توسعه و تعادل:آسیب‏ شناسی اجرای قانون‏ شوراها در ج.ا.ا.

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر پژوهشکده مطالعات راهبردی

چکیده

پیدایش پدیده‏ های اجتماعی در گرو فراهم آمدن دو دسته از شرایط عینی و ذهنی است که در این میان مباحث نظری - که از آنها به بُعد ذهنی تعبیر می ‏شود - به حکم عقل از تقدم برخوردارند. این تقدم نیز زاییده "محاسبه‏ گری" انسان دوراندیش است که اقتضا می‏ کند فرد قبل از پرداختن به هر عملی زوایای مختلف آن را سنجیده و سپس دست به فعالیت زند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Development and Equilibrium: The Implementation of the "Councils Act" and Its Pathological Aspects

نویسنده [English]

 • asghar eftekhari
چکیده [English]

In a comprehensive model for political development, three main elements- nation,state, and power- should be taken into consideration. This article examines the role oflocal councils in regard with political development and its components. Although councilsmay be seen as the symbol of people's participation in socio- political affairs, this shouldnot lead to an underestimation of the pathological aspects of the implementation of the"Councils Act". Some of these aspects are analysed in this article: disequilibrium in theprocess of political development, lack of supportive foundations for the implementation ofthe Act, etc.

 1. 1- پای، لوسین، « فرهنگ سیاسی و توسعه سیاسی»، مجید محمدی، نامه فرهنگ، 1370، ش 6 و 5، ص41.

  2- قادری، حاتم ( سرپرست)، مجموعه مقالات پیرامون جهان سوم، تهران، سفیر، 1369، ص 18.

  3- نک: قوام، عبدالعلی، توسعه سیاسی و تحول اداری، تهران، قومس، 1371، صص 21-20.

  4- گن زیر، ایرنه، کارگردانی دگرگونی در جهان سوم، احمد تدین، تهران، سفیر،  1369ص .253

  5- توسعه سیاسی و تحول اداری، پیشین، ص .3

  1. Randall, Vicky and Rabin Teobald, Political Change and Underdevelopment, Hong
   Kong, Mac. Millan, 1990, P. 29.

  7- مولانا، حمید، گذر از نوگرایی، یونسی شکرخواه، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‏ها، 1371،‌ ص23.

  8- رک: سیف‏زاده، حسین، نوسازی و دگرگونی سیاسی، تهران، سفیر،  1368صص .62 - 4

  9- جهت مطالعه در این‏باره نک:

  Varma, S.P. Modern Political Theory, Delhi, Shandara, Nu Tech Photolitho Craphers
  1975, pp.271-273.

  10- رک: گذر از نوگرایی، پیشین، ص .36

  11- همان.

  1. Modern Political Theory, op.cit, P. 274

   

  1. See: Political Change and Underdevelopment, op.cit, p. 28.

  14- در این‏باره نگاه کنید به کتاب توسعه اجتماعی تألیف ژمون چوداک که پنج رهیافت عمده را آورده است.

  Chilcote, Ronald, Theories of Comparative Politics, U.S.A, Westview Press 1981, pp.
  283-288.

  15- توسعه سیاسی و تحول اداری، پیشین، ص 19.

  1. Theories of Comparative Politics, op.cit.

   

  1. Ibid.

   

  1. Ibid.

   

  19- رک: توسعه سیاسی و تحول اداری، پیشین، صص 16-15.

   

  20- در ارتباط با تئوریهای موردنظر و نقدهای وارده نک:

  Blondel, Jean, Comparative Government, U.K., Philip Allan, 1990, pp. 40-5 -
  Political Change and Underdevelopment, op.cit., p. 28-34.

  Theories of Comparative Politics, op.cit., pp. 275-89.

   

  21- در این‏باره نک:

  جمعی از نویسندگان، کتاب توسعه، تهران، توسعه، ج ا، 1370، صص 19-118.

  بشیریه، حسین، « نهادهای سیاسی و توسعه»، فرهنگ توسعه، سال 71، ش 3، ص 11.

  مور، برینگتن، ریشه‏های اجتماعی و دیکتاتوری و دموکراسی، حسین بشیریه، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1369.

   

  1. See: Comparative Government, op.cit.

   

  1. Ibid.

   

  1. Ibid, p. 43.

   

  25- در غرب نیز این استنتاج توسط ماکس وبر ارایه شده است:

  وبر، ماکس، اخلاق پروتستان و روح سرمایه‏داری، عبدالمعبود انصاری، تهران، سمت، 1371، بویژه صص 105-27.

   

  26- درخصوص ارتباط عقلانیت ابزاری با توسعه رک:

  بشیریه، حسین، « عقل در سیاست»، فرهنگ توسعه، 1372، ش 8 و 7، قسمت (1) و (2).

  لاریجانی، محمدجواد، « از مدرنیسم تا فرامدرنیسم»، مجلس و پژوهش، سال اول، 1372، ش 5، صص40-38.

  Buchanun, Jean, Gordo Tullock, The Calculus of Consent, U.S.A, University of
  Michigan.

   

  27- سریع‏القلم، محمود، عقل و توسعه‏یافتگی، تهران، سفیر، 1372، ص 100.

   

  28- تاجداری، علی‏اکبر، جامعه‏شناسی عمومی، بی‏جا، هاد، 1371، ص 14.

   

  رک: لنسکی، هارد و جین لنسکی، سیر جوامع بشری، ناصر موفقیان، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب
  اسلامی، 1369، صص 140-125.

   

  30- وینست، اندرو، نظریه‏های دولت، حسین بشیریه، تهران، نی، 1371، ص 29.

   

  31- در این‏باره نک: سریع‏القلم، محمود، توسعه جهان سوم و نظام بین‏الملل، تهران، سفیر، 1368، ص 16.

   

  32- عقل و توسعه‏یافتگی، پیشین، ص 105.

   

  33- نک: آیور، مک 9، جامعه و حکومت، ابراهیم علی کنی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1354، صص50-48.

   

  34- همان‏جا، ص 57.

   

  35- همان‏جا، ص 77.

   

  36- عقل و توسعه‏یافتگی، پیشین، ص 102.

   

  37- کار، هالت، جامعه نو، محسن ثلاثی، تهران، امیرکبیر، 1356، ص 63.

  38- دراین‏باره رک: « نهادهای سیاسی و توسعه»، پیشین، ص 5.

   

  39- حجازیان، سعید، « تلقی آکادمیک از توسعه سیاسی»، راهبرد، سال اول، 1371، ش 1، صص 44-38.

   

  40- نظریه‏های دولت، پیشین، ص 67.

   

  41- شرح مفصلی پیرامون این مقوله را می‏توان در کتاب زیر دید:

  لوکس، استیون، قدرت: فرانسانی یا شر شیطانی، فرهنگ رجایی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی،
  1370.

   

  1. See: Hawes, Gary, and Liu Hong, "Explaning the Dynamics of Southeast Asian
   Political Economy", World Politics, 1993, No 45, pp. 38-44.

   

  43- نک: « تلقی آکادمیک از توسعه سیاسی»، پیشین.

   

  44- آبراهامز، جی. اچ، مبانی و رشد جامعه‏شناسی، حسن پویان، تهران، چاپخش، ج ا، 1369، صص76-373.

   

  1. "Explaining the Dynamics of", op.cit, p. 635.

   

  1. Ibid, pp. 635-6.
  2. Ibid, pp. 641-3.
  3. Ibid, pp. 635.

   

  1. Ibid, pp. 64-2.

  50- رک: هانتیگتون، ساموئل، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، محسن ثلاثی، تهران، علم، 1370،
  صص 40-31.

   

  52- درباره شرایط حاکم بر دوران جنگ و تأثیران آن در حوزه مدنی نک:

  رضوی، مسعود، هاشمی و انقلاب، تهران، همشهری، 76.

  ولایتی، علی‏اکبر، تاریخ سیاسی جنگ تحمیلی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1376.

  هاشمی، محسن، هاشمی رفسنجانی: دوران مبارزه، تهران، دفتر نشر معارف، 1376.

   

  53- در این‏باره نک:

  تحلیلی بر جنگ تحمیلی عراق علیه ج.ا.ایران، اداره کل امور حقوق وزارت امور خارجه، تهران، مؤسسه چاپ و
  انتشارات وزارت امور خارجه، ج 1 و 2،‌ 1373.

  54- در این‏باره به کتاب زیر مراجعه شود که مباحث انتقادی خوبی را ارایه داده است:

  رشیدی، علی، اقتصاد مردم‏سالار، تهران، آوای نور، 1377.

  55- به عنوان مثال نگاه کنید به دیدگاه زیر که چنین ایده‏ای را شرح و بسط می‏دهد:

  فارسی، جلال‏الدین، انقلاب اسلامی و سازماندهی اجتماعی، تهران، حوزه هنری، 1377.

  فارسی، جلال‏الدین، چهار انقلاب و دو گرایش مکتبی و دنیادولتی، تهران، حوزه هنری، 1375.

  56- جهت رؤیت مباحث نظری مربوط به دولت مقتدر که با وضعیت دوران سازندگی مطابقت دارد، رک:

  مور، برینگتن، ریشه‏های اجتماعی دموکراسی و توتالیتاریالیسم، حسین بشیریه، تهران.

  57- در این‏باره رجوع شود به آمار مربوط به تعدد احزاب و گروههایی که سابق بر این در داخل ایران وجود داشته‏اند
  و مقداری که با آمدن دولت جدید فعال شده‏اند.

  شناسنامه تشکلها و احزاب سیاسی جمهوری اسلامی ایران، اداره کل وزارت کشور، تهران، کمیل، 1377.

  58- نک: انصاری لاری، ابراهیم ( به کوشش)، انتخاب هفتم، تهران، همشهری، 1376.