دولت و توسعه اقتصادی در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

دکتر امیرمحمد حاجی ‏یوسفی استادیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهیدبهشتی.

چکیده

    در نوشته‏ های مربوط به توسعه در جهان سوم چنین پنداشته می‏شود که یکی از موانع اصلی توسعه در این کشورها کمبود سرمایه به شکل ذخایر ارزی خارجی است. اما در کشورهای صادرکننده نفت مانند ایران که دارای مقادیر زیادی دلارهای نفتی به خصوص بعد از چهار برابر شدن قیمت نفت در سال 1972، بودند، چنین محدودیتی وجود نداشت و طبیعتا نمی‏توان در حکم مانع توسعه از آن یاد کرد. با این وجود، این کشورها چه از نظر ایجاد زیرساخت های اقتصادی و چه از نظر پیشرفت اساسی در سطح زندگی مردم هنوز توسعه نیافته محسوب می ‏شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

State and Economic Development in Iran

نویسنده [English]

  • amir mohammad haji yousefi
چکیده [English]

Iran experienced a high rate of economic growth in the 1960's and early 1970's. Thisgrowth, however, cannot be equated with economic development because it did not lead toa self- sustaining productive system nor did it reduce poverty. This article suggests that thestate had a key role in this regard. The Pahlavi state was the main economic actor in Iranduring the years 1962-78, but it could not provide the basic requirements for a successfuleconomic development. Some of its main feautures were responsible in this respect: it wasan authoritarian rentier client state. All of these characteristics contributed to its counter- productive and anti-development policies.

- برای مثال نگاه کنید به:
- Abrahamian, E., "Structural Causes of the Iranian Revolution", MERIP Reports 87
(May 1980),pp.21-26.
- Katouzian, H., The political Economy of Modern Iran: Despotism and Pseudo-
Modernism,1926-1979, New York, New York University Press, 1981.
2- Uphoff, N.T., and W.F.llchman (eds), Political Economy of Development:
Theoretical and Empirical Contributions, Berkeley and Los Angeles, University of
California Press, 1972, p. 88.
3- برای مثال نگاه کنید به :
- Seers, D., "The Meaning of Development", International Development Review 11
(December1969), pp. 2-3.
- Seers, D., "What Are We Trying to Measure?", Journal of Development Studies, 8,3
(April1972), pp.21-36.
- Streeten, P., Development Perspectives, London, Macmillan, 1981.
 
4- Bawa, V.K., "What Kind of Developmentm? Industrialization, Technology and the
Environment", in: J. Augutine (ed), Strategies For Third World Development, New
Delhi, SagePublications, 1989, p.143.
5- Gunnarsoson, C., "Development Theory and Third World Industrialization",
Journal ofContemporary Asia, 15,2 (1985), p.184.
6- United Nation Development Program (UNDP), Human Development Report 1991,
NewYork, OXford University Press for UNDP, 1991, pp. 1 and 13-21.
    در مورد ابعاد انسانی توسعه نگاه کنید به :
- Wilber, C. & K.Jameson (eds), The Political Economy of Development And
Underdevelopment New York, McGraw Hill, 1992, pp.465-541.
7- Keddie, N., Roots of Revolution: An Interpretive History of Moddern Iran (New
Haven, Yale University Press, 1981, pp.93-112.
8- Richard, A. & Waterbury, A Political Economy of The Middle East, op.cit, p. 184.
9- برای مثال نگاه کنید به:
- Ashraf, A., "Historical Obstacles to the Growth of Bourgeoisie in Iran", in
M.A.Cook (ed),Studies in the Economic History of the Middle East Form The Rise of
Islam to The Present Day, Oxford, Oxford University Press, 1970, p.313.
10- برای توضیح در مورد استقلال از اقتصاد داخلی، نگاه کنید به:
- Katouzian, H., The Political Economy of Modern Iran, New York, New York
University Press,1981, Chpter 15.
- Ashraf, A., "Satte and Agrarian Relations Before And After The Iranian Revolution,
1960-1990", in: F. Kazemi & J.Waterbury (eds), Peasants And Politics in The Middle
East,Miami, Florida, Florida International University Press, 1991, pp.277-311.
11- برای مثال نگاه کنید به:
- Abrahamian, E., Iran Between Two Revolutions, Princeton, Princeton University
Press, 1982.
12- در مورد فرهنگ ایرانی به شکل عام و فرهنگ بدیل آن به شکل خاص نگاه کنید به:
 - جمالزاده، محمدعلی، خلقیات ما ایرانیان، وینترپارک، فلوریدا، انتشارات کانون معرفت، 1985.
- Mottahedeh, R., The Mantle of The Prophet, New York, Pantheon Books, 1985.
13- مهمترین ایستارهای فرهنگی و نظام ارزشی ایرانیها که احتمالا مانع توسعه اقتصادی است عبارتند از:
قدرگرایی، فردگرایی، روحیه بازاری داشتن )سود سریع(، حکومت شخص به جای قانون و تمشیت بی‏طرفانه امور،
عدم تمایل به برنامه‏ریزی، عدم اعتماد، پارتی‏بازی، بدبینی و استبدادگرایی. در این مورد نگاه کنید به:
- Heyat, Z., Iran: A Comperhensive Study of Socio Economic Condition, Eastern
Publishing Society, 1983.
14- Bharier, J., The Economic Development in Iran, 1900-1970, London, Oxford
University Press, 1971.
- Amuzegar, J., Iran: An Economic Profile, Washington, The Middle East Institute,
1977.
- Amuzegar and Fekrat, Iran: Economic Development Under Dualistic Conditions,
Chicago, University of Chicago Press, 1971.
- Looney, R., The Economic Development of Iran, New York, Praeger Publishers,
1974.
- Looney, R., A Development Strategy For Iran Through The 1980s, Praeger, 1977.
- Mofid, K., Development planning in Itan: From Monarchy to Islamic Republic,
Cambidgeshire, Menas press, 1987.
- Motamen, H., Expenditure of Oil Revenue, London, Francis Pinter, 1979.
15- برای تفصیل بیشتر نگاه کنید به:
 - اکبری، علی، علل ضعف تاریخی بورژوازی ایران، تهران، سپهر، 1358.
- Jazani, B., Capitalism And Revolution in Iran, London, Zed Press, 1980.
- Halliday, F., Iran: Dictatorship And Development, op.cit.
- Zavareei, M., "Dependent Capitalist Development in Iran And The Mass Uprising of
1979",Research in Political Economy, op.cit.
16- Keddie, Nikki "The Economic History of Iran, 1800-1914. and its Political
Impact: An Overview", Iranian Studies, 5 (Spring-Summer 1972), p. 76.
17- Foran, John Fragile Resistance: Social Transformation in Iran From 1500 To The
Revolution, Boulder, Westview Press, 1993.
18- Foran, J., "The Concept of Dependent Development As a Key to The Political
Economyof Qajar Iran, 1800-1925", Iranian Studies, 22,2-3 (2989), p. 9.
19- یکی از انتقادات مهمی که بر مکتب وابستگی وارد شده تأکید بیش از حد این مکتب بر قدرت نظام بین‏الملل
در توسعه‏نیافتگی کشورهای جهان سوم و در نتیجه بی‏توجهی به توانایی دولت در این کشورها برای کنترل امور
داخلی خود می‏باشد. برای مثال، تونی اسمیت معتقد است جهت درک ماهیت ویژه کشورهای جهان سوم، جدا از
نظام بین‏المللی باید به مطالعه ساختار دولتهای آنها پرداخت. نگاه کنید به:
"- Smith, Tony "The Underdevelopment of Development Literature: The Case of
Dependency Theory op.cit.
    در مورد اهمیت دولت در تبیین توسعه اقتصادی به ویژه در کشورهای شرق آسیا نگاه کنید به:
- Amsden, Alice  Asia's Next Giant: South Korea and Late Industrialization New
York, Oxford University Press, 1989.
- "Political Economy Paradigms", International Studies Quarterly, 31 (1987), pp. 327-
356.
 
20- Bill, J. and C. Leiden, Politics in the Middle East, Boston, Little Brown, 1984.
21- Ibid, pp. 148-149.   
22- Ibid, p. 158.   
23- Ibid, pp. 203-211.   
24- Abrahamian, E., "Oriental Despolism: The Case of Qajar Iran", International
Journal of Middle East Studies, 3,4 (October 1972), pp. 317-334.
- Katouzian, K., "The Aridisolatic Society: A Model of Long-Term Social and
Economic Development in Iran", International Journal of Middle East Studies, 15
(1983), pp. 259-281.
25- Katouzian, H., The Political Economy of Modern Iran, Chapter 1.   
26- Ibid, pp. 236-237.   
27- Ibid, p. 21.   
28- Razavi and Vakil, The Political Environment of Economic Planning in Iran,
op.cit.
- Saikal, A., The Rise And Fall of The Shah, op.cit.
- Graham, R., Iran: The Illusion of Power, op.cit.
- Hooglund, E., Land And Revolution in Iran, 1960-1980, Austin, University of Texas
Press, 1982.
- Cottam, R., Iran and The United States: A Cold War Case Study, Pittsburgh,
University of Pittsburgh Press, 1988.
 
29- Abrahamian, E., Iran Between Two Revolutions, op.cit.    
- Afkhami, G., The Iranian Revolution, op.cit.
- Milani, M., The Mading of The Islamic Revolution, op.cit.
30- در این مورد از مقاله الیا زوریک استفاده برده‏ام. نگاه کنید به:
 - Zureik, E., "Theoretical Considerations For a Sociological Study of The Arab
World", ArabStudies Quarterly, 3,3 (Autumn 1981), pp. 229-259, Particularly pp.
238-241.
31- Katouzian, H., "Oil Versus Agriculture: A Case of Dual Resource Depletion in
Iran",Journal of Peasant Studies, 5 (April 1978) pp. 348-349.
32- Ibid, p. 349.   
34- این نکته را از منبع زیر اخذ کرده‏ام:
 - نفیسی، محمدرضا، نگاهی به سیر اندیشه اقتصادی در عصر پهلوی، پیشین، فصل چهارم.
35- Mahdavy, H., "Patterns And Problems of Economic Development in Rentier
States The Case of Iran", in: M. A. Cook (ed.), Studies In The Economic History of
The Middle East FromThe Rise of Islam To The Present Day, Oxford, Oxford
University Press, 1970.
36- Beblawi, H. and G. Luciani (eds.), The Rentier State, London, Croom Hel, 1987,
p. 4.
37- Mahdavy, H., "The Patterns And Problems of Economic Development in Rentier
States:The Case of Iran", op.cit.
38- The Rentier State, op.cit.    
39- Beblawi, H., "The Rentier State in Arab World," in: The Rentier State, op.cit. pp.
51-52.
40- Skocpol, T., States And Social Revolutions: A Comparative Analysis of France,
Russia, And China, Cambridge, Cambridge University Press, 1979, p. 27.