موانع فرهنگی توسعه در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

با توجه به اهمیت و نقش فرهنگ و همچنین ضعفها و خلأهای اخلاقی و فرهنگی موجود در جهان امروز و تأکید بیش از پیش اندیشه‏گران و سازمانهای فرهنگی بر توسعه فرهنگی در دهه‏های اخیر و روند اجتناب‏ناپذیر آن، توسعه فرهنگی در دنیای کنونی ضروری و گزیرناپذیر به‏نظر می‏رسد. بنابراین در نوشتار حاضر ضمن ارایه تصویری از توسعه فرهنگی سعی می‏شود مهمترین آفات ý موجود در بطن فرهنگ ایرانی که ریشه در تاریخ دیرین کشور ما دارند، مشخص شده و راهکار مناسب برای رفع آنها پیشنهاد شود. محور اصلی نوشتار حاضر آن است که، توسعه فرهنگی در کشور فرهنگ به عنوان یک عامل اصلی در تضمین سرنوشت ملت‏ها، در آینده توسعه نیز دارای نقش و جایگاه مهمی می‏باشد که عدم توجه به آن در طراحی الگوی توسعه کشور تأثیر منفی زیادی می‏گذارد. برای تبیین این واقعیت مؤلف در ابتدای نوشتار خود به تعریف و تحدید توسعه پرداخته و ضمن بیان اهداف اصلی فرآیند توسعه در یک کشور تصویری کلی از توسعه فرهنگی ترسیم کرده است. در ادامه توسعه فرهنگی به عنوان مولفه اصلی توسعه مورد ارزیابی و تحلیل واقع شده و ازحیث‏تئوریک‏جایگاه‏آن در نیل به اهداف توسعه مشخص‏شده‏است.

موضوعات