تهدیدهای‏ فرامرزی و آسیب‏ پذیری های ملی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر

چکیده

تحولات ژرف در عرصه فن‏ آوری، مفهوم امنیت را نیز تحت‏ تأثیر قرار داده و ضرورت توجه به تهدیدهای جدید را اجتناب‏ ناپذیر ساخته است. این تهدیدها، بیشتر جنبه فراملی داشته و یک کشور به تنهایی قادر به مقابله با آنها نیست.نویسندگان این مقاله ضمن اشاره به تقسیم ‏بندی هایی از تهدیدهای جدید بر ضد امنیت ملی، بر این نکته اصرار دارند که ماهیت این تهدیدها، تقسیم سنتی تهدیدها به داخلی و خارجی را مخدوش نموده است و در نتیجه باید به گونه ‏ای نو به آنها نگریست؛ چه آن‏که صرف ‏نظر از پیامدهای منفی، آثار مثبتی نیز به همراه دارند. از این گذشته، اغلب تهدیدهای فراملی به دست دولت ها مهارشدنی نیستند و ابزارهایی که به‏ طور سنتی برای دفاع در مقابل آنها به کار می‏ رفت، نیز بی‏ اثر می‏ باشند. پیشنهاد نویسندگان برای مقابله مؤثر و جدی با این‏ گونه تهدیدات بر ضد امنیت ملی این است که طی سه مرحله بازیگران و پدیده‏ های فراملی شناسایی و با آنان مقابله شود که این خود مستلزم عزم جامعه جهانی بر این مهم است.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

تهدیدهای‏ فرامرزی و آسیب‏ پذیریهای ملی

نویسنده [English]

  • mojtaba atar zadeh
(1) Klare, Michael T. Rogue States and Nuclear Outlaws: America's Search for a New ForeignPolicy, New York, Hill and Wang, 1995; Gerald Schneider & Patricia Weitsman, eds, EnforcingCooperation: "Risky" States and the Intergovernmental Management of Conflict, London,Macmillan Press, 1997.
(2) Brown, Seyom, World Interests and the Changing Dimensions of World Security, in Michael Klare & Daniel C. Thomas, eds, World Security: Challenges for a New Century, 2nd edn., NewYork, St. Martin's Press, 1994, pp. 10-26; James Rosenau, Turbulence in World Politics: ATheory of Change and Continuity, Princeton, NJ Princeton University Press, 1990; Donald Snow,National Security: Enduring Problems in a Changing Defense Environment, 2nd edn., NewYork, St. Martin's Press, 1991.
(3) Gaddis, John Lewis, Toward The Post-Cold War World,' in Eugene Wittkopf, The Future ofAmerican Foreign Policy, 2nd edn., New York, St. Martin's Press, 1994, pp. 16-36.
(4) Security has traditionally been considered in terms of the threat, use and control of militaryforce' by and against other states. See Stephen M. Walt,The Renaissance of Security Studies',International Studies Quarterly, Vol.. 35, no. 2 (June 1991), pp. 211-239,at p. 212
(5) Kahn, Herman, On Thermonuclear War, Princeton, NJ: Princeton University Press,1961.
(6) Brown, Lester, World Without Borders, New York, Random House, 1972; Barry Buzan People, States, and Fear: The National Security Problem in International Relations, Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press, 1983; Jessica Mathews Redefining Security,'Foreign Affairs Vol. 68. no.2 (1989). pp. 162-77. Richowd UIIman, Redefining Security,'International Security, Vol. 8, no. I ,(Summer 1983), pp. 129-153.
(7) As Alexander George, Bridging the Gap: Theory and Practice in Foreign Policy, Washington,DC: USIP Press, 1993, p. 10, and others have demonstrated, it is often easier to hammer newdata into existing categories than create new categories, but it is rarely wise to do so.
(8) Garrett, Laurie, The Coming Plague: Newly Emerging Diseases in a World Out of Balance,New York, Farrar, Straus and Giroux, 1994.
(9) UNEP, Global Environmental Outlook, New York, United Nations Press, 1997.
(10) Wilson, Edward O. The Diversity of Life, Cambridge, MA Belknap Press, Harvard University Press, 1992.
(11) Buzan, Barry, People, States, and Fear, pp. 124-131; Edward Graham & Paul Krugman,Foreign Direct Investment in the United States, 2 nd edn. Washington DC, Institute forInternational Economics, 1991.
(12) The Asian Contagion,' Washington Post, 24 March 1997, p. A24.
(13) Williams, Phil, & Black, Stephen Transnational Threats: Drug Trafficking and WeaponsProliferation,' Contemporary Security Policy, vol. 15, no. 1 (April 1994), pp. 127-151.
(14) Handelamn, Stephen The Russian "Mafiya"', Foreign Affairs, vol. 73, no.2 (March/ April1994), pp. 83-96; Phil Williams Transnational Criminal Organizations: Strategic Alliances,' TheWashington Quarterly, vol. 18, no. 1 (Winter, 1995), pp. 57-72.
(15) Klare, Michael, World Security: Challenges for a New Century, pp. 85-129;Transnational Threats: Drug Trafficking and ض , Phil Williams &Stephen Black Weapons Proliferation' (see note13 above).
(16) Klare, Michael Adding Fuel to the Fires,' in Michael Klare & Daniel Thomas, eds, WorldSecurity: Challenges for a New Century, 2nd edn., New York, St. Martin's Press, 1994, pp.134-154.