مبانی حقوقی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله با روش تحلیلی به خاستگاه ‏های حقوقی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران پرداخته و با بررسی پیوند امنیت ملی و نظام حقوقی، جایگاه امنیت ملی در نظام حقوقی و مسیر پیش روی نظام حقوقی امنیت ملی، به این نتیجه رسیده است که مبنای اصلی امنیت ملی در ایران بر پایه قانون اساسی، تکلیف‏ های همگانی و حقوق و آزادی‏های افراد است. پیوستگی این دو، سبب پاسداشت امنیت ملی می‏شود؛ به‏ گونه ‏ای که پاسدار امنیت ملی در ایران نه مقام‏ها یا نهادهای خاص، بلکه همگان‏ اند. اما با پیش کشیدن مصلحت به ‏عنوان مبنای نیرومند در معرفی امنیت ملی در ایران، این حوزه از مبانی اصلی که مبتنی بر حضور همگانی است، دور شده و جایگاه شکننده ‏ای یافته است. جدا از این، امنیت ملی ایران با رویکرد امنیت درون‏ سرزمینی و برون ‏سرزمینی، همچنان در عمل در عرض نظام حقوقی جای می‏ گیرد تا در طول آن. پیشنهاد این مقاله، حقوقی‏ سازی امنیت ملی بر اساس قانون اساسی و نیز محوریت بخشیدن به مبانی اخلاقی و شرعی و اتخاذ رویکرد استثناگرا نسبت به مبنای مصلحت است؛ تا از این در، امنیت ملی جایگاه تثبیت‏ شده در نظام حقوقی یاید.

کلیدواژه‌ها


برانت، ویلی (1365) جهان مسلح، جهان گرسنه، برگردان هرمز همایون پور، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ اول
بوزان، باری (1378) مردم، دولت‏‏ها و هراس، برگردان پژوهشکده مطالعات راهبردی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول
بوزان، باری، ویور، الی و دووایلد، پاپ( 1386) چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت، برگردان علیرضا طیب، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول
پورسعید، فرزاد (1387) امنیت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال 11، شماره 3
تریف، تری و دیگران (1383) مطالعات امنیتی نوین، برگردان علیرضا طیب و وحید بزرگی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول
خلیلی، رضا (1383) تحول تاریخی-گفتمانی مفهوم امنیت، فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره 7، شماره 23
ره‏پیک، حسن (1379) حقوق امنیتی، کنترل اجتماعی و رسانه‏ها، فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره 3، شماره 9
شی یرمر، جرمی (1378) اندیشه3 سیاسی کارل پوپر، برگردان عزت الله فولادوند، انتشارات طرح نو، چاپ دوم
صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، (1364)؛ اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی، جلد 1، چاپ اول
قاسمی، محمد علی (1382) اقلیت‏ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره 6، شماره 22
کاپلستون، فردریک (1376) تاریخ فلسفه، جلد هشتم، از بنتام تا راسل، برگردان بها الدین خرمشاهی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی و انتشارات سروش، چاپ دوم
لاک، جان (1377) نامه‏ای در باب تساهل، برگردان شیرزاد گلشاهی کریم، نشر نی، چاپ اول
ماندل، رابرت (1379) چهره متغیر امنیت ملی، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ دوم.
منتظری، حسینعلی (1379) مبانی فقهی حکومت اسلامی، جلد اول: دولت و حکومت، برگردان محمود صلواتی، نشر سرایی، چاپ دوم
موتیمر، دیوید (1385) فراتر از راهبرد: تفکر انتقادی و مطالعات نوین امنیتی، در: مجموعه امنیت و راهبرد در جهان معاصر، با ویرایش کریگ.آ.اشنایدر، برگردان اکبر عسگری صدر و فرشاد امیری، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول
نجفی، شیخ محمد حسن؛ جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، الجزء الحادی و العشرون، دار احیاء التراث العربی، الطبعة السابعه
منتسکیو؛ شارل لوئی دوسکوندا (1355) روح القوانین، برگردان علی اکبر مهتدی، مؤسسه انتشارات امیر کبیر، چاپ هفتم
نصری، قدیر (1381) مکتب کپنهاک: مبانی نظری و موازین عملی، فصلنامه مطالعات دفاعی و امنیتی، سال نهم، شماره 33
هابز، توماس (1384)؛ لویاتان، با ویرایش سی بی مکفرسون، برگردان حسین بشریه، نشر نی، چاپ سوم
هاشمی، سید محمد (1374) حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران: اصول و مبانی کلی نظام، جلد اول، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی با همکاری مؤسسه نشر یلدا، چاپ اول
Agamben, Giorgio (2005) State of Exception, translated by Kevin Attell, published by university of Chicago press
Campbell, Tam (1999) Human Rights: A Culture of Controversy, Journal of law and society, volume 26, number 1
Day, Patrick (1986) Is the Concept of Freedom Essentially Contestable? , Philosophy, volume 61
Freedman, Lawrence (2006) The concept of security, in: Crime and Security, edited by Benjamin Goold and Lucia Zender, Ashgate published limited.
Goold, Benjamin J and Lazarus, Liora (2007) Security and Human Rights: the Search for a Language of Reconciliation, in: Essays on Security and Human Rights, edited by Benjamin J Goold and Liora Lazarus, Hart Publishing, Oxford and Portland
Michaelsen, Christopher (2006) Balancing Civil Liberties Against National Security? A Critique for Counterterrorism Rhetoric, UNSW Law Journal, volume 29
Scheppele, Kim Lane (2010) The International Standardization of National Security Law, Journal of National Security Law and Policy, volume 4
Shestack, Jerome (1989) Human Rights, the National Interests and U.S Foreign Policy, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, volume 506
Van der Vyver, Johan D (1998) Universality and Relativity of Human Rights: American Relativism, Buffalo Human Rights Law Review, volume 4
Waever, Ole (2007) Securitization and Desecuritization, in: International Security, volume 3, Widening security, edited by barry buzan, and lene Hansen, Sage Publication.