دوره و شماره: دوره 24، شماره 1 - شماره پیاپی 91، خرداد 1400، صفحه 1-246 
دستگاه قانون ‏گذاری و حکمرانی امنیت ملی در ایران

صفحه 119-150

علیرضا رحیمی؛ محمود کتابی؛ اسماعیل شفیعی سروستانی