مدیریت توسعه وتوسعه مدیریت

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دوره دکتری علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

تا اواخر دهه شصت میلادی مفهوم رشد اقتصادی کاربرد وسیعی داشت و اقتصاددانان عمده تأکید خود را بر روی این مفهوم متمرکز کرده بودند. ولی در دهه هفتاد تجارب جهانی نشان داد که تأکید صرف بر رشد اقتصادی اشتباه است، زیرا هم از نظر مفهومی این کلمه نارسا بود و هم از نظر مصادیق با رشد معادل نبود. از این‏رو واژه توسعه جایگاه خاصی در متون‏ اقتصادی پیدا کرد و به مرور اصطلاحات توسعه وکشورهای توسعه‏ یافته و یا کشورهای عقب‏ افتاده به دیگر علوم نیز راه یافت. امروزه توسعه یکی از الزامات اساسی کشورهای جهان است. سرعت تغییرات و پیشرفت در کشورهای توسعه یافته در مقایسه با کشورهای عقب افتاده به ‏حدی است که به سختی می ‏توان قبول کرد که این دو گروه در زمان ه‏ای یکسان می‏زیند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Management of Development and the Development of Management

نویسنده [English]

  • gholamreza goodarzi
چکیده [English]

If development is seen as an even process of growth in various parts of the society, itneeds management. Specifying the goals of development and making appropriate policiesare related to available means and agents. Management can coordinate these componentsof a development program. At the same time, in the process of development, managementshould be developed i.e., it should improve and spread to all aspects of social life. Theimprovement of management means specialized training, better techniques, and continuousevaluation. Appropriate management plans better, organizes more efficiently, appoints moreefficient agents for development programs, and directs the process of development moresuccessfully. This article concludes with some advice for better management ofdevelopment in the Islamic Republic of Iran.

- ساروخانی، باقر، درآمدی بر دایرةالمعارف علوم اجتماعی، تهران، مؤسسه کیهان، 1370، ص 192.
2- برای مطالعه بیشتر رجوع شود به:
 ,Alexander. K. C., The Process of Development of Societies, Sage Publications New
Delhi, 1994.
3- شریف‏النبی، مرتضی، چرخه توسعه، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1375، ص 3.
4- همان، ص 3.
5- همان، ص 10.
6- قرآن کریم، سوره مبارکه یونس، آیه شریفه 3.
7- قرآن کریم، سوره مؤمنون، آیه 14.
8- Kooniz, Harold "Essentials of Management", McGraw-Hill, 1986, pp. 35-37.
9- شریف‏النبی، مرتضی، »چرخه توسعه«، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1375، ص 148.
10- همان، ص 165.
 
11- ایمانی راد، مرتضی، « مدیریت توسعه در مالزی»، تدبیر، شماره 79، دی‏ماه 1376، ص 85.
12- برای مطالعه بیشتر رجوع شود به:
 .Merrick, Bruce, Economic Development, Universal Book Stall, New Dehlihi, 1990 -
13- برای مطالعه بیشتر رجوع شود به:
Chowdhuhy, Anis, Development Politcy And Planning, Routledge, 1994
14- برای مطالعه بیشتر رجوع شود به:
 ,Quade, E. S., An Extended concept of Moder, Tavistock Poublications, LTP,
London 1970.
15- برای مطالعه بیشتر رجوع شود به: علی‏آبادی، علیرضا، ریشه‏های توسعه‏نیافتگی در جهان سوم، تهران، نشر
رامین، 1373.