اقلیت ها،ملی‏گراها وبرخوردهای‏ سیاسی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر

چکیده

دولت ها و سازمان های بین ‏المللی تنها به شرط درک طبیعت و علل کشمکش های سیاسی قومی، قادر به مهار آنها می ‏باشند. نگارنده در این مقاله کوشیده است قسمتی از شواهد و توضیحات موجود درباره برخوردهای سیاسی قومی را دسته ‏بندی کند. درباب زد و خورد گروه هایی مانند "مایان های چیاپاس"مکزیک و "سِرب های" بوسنی، که برای خود هویت قومی یا ملی درنظر می‏گیرند، نکات کلی زیر را باید به خاطر داشت:"معیارهای نژادی" که این گروه ها جهت معرفی خود از آن استفاده می‏ کنند شامل نژاد مشترک، گذشته تاریخی مشترک و مشخصات ارزشمند فرهنگی است. دلیلی وجود ندارد تصور کنیم که دست ه‏ای از مبانی هویت قومی یا فرهنگی (مانند مذهب، زبان، نژاد، یا سرزمین مشترک ) به‏ طور ذاتی از اهمیتی بیش مؤلف در این مقاله به طرح یکی از موضوعات مهم توسعه یعنی مدیریت نزاع های قومی در سطح جهانی پرداخته که امروزه از حساسیت بسیاری برخوردار است. هم توسعه و هم قومیت دو مفهوم بسیار حساس هستند که جمع میان آن دو متضمن قبول حدی مناسب از حقوق برای اقلیت های مختلف می‏ باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Minorities, Nationalists, and Political Conflicts

نویسنده [English]

  • hamid reza karimi
چکیده [English]

One of the important issues in the process of development is the management of ethnicconflicts. Development cannot be achieved unless ethnic conflicts are resolved. Ifminorities' rights are not recognized, the process of development may be interrupted bypolitical violence. This article attempts to offer an effective model of ethnic- conflictmanagement on the basis of various countries' experiences. The political groups shapedaround ethnicity are the main focus of this article. The relationship between the state andthese groups are fully examined. The author argues that the recognition of minorities'rights, the security of the political entity, democratization, and civil and political libertiesare the main components of an efficient management of ethnic differences.

این مقاله ترجمه ای از مقاله اقلیت ها و ملی
گراها و برخوردهای سیاسی است .