امنیّـت‌ ملّـی‌: رهیافت ها و آثار

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر پژوهشکده مطالعات راهبردی

چکیده

تصویری‌ که‌ جرج‌ والد عرضه‌داشته‌ به‌ شکل‌ نمادینی‌ از احساس‌ عدم‌امنیتی‌ که‌ گریبانگیر نسل‌ حاضر است‌ پرده‌برمی‌دارد. تکاپوی‌ شدید دولتها در سطح‌جهان‌ جهت‌ نیل‌ به‌ آن‌ چیزی‌ که‌ امنیت‌ ملی‌ می‌خوانندش‌ حکایت‌ از این‌ اضطراب‌ دارد.شاید اغراق‌آمیز نباشد اگر بگوییم‌ نسل‌حاضر بیش‌ از هر چیز دیگری‌ در آرزوی‌کسب‌ امنیت‌ است‌. با نگاهی‌ به‌ تاریخ‌ بشر ازآغاز تا کنون‌، به‌ نظر می‌رسد تقاضا برای‌امنیت‌ همیشه‌ مطرح‌ بوده‌ و بشر در قالب‌ هدف اصلی نویسنده از نگارش این مقاله به دست دادن تصویری کلی از تحقیقات به عمل آمده در خصوص امنیت ملی می‏ باشد. برای این منظور بیش از پنجاه عنوان کتاب - که بیشتر به زبان انگلیسی می‏ باشند - مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته ‏اند. مؤلف ضمن بررسی این کتب، اقدام به دسته‏بندی موضوعی آثار و معرفی آنها به‏ صورت مستقیم ( درون متن) و غیرمستقیم (در پاورقیها) کرده‏است. در ضمن جهت تسهیل درک مطالب کتب موردنظر در ابتدای هر قسمت بحث تحلیلی مطرح شده که ناظر بر محتوای کلی منابع هر بخش است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

National Security: Different Approaches And Sources Strategic Studies

نویسنده [English]

 • asghar eftekhari
چکیده [English]

       The study of national security both in theoretical and empiricalterms has been based on different assumptions and approachesemployed by scholars on this subjects. This article is a review ofnational security literature in which major approaches to the study ofnational Security are specifeid and the main themes developed bydifferent authors are introduced. In addition to various defintionsand theories of national Security, different dimensions of Security,proposed strategies to increase national security, and some casestudies are discussed by he author.

 1. 1ـ به‌ نقل‌ از:

              ـ آرنت‌، هانا، خشونت‌، عزت‌الله‌ فولادوند، تهران‌، خوارزمی‌، 1359، ص‌ 35.

   

  1. Spender, Stephan,The Year of The Young Reble,New York, 1969, p. 179.

   3ـ درخصوص‌ تأثیر زمان‌ و مکان‌ در تحدید مفهوم‌ امنیت‌ ملی‌ نک‌:

  - Evans, Gareth,Cooperating for Peace: The Global Agenda for The 1990s & Beyound, Allen & Unwin, 1993, esp. 5-50.

  - Spiegel, L. Steven,World Politics in New Era,Harcourt Brace College Publishers, 1995, p. 502.

  - Goodwin, P. Craufurd, (Editor),Economics & National Security, U.S.A, Duke University Press, 1991, esp. 122-6.

   4ـ درخصوص‌ جایگاه‌ بعد نظامی‌ در شکل‌گیری‌ تعریف‌ امنیت‌ ملی‌ در دیدگاه‌ سنتی‌، رک‌:

  - World Politics in New Era, op.cit, p. 505.

  - Fisher, Dietrich, Nonmilitary Aspects of Security: A System Approach,Great Britain, Combridge, University Press, 1993, p.Xi.

  (در مقدمه‌ این‌ اثر دیدگاه‌ سنتی‌ طرح‌ و بررسی‌ شده‌ است‌)

  - Thompson, W. Scott & Jensen, Kenneth, (Editors) Approaches to Peace: AnIntellectual Map,Washington D.C. United States, Institute of Peace, 1991.

   5ـ به‌ منظور آشنایی‌ با بستر طرح‌ دیدگاه‌های‌ تازه‌ درخصوص‌ امنیت‌ ملی‌وتئوریهای‌مربوطه‌رک‌:

  -Nonmilitary Aspects of Security, op.cit.

  - Fisher, Dietrich and Nolte Wilhelm and Qberg, yar,Winning Peace:Strategies &  Ethics for a Nuclear-Free World,New York, Crane Russak, 1989.

  - Hollins, Harry & Powers, Averill & Sommer, Mark,The Conquest of War:Alternative Strategies for Global Security,Boulder, Color ado & London,Westview, 1989.

  6- Lodgaard, Sverre and Birnhavm, Karl (Editors),Overcomming Threats toEurope: A New Deal for Confidence & Security,Oxford, Oxford UniversityPress, 1987, p. 3.

   

  7ـ تعبیر فوق‌ ناظر بر یکی‌ از مشکلات‌ بنیادین‌ در حوزه‌ امنیت‌ است‌ که‌ از آن‌ به‌ «محظور»  (Dilemma) امنیت‌ ملی‌ غالباً یاد می‌شود. دراین‌باره‌ نک‌:

  - Herz, John, "Idealist Internationalism and The Security Dilemma, World Politics, No. 2, 1950.

  - Jervis, Robert, "Cooperation Under The Security Dilemma",World Politics, 30:2, 1978.

  -World Politics in New Era,op.cit.

  - Scruton, Roger,A Dictionary of Political Thought, London Mac. Millan, Reference Books, 1982, p. 421.

   8ـ علی‌رغم‌ تنوع‌ این‌ سؤالات‌ می‌توان‌ سؤالات‌ اصلی‌ را در چند محور کلی‌ دسته‌بندی‌ کرد. این‌       سؤالها غالباً در میان‌ محققین‌ یا جمع‌ قابل‌توجهی‌ از آنان‌ مدنظر بوده‌ و به‌ آنهاپاسخهای‌ گوناگونی‌ داده‌ شده‌ است‌. جهت‌ اطلاع‌ از محورهای‌ عمده‌ مورد بحث‌ نک‌:

  - C. L. S., "The Economic Center of National Security",Foreign Affairs,5:13,1973.

  - Balazs, Jozef, "A Note on Interpretation of Security",Development & Peace,N: 6, 1985.

  - Martin, Laurence, "Can There Be National Security in An Insecure Aye?",Encounter,60:3, 1983.

  - Ullman, Richard, "Redefining Security"International Security,8:1, 1983.

  9- Buzan, Barry,People, States & Fear: The National Security Problem inInternational Relation,Harvester, Wheatsheaf, Hemp stead, 1983, pp. 3-6.

   10ـ از جمله‌ این‌ آثار می‌توان‌ به‌ موارد ذیل‌ اشاره‌ کرد:

  - Wolfers, Arnold, "National Security As An Ambigous Symbol" Discord &Collaboration, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1962.

  - Bull, Hedley,The Control of The Arms Race,London, Weidenfeld & Nicdson, 1961.

  - Bordie, Bernard,War And Politics,London, Cassell, 1973.

  - Trager, Frand & Simonie, L. Frank, "An Introduction to The Study of National Security", in: F.N. Trager & Kronenberg(Edit),National SecurityAnd American Society,(Lawrence: University Press of Kansas, 1973).

  - Beaton, Leonard,The Reform of Power: A Proposal for An InternationalSecurity System,London, Chatto & Windus, 1972.

  1. Barnet, J. Richard, "Challenging The Myths of National Security" NewYork Times Magazine,April 1, 1979, P. 25. (Quted from: World Politicsin New Era, op.cit. p. 501.)

   12ـ این‌ دیدگاه‌ به‌ وسیله‌ مولفان‌ و محققان‌ دیگری‌ در حوزه‌ امنیت‌ ملی‌ نیز اظهار شده‌ است‌.        ایشان‌ در مجموع‌ امنیت‌ ملی‌ رامفهومی‌ اجوف‌ می‌دانند که‌ با هر برداشتی‌ قابل‌ پر شدن‌          است‌. برای‌ مثال‌ نک‌:

  - Dalby, Simon, "Security, Modernity, Ecology: The Dilemmas of Post - ColdWar Security Discourse",Alternatives,No.17, 1992.

  - Walker, B. J., "The Concept of Security & International Relation Theory", University of California, Son Diego, Institute of Global Conflict & Cooperation, WorkingPaper, No. 3, 1988.

  1. Kolodziej, Edward, "Renaissance in Security Studies", International Studies Quarterly,3, Dec. 1992.

   

  14ـ در خصوص‌ تحول‌ مفهوم‌ امنیت‌ ملی‌ با توجه‌ به‌ بستر تاریخی‌ نک‌:

  - Mandel, Robert,The Changing Face of National Security: A Conceptual Analysis, Green Wood Press, 1994, esp. pp. 2-19.

  - Trager, Frank, op.cit, pp. 35-6.

  -World Politics in New Era,op.cit, p. 542.

  - Dalby, Simon, op.cit, pp. 95-107.

  15ـ پیچیدگی‌ ذاتی‌ مفهوم‌ امنیت‌ ملی‌ مورد تأکید اکثر پژوهشگران‌ این‌ حوزه‌ قرار گرفته‌ است‌.       برای‌ مثال‌ رک‌:

  - Gallie, W. B, "Essentially Contested Concepts" in: MaxBlack (ed) The Importance of Language,(Englewood Cliffs, Ny: Prentice Hall, 1962).

  - Little, Richard, "Ideology & Change, in: Buzan, Barry & Jones, Barry (eds),Chang & The Study of International Relations, (London: Pinter, 1981).

   16ـ جهت‌ قرائت‌ شرح‌ تفصیلی‌ این‌ عوامل‌، رک‌:

  -People, States & Fear,op.cit, pp. 7-10.

  1. Barry Buzan,People States and Fear: The National Security Problem inInternationalRelation, Harvester, Wheatsheaf, 1983.
  2. Lorance Freedman, "Security", in:Encyclopedia of Government andPolitics,(London: Routledge,1992),Vol. 2.
  3. Stiven Brames & Mark D. Kilgore,Game Theory and National Security, Black Well, 1988.
  4. Jaswant Singh,National Security: An Outline of Our Concerns,India,Yuganter Press, 1996, 112p.
  5. Scruton, Roger,A Dictionary of Political Thought,Mac. Millan, Reference Books, London, 1982, p. 421.
  6. See: Gady, L. Duanel,From Warism to Pacifism: a Moral Continuum,Tempple University Press, Philadelphia, 1989,esp. 109-143.

   23ـ در این‌ باره‌ نک‌:

  -Cooperating for Peace,op.cit, esp. pp. 9-20.

  -World Politics in New Era,op.cit, pp. 506-18.

  - Approaches to Peace, op.cit. (Title: Transnationalism)

  24ـ در این‌ باره‌ با این‌ دو دیدگاه‌ رک‌:

  - Bull, Hedly,The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, New York, Columbia University Press, 1977.

  - Waltz, Kenneth N. Man,The State and War: A Theoritical Analysis, NewYork, Columbia, 1959.

  - Waltz, Kenneth N. Man,Theory of International Politics,Reading, Mas: Addison-Wesley, 1979.

  - Morgen Thau, J.,Dilemmas of Politics,Chicago, University of Chicago Press, 1958.

  - Morgenthau, J.,Politics among Nations: The Struggle for Power & Peace, New York, 4th (Edi), Knopt, 1976.

   25ـ جهت‌ قرائت‌ دیدگاه‌ متفکران‌ موردنظر رک‌:

  - Mitrany, David A.,A Working Peace System,Chicago, Quadrangle Books, 1966.

  - Mitrany, David A.,The Functional Theory of Politics,London, London Scholl of Economics & Political Science, New York, St. Martin¨s Press, 1975.

  - Keohane, Robert and Joseph H. Nye (Edits),Transnational Relations and World Politics,Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1971.

  - Burton, John W.,International Relations: A General Theory, Cambridge, Cambridge University Press, 1965.

  - Burton, John W.,Systems, States, Diplomacy And Rules, Cambridge, Cambridge University Press, 1968.

   26ـ دیدگاههای‌ مختلف‌ در کتب‌ منتشر شده‌ به‌ وسیله‌ اندیشه‌گران‌ هر دو گروه‌ به‌ تفکیک‌ آمده‌ است‌ که‌ ما در ذیل‌یادداشت‌ شماره‌ 20 و 21 منابع‌ اصلی‌ را آورده‌ایم‌. در ضمن‌ جهت‌ قرائت‌ کلیات‌ مربوطه‌ نک‌:

  -Nonmilitary Aspects of Security, op.cit, p. 50.

   27ـ در مورد «منازعه‌» نک‌:

  - Schelling, Thomas,The Strategy of Conflict,New York, Oxford University Press, 1960.

  28ـ در مورد «مذاکره‌» نک‌:

  - Ikle, Fred,How Nations Neqotiate?,New York, Evanston & London, Harper & Row,1964.

  - Binnendijk, Hans, Nation Negotiating Styles,Washington D. C., Center For Studyof Foreign Affairs, Foreign Service Institute, U.S. Department of State, April, 1987.

   29ـ در ارتباط‌ با «کل‌گرایی‌» نک‌:

  - Schachter, Oscar,International Law in Theory & Practice, Hague Academyof International Law, Collected Courses, Vol. 178.

   30ـ این‌ راهبرد متضمن‌ سه‌ الگوی‌ مهم‌ می‌باشد که‌ در منبع‌ ذیل‌ آمده‌اند:

  - Chaoucri, Nazli, "Analytical And Behavioral Prespective Couses of War &Strategies for Peace",PP. 272-98. (Quted From:Approaches to Peace, op.cit)

   31ـ جهت‌ قرائت‌ توضیحات‌ بیشتر در باب‌ راهبردهای‌ نظامدار رک‌:

  -Nonmilitary Aspects of Security,op.cit, esp. Xii-Xiii.

  1. National Secuirty: DETENTE, U.S.A, 1976.
  2. Edward A. Klodoziej & Patrick A. Morgan,Security and Arms Control, Greenwood Press, 2 Volumes, 1989. (311p+413p)
  3. Peter Mangland,National Security and International Relation, Routledge, 1990.
  4. Fisher,Nonmilitary Aspects of Security: A Systems Approach,?.
  5. Adam Roberts & Bendict Berry (Editors),United Nations: Divided World,?.

   37ـ به‌ نقل‌ از: برژینسکی‌، زبیگنیو، در جستجوی‌ امنیت‌ ملی‌، ابراهیم‌ خلیلی‌، تهران‌، سفیر،         1369، ص‌ 3.

  38ـ درخصوص‌ اهمیت‌ این‌ ابعاد نک‌:

  -Non military Aspects of Security, op.cit, p.p. 3-9.

  -The International Conference on The Relationship Between Disarmament &Development,Convened by the United Nations General Assembly in NewYork, From Aguest 24 to September 11, 1987.

   39ـ در باب‌ این‌ مؤلفه‌های‌ ذهنی‌ و عینی‌ نک‌:

  - Brodie, Bernard,The Atomic Bomb & American Security,Yale Institute ofInternational Studies Mem Orandum, No. 18, November 1945.

  - Nonmilitary Aspects of Security,op.cit, pp. 3-10.

  - From Warism to Pacifism,op.cit, pp. 1-9.

   40ـ بوزان‌ در این‌باره‌ بحث‌ مفصلی‌ را طرح‌ کرده‌ است‌ که‌ ناظر برتعددابعاداین‌مفهوم‌می‌باشد.نک‌:

  -People, States and Fear,op.cit, pp. 19-20.

              در همین‌ باره‌ نیز رابرت‌ ماندل‌ به‌ ترسیم‌ نمودار پیچیده‌ای‌ از مفهوم‌ امنیت‌ ملی‌ و اجزاء     مختلف‌ آن‌ اقدام‌نموده‌ است‌ که‌ در مجموع‌ پیچیدگیهای‌ مفهومی‌ امنیت‌ ملی‌ را نمایش‌        می‌دهد. نک‌:

  -The Changing Face of National Security,op.cit, pp. 26-7.

              در همین‌ باب‌ منبع‌ ذیل‌ نیز قابل‌ توجه‌ می‌نماید:

  -Cooperating for Peace,op.cit, pp. 5-50.

   41ـ برای‌ مثال‌ نک‌:

              ـ باقری‌، علی‌، کلیت‌ و مبانی‌ جنگ‌ و استراتژی‌، تهران‌، مرکز نشر بین‌الملل‌، 1370،        صص‌ 60-225.

  42ـ برای‌ مثال‌ نک‌ به‌:

  - Arnet, Hannah, On Revolution, London, Penguell, 1963, (Section 3), esp.pp. 9-11.

              ـ کاظمی‌، علی‌اصغر، زنجیره‌ تنازعی‌ در سیاست‌ و روابط‌ بین‌الملل‌، تهران‌، قومس‌، 70.

              ـ شالیت‌، بن‌، روان شناسی‌ رزم‌ و درگیری‌، نشر حریر، 1373.

  43ـ برای‌ مثال‌ نک‌:

              ـ بوتول‌، گاستن‌، تتبعی‌ در ستیزه‌شناسی‌، حسن‌ پویان‌، تهران‌، چاپخش‌، 1364، صص‌4-80.

              ـ روان شناسی‌ رزم‌ و درگیری‌، پیشین‌، صص‌ 22-19.

   44ـ برای‌ مثال‌ نک‌:

              ـ عامری‌، هوشنگ‌، اصول‌ روابط‌ بین‌الملل‌، تهران‌، آگاه‌، 1370، همچنین‌:

  -Approaches to Peace,op.cit, pp. 1-9.

   45ـ برای‌ مثال‌ نک‌:

  -World Politics in New Era, op.cit, pp. 4-10.

  - Nonmilitary Aspects of Security, op.cit, pp. 7-11.

   46ـ در این‌باره‌ نک‌:

  - From Warism to Pacifism, op.cit, pp. 39-77.

  1. Andrei D. Sakharov,Progress, Coexistence and Intellectuall Freedom, New York, 1968.
  2. Georges Sorel,Reflections on Violence (lntroduction to the FirstPublication), New York, 1961.
  3. Bertrand de Jouvenel,Power: The Nature History of Its Growth, London, 1952.
  4. Georgew Geothals, and etc.,war: Studies from Psychology Sociology, Anthropology,New York, Basic Book, 1964.

   51ـ تتبعی‌ در ستیزه‌شناسی‌، پیشین‌. همچنین‌ نک‌:

  - Geothals, Georgew and…, War: Studies From Psychology, Sociology, Anthropology,New York, Basic Book, 1964.

  - Eckstein, Harry,International War,New York, Free Press, 1964.

  1. Frank Horton & etc., Comparative Deffence Pollicy,1974.
  2. Norman A. Graebner (Editors),The National Security: Its Theory & Practice 1945-1960. Oxford,Oxford University Press, 1980, 316p.

   54ـ جهت‌ مطالعه‌ بیشتر درباره‌ این‌ «ارتباط‌» نک‌:

  1. Craufurd D. Goodwin (Edi),Economics & National Security, U.S.A, Duke Unversity Press, 1991.
  2. Michel Rene,National Security: Economics and Reigional Dimensions,World watch Inc, 1989.
  3. Jim Lightzel,Economic & National Security,Westview, 1993.
  4. B. Kepstein, Political Economy of National Security, McGrawhill, 1992.
  5. Charles Wolf,Economic Dimensions of National Security,Rand Crop, 1994.
  6. Singh Narindar,Economics & the Crisis of Ecology,3th (ed), London Bellew Books, 1989.

              ـ زنجیره‌ تنازعی‌ در سیاست‌ و روابط‌ بین‌الملل‌، پیشین‌، بویژه‌ ص‌ 122 به‌ بعد.

   

  61ـ از جمله‌ آثار مهم‌ در خصوص‌ بعد زیست‌ محیطی‌، نک‌:

  - Wall, Derek,Getting There,London, Green Print, 1990.

  - Dobson, A,Green Political Thought: An Introduction,London, Huwin Hayman, 1990.

  - Eckersley R.,Enviroment & Political Thought: To wards an EcocentricApproach,London, UGL Press, 1992.

  - Dryzek, J.,Rational Ecology, Enviroment & Political Ecology, Oxford, Blackwell, 1987.

  - Norton, B.,Towards Unity Among Enviromentalists,Oxford, Oxford University Press, 1992.

  - Attfield, R.,The Ethnics of Enviromental Concern,Oxford, Black Well,1983.

  - Nisbet, E. G., Leaving Eden: To Protect & Manage Earth, Cambridge,Cambridge University Press, 1991.

   

  1. Simon Dalby, "Security, Modernity, Ecology: The Dilemas of PostCold - War Security Discourse",Alternative,1992, N. 17.

   

  63ـ همین‌ مدعا در منابع‌ ذیل‌ به‌ تفصیل‌ بیشتر آمده‌ است‌:

  - Momgold, P., "Security: New Ideals, Old Ambiguities",The World Today, 47:2, 1991, pp. 30-2.

  - Lipschutz, R. D., "One World or Meny? Global Sustainable EconomicDevelopment in The 2th Gentury", Bulletin of Peace Proposals, 22:2, 1991,pp.189-198.

  - Singh, Narindar,Economics & The Crisis of Ecology,3rd, ed, London, Bellew Books, 1989.

   

  64ـ لازم‌ به‌ ذکر است‌ که‌ مقولاتی‌ از قبیل‌ غذا، ملاحظات‌ سیاسی‌ و نیز در همین‌ حوزه‌ قابل‌          توجه‌ می‌باشند که‌می‌توان‌ جهت‌ اطلاع‌ بیشتر به‌ منابع‌ ذیل‌ رجوع‌ کنید:

  - Warnok, John, The Politics of Hunger: The Global Food System, New York,Methuen, 1987.

              در این‌ کتاب‌ مسأله‌ غذا و تأمین‌ آن‌ به‌منزلة‌ یک‌ مسأله‌ بسیار حساس‌ مدنظر قرار گرفته‌ است‌ و از بعد سیاسی‌منابع‌ ذیل‌ پیشنهاد می‌شود:

  - Campbell, David, "Global Inscription How Foreign Policy Constitutes the United States",Alternative,N: 3, 1990, pp. 263-85.

  - Kaldor, Mary,The Imaginary War,Oxford, Blackwell, 1990.

  - Kline, Bradley, How The West Was One: The Representational Politics of NATo",International Studies Quartely,34:3, 1990, pp. 311-25.

   

  1. A. Stuart Farson, David Stafford & Wesley K. Wark,Security & Intelligence in a Changing World: New Perspectives for the 1990s, GreatBritain,Frank Cass and Co. LTD, 1991, 202p.
  2. Caroline Thomas,In Search of Security: The Third World inInternational Relations,Wheatsheaf Books, 1978.

   

  1. Neda Ravei,National Security: Landscape, Decision Making Lancers Books, 1991.

   

  1. Brain L. Job (Editor),The Insecurity Dilemma,U.S.A, Lynne Rienner Publisher,Inc., 1992, 256p.

   

  1. Bahgat Korany, Paul Noble and Rex Brynen (Editors),The Many Faces ofNational Security in the Arab World,MacMillan, 1993, 322p.

   

  1. Desmond Ball (Editor),The Transformation of Security in TheAsia/Pacific Region,GreatBritain, Frank Cass & Co. Ltd., 1996, 244 p.

   

  1. Ahmad Hashem,The Crisis of The Iranian State,International Strategic StudiesInstitute, 1995.

   

  1. Jehan Calabress,Revolutionary Horizons,MacMillan, 1994.

   

  1. Sharam Chubin, Irans National Security: Capabilities, Intentions &Impact, U.S.A, Washington D.C., The Carnegie Endowment for International Peace, (Copyright) 1994,108p.

   

  1. Sam C. Sarkesian,Policy Making & National Security of U.S.A,GreenWood, 1988.

   

  1. Paul Beracen,Strategic Policy Macking for National Security, Rand Crop, 1990.

   

  1. Paul K. Davice,National Security Policy Macking,in Non Securital Era,?.

   

  1. Zagroskei,Democracy & National Security,Lynne Rienner, 1992.
  2. Richard Smoke,National Security And The Nuclear Dilemma,McGraw Hill, Inc, 3th (Edition), 1993, 351p.

   

  1. Amos A. Jordan, William J. Taylor, & Lawrence J. Korb,AmericanNational Security: Policy &Process, 3th (Edition), U.S.A, Johnshopkins University Press,1989, 633p.