نظام حقوقی انتخابات و حق انتخاب در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

نظام حقوقی انتخابات در ایران بر پایه اصل‌های قانون اساسی، گزاره‌های قانونی و رویه‌های انتخاباتی بنیاد گرفته است. این سه خاستگاه، در طول هم جای می‌گیرند و گزاره‌های قانونی پیرو قانون اساسی و رویه‌های انتخاباتی نیز پیرو قانون عادی و قانون اساسی‌اند. سنجش ثبات و ارزش نظام حقوقی انتخابات در گرو پیوند طولی این سه منبع است، ولی این پیوند با سنجه‌های حقوقی روشن نمی‌شود. قانون اساسی مشروعیت مقام‌ها و منصب‌ها و نیز اعتبار کارها و امور را در گرو انتخابات می‌داند. قانون‌های عادی نیز نظام حقوقی انتخابات ثبات نمی‌یابد چون انباشتگی قوانین انتخاباتی و دگرگونی‌های پیاپی آن‌ها در سال‌های پس از انقلاب به همراه کاستی‌هایشان، نظام حقوقی انتخابات را هنوز در گام آزمون و خطا نشانده است. رویه‌های انتخاباتی و برداشت‌های برآمده از قانون‌های عادی نیز به‌طور طبیعی نمی‌توان چشم داشت که نظام انتخاباتی ثبات یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Legal System of Elections and the Right of Election in the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • Hassan Alipour
چکیده [English]

 
 The legal system of elections in Iran is based on the principles of the Constitution, legal institutions and electoral practices. These three sources are parallel and the legal institutions are in line with the Constitution and the practices are in line with the domestic laws. Assessment of the stability and value of the legal system of election is dependent on the association with the said sources; however, this connection cannot be measured with legal criteria. According to the Constitution, the legitimacy of officials and the validity of the affairs are driven from the elections. Legal system of elections cannot be stabilized on the basis of domestic laws, because accumulation of the laws with regard to the elections and their continuous changes in the aftermath of the Revolution together with the defects have led the legal system of elections to a phase of practice and error.  Furthermore, the electoral practices and understandings of the domestic laws cannot contribute to the needed stability of the legal system of elections.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • elections
  • Legal System of Elections
  • Right to be Elected
  • Right to Elect
  • Legal Protection