بحرانهای توسعه سیاسی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر

چکیده

    آثار مربوط به توسعه سیاسی از دیرباز با مفهوم تغییر همزاد بوده است. نفس مفهوم تغییر مفهوم تازه‏ای نیست، بلکه آن چه در باب تجدد و نوسازی سیاسی جدید است، سبک نگرش به تغییر می‏باشد. در نگرش انسان مدرن، تغییر پدیده‏ای تصادفی نبوده و ارادی و برنامه‏ ریزی شده است. بشر مدرن واجد دو خصلت است: بیگانگی و خوش بینی. او از حال بیگانه و نسبت به عقل یا حداقل شناخت خود خوشبین است. باید گفت عقلانیت مدرن غالبا در پرداختن به انسان و اجتماع پنج پرسش را مطرح می‏سازد: سؤال از سرشت انسان با توجه به نظم اجتماعی حاکم بر وی، سؤال از تعدیل واصلاح نظم مزبور، سؤال از میزان آزادی بشر مدرن برای تغییر آن نظم، سؤال از منابع مادی در دسترس بشر مدرن یا بحث از توسعه سیاسی و بحران هایی که در رهگذر تحقق این فرآیند به وجود می‏آیند، از جمله موضوعات مهمی است که ذهن جمع کثیری از محققان این حوزه را به خود معطوف داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Crises of Political Development

نویسنده [English]

  • gholamreza khaje sarvi
چکیده [English]

This article examines the process of political development and the five crises societiesmay encounter in this process. Political development refers to the transformation of politicsboth in type and style. Since informal political processes challenge the formal ones,political development is not a smooth process. Five types of crisis may emerge: crises ofidentity, legitimacy, participation, distribution, and penetration. The author defines eachcrisis, clarifies their interrelationships, and discusses their impact on political development.Three measures - equality, capacity, and differentiation- are introduced and all types ofcrisis are evaluated according to their relationship with these measures. If these crises aresuccessfully resolved, the result will be political development.

این مقاله ترجمه ای از عنوان مقاله اصلی بحران های توسعه سیاسی بوده است.