چارچوب روش‏شناختی برای پژوهش‏‏های محیط‏شناختی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر گروه پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژیک

چکیده

طی یک دهه اخیر، اکثر رشته‌های دانشگاهی به ضرورت انجام طرح‌های تحقیقاتی محیط‌شناسی واقف بوده و محققان فراوانی، به‌ویژه در رشته مطالعات راهبردی و امنیتی، در این حوزه مشغول تحقیق شده‌اند. این در حالی است که همچنان ضعف‌های روش‌شناختی متعددی بر طرح‌های محیط‌شناسی مترتب است. بر این اساس و با عطف نظر به خلأ و دغدغه‌های موجود، در نوشتار حاضر، ضمن مرور مفهوم محیط و خاستگاه و جایگاه آن در رشته‌های مختلف علمی، تلاش می‌شود چارچوب منقح و منظم برای اجرای چنین طرح‌های پژوهشی تدوین و پیشنهاد شود. بنابراین، هدف اصلی مقاله تدوین و ارائه چارچوبی ‌روش‌شناختی برای پژوهش‌های محیط‌شناسی است. پیش‌فرض کلی مقاله آن است که ارائه این چارچوب امکان‌پذیر است و با تلفیق رویکردهای مختلف، روش‌شناسی‌های علوم اجتماعی و دغدغه‌های مطالعات امنیتی، می‌توان به تدوین مبنای روش‌شناختی در این حوزه پرداخت.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Methodological Framework for Researches on Environment Studies

نویسنده [English]

  • Ebrahim Hajiaanin
چکیده [English]

During the last decade, a lot of university disciplines, especially strategic and security studies, have acknowledged necessity of paying due attention to the issue of environment. However, these new studies are struggling with weaknesses in the field of methodology. So in order to fill the gap, the current paper reviews the concept of environment and its place within the academic disciplines and tries to offer an illustrative framework for the sake of studying environment in those fields. Therefore, the main purpose of the paper is to offering a methodological framework for environment studies. The general presumption of the paper is that realizing this purpose is possible and by combination of several approaches, including social science and concerns of security studies, one can establish the needed bases for methodological framework of environment studies.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment
  • Environment Studies
  • Environment Variables
  • strategic management
  • Policy making
  • Decision Making