانی امنیتی کشور به ایفای نقش مؤثر بپردازد و بیشتر به نهادی هماهنگ‏ کننده تبدیل شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل، قابل دسترس در http://rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=4735
افتخاری، اصغر و نصری قدیر (1383) روش و نظریه در امنیت‏پژوهی، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
بوزان، باری (1389) مردم، دولت‌ها و هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
تلیس، اشلی (1383) سنجش قدرت ملی در عصر فراصنعتی، ترجمه ناشر، تهران، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‏المللی ابرار معاصر تهران.
قانون «عضویت رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در برخی شوراهای عالی» قابل دسترس در: http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=15519
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
قانون شرح وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور، قابل دسترس در: https://rc.majlis.ir/fa/law/show/90807
کریمی‏مله، علی (۱۳۹۱) تاملی نظری در نسبت حکمرانی خوب و امنیت ملی، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال یازدهم، شماره چهارم، شماره مسلسل ۵۸.
ماندل، رابرت (1377) چهره متغیر امنیت ملی، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
میرحیدر، دره (1392) مبانی جغرافیای سیاسی، تهران، سمت.
وینسنت، اندرو (1392) نظریه‌های دولت، ترجمه حسین بشیریه، تهران، نشر نی.
Doornbos. B March (2004) How Well Do Measurements of an Environment for Development Stand Up: A Paper Prepare for theTechnical Group of General. UNCTAD.
Glaser, M., Glaeser, B. (2014) Towards a Framework for Cross-scale and Multi-level Analysis of Coastal and Marine Social-ecological Systems Dynamics, Reg Environ Change, No, 14.
Holmberg, S., Rothstein, B., & Nasiritousi, N. (2009) Quality of government: What you get, Annual Review of Political Science, 12(1).
Jindra, C, Vaz, A. (2019) Good Governance and Multidimensional Poverty: A Comparative Analysis of 71 Countries, Governance, No, 32.
Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010) The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues, The World Bank Policy Research Working Paper, 5430.
Rothstein B, Teorell J (2008) What is Quality of Government? A Theory of Impartial Political Institutions. Governance, Vol, 21, No, 2.
The World Bank (1992) Governance and Development, Washington, DC: World Bank Group, http://documents.worldbank.org/curated/en/604951468739447676/Governance-and-development.