اقلیتها،ملی‏گراها وبرخوردهای‏ سیاسی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

دولتها و سازمانهای بین‏المللی تنها به شرط درک طبیعت و علل کشمکشهای سیاسی قومی، قادر به مهار آنها می‏باشند. نگارنده در این مقاله کوشیده است قسمتی از شواهد و توضیحات موجود درباره برخوردهای سیاسی قومی را دسته‏بندی کند. درباب زد و خورد گروههایی مانند "مایانهای چیاپاس"مکزیک و "سِربهای" بوسنی، که برای خود هویت قومی یا ملی درنظر می‏گیرند، نکات کلی زیر را باید به خاطر داشت:"معیارهای نژادی" که این گروهها جهت معرفی خود از آن استفاده می‏کنند شامل نژاد مشترک، گذشته تاریخی مشترک و مشخصات ارزشمند فرهنگی است. دلیلی وجود ندارد تصور کنیم که دسته‏ای از مبانی هویت قومی یا فرهنگی ( مانند مذهب، زبان، نژاد، یا سرزمین مشترک ) به‏طور ذاتی از اهمیتی بیش مؤلف در این مقاله به طرح یکی از موضوعات مهم توسعه یعنی مدیریت نزاعهای قومی در سطح جهانی پرداخته که امروزه از حساسیت بسیاری برخوردار است. هم توسعه و هم قومیت دو مفهوم بسیار حساس هستند که جمع میان آن دو متضمن قبول حدی مناسب از حقوق برای اقلیتهای مختلف می‏باشد.

موضوعات