دولت،جامعه‏ مدنی و امنیت درج.ا.ا.

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

پیش‏ شرط بقای حکومتها در مسند قدرت و کارآمدی آنها، برخورداری از مشروعیت و مقبولیت سیاسی است. در این روند، تلاش جهت حفظ موقعیت، عدم تمایل به تقسیم قدرت با ملت را اجتناب‏ناپذیر جلوه می‏دهد. اما از طرف دیگر، حکومت بر مردمی دل‏پریش و نگران که از زندگی در یک محیط ناامن، همراه با خشونت و زور به وحشت می‏افتند، امکان‏پذیر نیست. آنان خواهان زندگی توأم با آرامش در پناه قانون و هنجارهای اخلاقی - اجتماعی هستند که در ضمن، امکان نظارت بر عملکرد نهادی که به نمایندگی از ایشان قدرت را قبضه کرده است، فراهم آورد. اندیشه جامعه مدنی درست از همین نیاز فطری به امنیت شکل گرفته و تبلور یافته است.