نظریه‏ های تکثرگرا و گروههای اجتماعی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این مقاله براساس ساختار اجتماعی جوامع مختلف، کوشیده است انواع جوامع متکثر را در سه رهیافت تکثرگرایی لیبرال، تکثرگرایی جماعتی و تکثرگرایی رادیکال به مطالعه درآورد. بر این مبنا تمرکز اصلی بحث، شناسایی انواع گروههای اجتماعی در جوامع متکثر و تبیین کارکرد آنها در نظامهای سیاسی می‏باشد. همچنین تبیین منشأ و ماهیت اختلافات گروههای اجتماعی در جوامع متکثر و نیز فرایند دستیابی به تغییرات اجتماعی و نظم سیاسی هدف دیگر این مقاله است. نویسنده معتقد است که در تکثرگرایی لیبرال، بازیگران اصلی را انجمنهای داوطلبانه و سازمانهای فعال مدنی تشکیل می‏دهند که گروههای اجتماعی را نمایندگی و حکومت را کنترل می‏کنند. در این دیدگاه، نتیجه بازی گروههای سیاسی در عرصه سیاست، حاصل جمع جبری مثبت می‏باشد. در مقابل، در جوامع متکثر جماعتی گروههای مذهبی، قومی و بدوی، گروههای اصلی را تشکیل داده و برخی از این گروهها به هزینه گروههای دیگر در عرصه سیاست ملی منتفع می‏شوند.

موضوعات