استقلال‏ نسبی‏ دولت یا جامعه مدنی در ج.ا.ا.

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

در متون راجع به توسعه در جهان سوم، توافقی اجماع گونه مبنی بر نقش عمده‏ای که دولت می‏تواند در پیشبرد توسعه اقتصادی  ایفا کند، وجود دارد.حتی برخی از پژوهشگران توسعه چنین استدلال کرده‏اند که مداخله دولت در کشورهای درحال توسعه برای توسعه اقتصادی این کشورها امری ضروری است.با وجود خوش‏بینیهای اولیه در مورد این‏که دولت می‏تواند عامل توسعه اقتصادی در این کشورها باشد، دولت عمدتا در امر توسعه ناموفق عمل کرده است.به‏عبارت دیگر، دولت در این کشورها نتوانست آن‏طور که انتظار می‏رفت عاملی برای توسعه اقتصادی باشد و بلکه برعکس در بسیاری از این کشورها در حکم مانع اصلی توسعه عمل کرد.

موضوعات