امنیّـت‌ ملّـی‌:رهیافتها و آثار

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

  تصویری‌ که‌ جرج‌ والد عرضه‌داشته‌ به‌ شکل‌ نمادینی‌ از احساس‌ عدم‌امنیتی‌ که‌ گریبانگیر نسل‌ حاضر است‌ پرده‌برمی‌دارد. تکاپوی‌ شدید دولتها در سطح‌جهان‌ جهت‌ نیل‌ به‌ آن‌ چیزی‌ که‌ امنیت‌ ملی‌می‌خوانندش‌ حکایت‌ از این‌ اضطراب‌ دارد.شاید اغراق‌آمیز نباشد اگر بگوییم‌ نسل‌حاضر بیش‌ از هر چیز دیگری‌ در آرزوی‌کسب‌ امنیت‌ است‌. با نگاهی‌ به‌ تاریخ‌ بشر ازآغاز تا کنون‌، به‌ نظر می‌رسد تقاضا برای‌امنیت‌ همیشه‌ مطرح‌ بوده‌ و بشر در قالب‌ هدف اصلی نویسنده از نگارش این مقاله به دست دادن تصویری کلی از تحقیقات به عمل آمده در خصوص امنیت ملی می‏باشد. برای این منظور بیش از پنجاه عنوان کتاب - که بیشتر به زبان انگلیسی می‏باشند - مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‏اند. مؤلف ضمن بررسی این کتب، اقدام به دسته‏بندی موضوعی آثار و معرفی آنها به‏صورت مستقیم ( درون متن) و غیرمستقیم (در پاورقیها) کرده‏است. در ضمن جهت تسهیل درک مطالب کتب موردنظر در ابتدای هر قسمت بحث تحلیلی مطرح شده که ناظر بر محتوای کلی منابع هر بخش است.

موضوعات