دستگاه قانون ‏گذاری و حکمرانی امنیت ملی در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

2 استاد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

3 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین ‏الملل دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا

چکیده

این مقاله با بهره‌گیری از نظریه سیستمی، به نقش دستگاه قانون‏گذاری در ایجاد امنیت و بازگویی علل ناکارآمدی پارلمان ‏ها در انجام کارکردهای امنیت ‎ساز می‏پردازد و شرایط بایسته این نهاد در حکمرانی امنیت ملی را نشان می ‏دهد. در این راستا، به نقش مجلس شورای اسلامی در حکمرانی مطلوب امنیتی در ایران نیز پرداخته خواهد شد. پارلمان‏ ها برای ایفای نقش قوام ‏بخشی به امنیت ملی نیازمند نهادهایی چون انتخابات آزاد، منصفانه و مکرر، آزادی بیان، منابع بدیل اطلاع ‏رسانی، تشکل‌های مستقل و شهروندی فراگیر هستند. میزانی از پیشرفت اقتصادی، فقدان شکاف گسترده در نابرابری‏ های اقتصادی و اجتماعی، وجود بنیادهای فرهنگی دموکراتیک (مانند تحمل مخالف، اجماع بر سر روش دموکراتیک و...)، ترجیح ‏ندادن منافع فردی، قومی و گروهی بر منافع ملی و عدم مداخله بیگانگان نیز از لوازم تداوم و کارکرد مناسب پارلمان‏ در راستای تقویت امنیت ملی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legislature and National Security Governance in Iran

نویسندگان [English]

  • Alireza Rahimi 1
  • Mahmoud Ketabi 2
  • Esmaeil Shafiee Sarvestani 3
1 ..
2 ..
چکیده [English]

This article studies the role of legislature branch in creating security and recounting the causes and roots of inefficiency of parliaments in performing their securing functions and recognizes the necessary conditions for parliament to govern national security and how to achieve these conditions. In this regard, the role of the Islamic Consultative Assembly in good security governance in Iran will also be discussed. Parliaments need institutions such as free, fair and frequent elections, freedom of expression, alternative sources of information, independent organizations, and integrated citizenship to consolidate national security. Economic progress, the absence of a wide gap in economic and social inequalities, the existence of democratic cultural foundations (such as tolerance of dissent, consensus on the democratic method, etc.), non-preference of individual, ethnic and group interests over national interests and lack of foreign intervention are some tools for the continuity and proper functioning of parliament in order to strengthen national security. Until the aforementioned conditions and equipment are provided, no parliament, including the Islamic Consultative Assembly, will be able to perform its functions optimally in order to increase the national security coefficient.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legislature
  • Democracy
  • National Security Governance
  • Efficiency
  • Islamic Consultative Assembly
آبراهامیان، یرواند (1381) ایران بین دو انقلاب: از مشروطه تا انقلاب اسلامی، ترجمه کاظم فیروزمند، حسن شمس‏آوری و محسن مدیر شانه‏چی، نشرمرکز.
آزر، ادوارد. ایومون، چونگاین (1377) ابعاد نرم‏افزاری امنیت ملی: مشروعیت، انسجام و ظرفیت سیستم سیاسی، ترجمه گروه امنیت ملی، مجله سیاست دفاعی، شماره22.
ایوب، محمد (1381) معضل امنیت ملی در جهان سوم، ترجمه احمد محمودی، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال پنجم، شماره دوم.
بایندر، لئونارد (1377) بحران‌های توسعه سیاسی، ترجمه غلامرضا خواجه سروری، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال اول، شماره یک.
برنل، پیتر و رندال، ویکی (1387) مسائل جهان سوم؛ سیاست در جهان درحال توسعه، ترجمه احمدساعی و سعید میرترابی، نشر قومس.
بیتهام، دیوید و بویل، کوین (1376) دموکراسی چیست؟ ترجمه شهرام نقش تبریزی، انتشارات ققنوس.
دال، رابرت (1378) درباره دموکراسی، ترجمه حسن فشارکی، نشر و پژوهش شیرازه.
رحیمی، علیرضا (1393) مردم‏سالاری و امنیت‌ملی در کشورهای کمترتوسعه‌یافته، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال هفدهم، شماره دوم.
رینولدز، آندرو و دیگران (1391) دانشنامه نظام‏های انتخاباتی، ترجمه ابوذر رفیعی قهساره، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
سایق، یزید (1377) امنیت در کشورهای درحال توسعه؛ رویارویی با سده بیست ویکم، ترجمه علیرضا طیب و مصطفی ایمانی، انتشارات علمی و فرهنگی.
شومپیتر.جی.ا (1354) کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی، ترجمه حسن منصور، انتشارات دانشگاه تهران.
غرایاق زندی، داود (1390) درآمدی بر سیاستگذاری امنیت ملی، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
کسروی، احمد(1386) تاریخ هجده ساله آذربایجان، مؤسسه انتشارات نگاه.
لرنر، دانیل (1383) گذر جامعه سنتی؛ نوسازی خاورمیانه، ترجمه غلامرضا خواجه سروری، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
مک فرسون. سی.بی (1369) جهان حقیقی دموکراسی، ترجمه مجید مددی، نشر البرز.
مک فرسون. سی. بی (1376) زندگی و زمانه دموکراسی لیبرال، ترجمه مسعود پدرام، نشرنی.
مکی، حسین (1358) تاریخ بیست ساله ایران (جلد اول)، مؤسسه انتشارات امیر کبیر.
میل. جان استوارت (1369) تأملاتی در حکومت انتخابی، ترجمه علی رامین، نشرنی.
هانتینگتون، ساموئل (1375) سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه محسن ثلاثی، نشر علم.
هلد، دیوید (1369) مدل‏های دموکراسی، ترجمه عباس مخبر، انتشارات روشنگران.
Booth, Ken (2005) Critical Security Studies and World Politics, Colorado: Lynne Reinner Publisher.
Grugel, Jean (2002) Democratization: A Critical Introduction, Hampshire: Palgrave Macmillan.
Johnson, Loch K (2012) National Security Intelligence, Secret Operation in Defense of the Democracy, Cambridge: Polity Press.
Rehman, Iqbalur (1992) National Security and the Problems of Unconventional Warfare, Dehli: Kanishka Publishing House.