توسعه و تعادل:آسیب‏ شناسی اجرای قانون‏ شوراها در ج.ا.ا.

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

پیدایش پدیده‏های اجتماعی در گرو فراهم آمدن دو دسته از شرایط عینی و ذهنی است که در این میان مباحث نظری - که از آنها به بُعد ذهنی تعبیر می‏شود - به حکم عقل از تقدم برخوردارند. این تقدم نیز زاییده "محاسبه‏گری" انسان دوراندیش است که اقتضا می‏کند فرد قبل از پرداختن به هر عملی زوایای مختلف آن را سنجیده و سپس دست به فعالیت زند.

موضوعات