بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در رفتار انتخاباتی ایرانیان

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

چکیده

نوشتار حاضر در پی بررسی مؤلفه‏های اجتماعی مؤثر بر رفتار انتخاباتی ایرانیان است. در خلال مقاله سعی ‏می‏شود ضمن مرور نظریه‏های جامعه‏شناختی در تحلیل رفتار انتخاباتی، برخی از پژوهش‏های انجام‏شده در سایر کشورها نیز مورد بررسی قرار گیرد. سپس با استفاده از برخی داده‏های موجود، برخی عوامل و مؤلفه‏های مؤثر در تصمیم‏گیری انتخاباتی ایرانیان مورد بررسی قرار می‏گیرد. نوشتار حاضر ضمن تأکید بر بغرنجی و دشواری تحلیل رفتار انتخاباتی ایرانیان، عواملی نظیر پایگاه طبقاتی رأی‌دهندگان، هویت قومی رأی‌دهندگان و نامزدها، جنسیت نامزدها و سن رأی‌دهندگان را در نحوه تصمیم‏گیری انتخاباتی شهروندان مؤثر می‏داند. البته به خاطر محدودیت حجم مقاله، از بررسی عواملی نظیر دین، نظام سیاسی و نوع کنش‏گری برگزارکنندگان انتخابات در این نوشتار صرف نظر شده است. همچنین، با ذکر نمونه‏هایی از ادوار گذشته انتخابات، بر این نکته نیز تأکید شده که عوامل اجتماعی به صورت تک‏عاملی عمل نکرده و در ارتباط با یکدیگر معنا می‏یابند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات