سیاست خارجی و نبود اجماع‌ پایدار داخلی: تحلیل رمزگان عملیاتی برجام

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد شهید بهشتی

چکیده

یکی از نقاط عطف بروز اختلافات فکری درباره مسائل سیاست خارجی زمانی است که کشورها در پی حل‌وفصل مسائل بین‌المللی خود از طریق توافق‏های دوجانبه یا چندجانبه بین‌المللی هستند. برجام به‌عنوان توافق چندجانبه ایران با کشورهای 1+5 برای حل‌وفصل بحران هسته‌ای، عامل بروز و تشدید اختلاف‌نظرهای داخلی در ایران بوده است؛ به‌گونه‌ای که با گذشت چندین سال، همچنان این اختلاف‏ ها بر سپهر سیاسی ایران سایه افکنده است. تلاش این مقاله معطوف به بررسی چالش‏ ها و بازدارنده های اجماع‌سازی داخلی درباره مسائل سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران است. بر این اساس، با تمرکز بر تجربه برجام و با استفاده از تحلیل رمزگان عملیاتی، در پی تحلیل سازه‌های ادراکی نخبگان سیاسی درباره برجام در مقطع زمانی پیش و پس از خروج آمریکا از آن است. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که ساختار ادراکی مناسب و کارآمدی برای اجماع‌سازی پایدار در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران میان سه طیف نخبگان تعامل‌گرا، ضدهژمون و تاب‌خورنده وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


احمدی، نعمت (1395) فتح‏الفتوح برجام، روزنامه شرق، 7 مرداد 1395.
اردستانی، حجر؛ تاجیک، محمدرضا؛ موسوی شفائی؛ مسعود؛ اسلامی، محسن (2020) دوگانگی گفتمانی و تأثیر آن در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی، 23 (89).
انصاف‏نیوز(1398) تناقض‌های عجیب محسن رضایی درباره برجام.
ایرنا (1397)، چرخش به سبک ولایتی.
بهستانی، مجید (1392) رابطه نگرش دینی و سیاست خارجی ادراکی: تحلیل رمزگان عملیاتی بازرگان و احمدی‌نژاد، فصلنامه روابط خارجی، 5 (3).
سایت خبری-تحلیلی الف (1399) محسن رضایی: برجام دولتی، به تاریخ پیوسته است.
جلالی، رضا، غلامی، مهدی (1389) انسجام فکری نخبگان سیاسی درون حاکمیت و شکل‌گیری ثبات در نظام سیاسی، مطالعات روابط بین‌الملل، 3 (12).
جهان‏نیوز (1398) نماینده مجلس خطاب به ظریف: حیا نداری؟
حاجی دلیگانی، حسینعلی(1399) حاجی دلیگانی: مجلس یازدهم مخالف مذاکره با آمریکاست، مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی.
خامنه‌ای، سیدعلی، تجربه برجام، https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=13014
دلاوری، رضا و عینی، رحیم (1397) مقایسه نقش نخبگان در فرآیند توسعه اقتصادی ایران و مالزی با تأکید بر نظریه "آدریان لفت ویچ "(دوره ماهاتیر محمد و محمد خاتمی)، مجله سپهر سیاست، شماره 17.
راجی، محمدمهدی (1392) آقای سفیر: گفتگو با محمدجواد ظریف، تهران: نشر نی.
روحانی، حمید (2018) برجام ننگی بدتر از قرداد ترکمنچای بود، بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی.
روحانی، حسن (1399) ترامپ اگر دنبال تغییر است با عذرخواهی به برجام برگردد.
کریمی‏فرد، حسین (1395) بررسی انسجام و همبستگی هویتی- ارزشی نخبگان حاکم در ایران (1392-1357)، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، 6 (21).
متقی، افشین و قره بیگی، مصیب (1393) چالش‌های گفتمان سیاست خارجی ایران در راستای دگرگشت‌های نوپدید در سامانه‌ ژئوپلیتیک جهانی، فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، 2 (8).
مشیرزاده، حمیرا (1396) مبانی نظری تبیین و تحلیل سیاست خارجی، تهران: انتشارات سمت.
هراتی، محمدجواد، سلیمانی، رضا (1396) دشواری‌های تعریف «منفعت ملی» در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، دانش سیاسی، 1 (25).
ولایتی، علی‌اکبر (10 خرداد 1397) اظهارات تند علی‌اکبر ولایتی علیه برجام. بدتر از ترکمانچای است!، پایگاه خبری بهار نیوز.
Ahmadi, Hamid (2004) The Dilemma of National Interest in The Islamic Republic of Iran, British International Studies Association, University of Warwick, 20-22 December.
Ahouie, Mehdi (2009) Iranian Political Elite and Israel: A Study of Iranian Political Discourse on Israel and Zionism, 1948-2008: Institut de Hautes Etudes Internationales et du Développement.
Barzegar, Kayhan (2014) Iran–US Relations in the Light of the Nuclear Negotiations, The International Spectator, 49 (3).
Boulding, K. E. (2016) National Images and International Systems, Journal of Conflict Resolution, 3 (2).
Buhmann, Alexander (2016) The Constitution and Effects of Country Images: Theory and Measurement of a Central Target Construct in International Public Relations and Public Diplomacy, Studies in Communication Sciences, 16 (2).
Cantir, Cristian; Kaarbo, Juliet (2012) Contested Roles and Domestic Politics: Re-flections on Role Theory in Foreign Policy Analysis and IR Theory1, Foreign Policy Analysis, 8 (1).
Castano, Emanuele; Sacchi, Simona; Gries, Peter Hays (2003) The Perception of the Other in International Relations: Evidence for the Polarizing Effect of Entitativity, Political Psychology, 24 (3).
Charnysh, Volha; Lloyd, Paulette; Simmons, Beth A. (2014) Frames and Consensus Formation in International Relations: The Case of Trafficking in Persons, European Journal of International Relations, 21 (2).
Crichlow, Scott (1998) Idealism or Pragmatism? An Operational Code Analysis of Yitzhak Rabin andShimon Peres. Political Psychology, 19 (4).
Fischer, Frank; Forester, John (1993) The Argumentative Turn in Policy Analysis and Planning, Durham, N.C.: Duke University Press.
He, Kai; Feng, Huiyun (2015) Transcending Rationalism and Constructivism. Chinese leaders’ Operational Codes, Socialization Processes, and Multilateralism After the Cold War, Eur. Pol. Sci. Rev, 7 (3).
Ikenberry, G. John (2018) The End of Liberal International Order? International Affairs, 94 (1).
Kuyper, Jonathan W. (2014) Global democratization and international regime complexity. In European Journal of International Relations, 20 (3).
Mearsheimer, John J. (2019) Bound to Fail. The Rise and Fall of the Liberal International Order. International Security, 43 (4).
Parent, Joseph M.; Bafumi, Joseph; Kupchan, Charles A.; Trubowitz, Peter L. (2008) Of Polarity and Polarization. International Security, 33 (1).
Schafer, Mark; Walker, Stephen G. (2006) Beliefs and Leadership in World Politics. Methods and Applications of Operational Code Analysis, New York, N.Y., Basingstoke: Palgrave Macmillan (Advances in foreign policy analysis).
Walker, Stephen G. (1977) The Interface between Beliefs and Behavior Henry Kissinger’s Operational Code and the Vietnam War, Journal of Conflict Resolution, 21 (1).
Walker, Stephen G., Mark Schafer and Michael D. Young (1998) Systematic Procedures for Operational Code Analysis: Measuring and Modeling Jimmy Carter's Operational Code. International Studies Quarterly, 42 (2).