جامعه مدنی وقومیتها در ج.ا.ا.

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر

چکیده

طرح بحث جامعه مدنی در ادوار مختلف الهام ‏گرفته از تأملات نظری و رخدادهای تاریخی گوناگونی بوده است. آن‏چه در عصر حاضر به موضوع فوق اهمیتی مضاعف می‏ بخشد، مربوط به فضایی است که جامعه مدنی با دولت پدید می ‏آورد، فضایی که برای تسهیل روابط شهروندان با نظام سیاسی به کار می ‏آید. از این زاویه جامعه مدنی هم به فضای حاکم بر اجتماعات آزاد و مستقل انسان ها اطلاق می ‏شود و هم ناظر به رشته روابط و شبکه‏ های ارتباطی می‏ باشد که افراد صرف ‏نظر از منافع، مذهب، قوم و آرمان های خود در درون این فضا پدید می ‏آورند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1)Watzer, Michael, "The Idea of Civil Society", Dissentc Spring, p 293
(2) Tepper, Richard, Ethnicity, Order & Meaning in The Anthropology of Iran & Afghanistan, Paris, 1988, p 28.
(3) Ommen, T.K., Citizenship, Nationality & Ehthnitity, Cambridge, Polity Press, 1997, p 35.
(4) Ibid, p 55.
(5) Ibid, p 60.
(6) Anderson, Bendict, Immajined Communities: Reflections on The Origin of Spread of Nationalism, London, 1983, p67.
(7) ت.د.میسیون،قومیت وسیاست،فصلنامه مطالعات راهبردی،پیش‏شماره اول(بهار 77)،ص131.
(8) Douteh, K., Nationalism & Social Communication, Mit Press, Cabridge Mass, 1966, p.96.8.
(9) Esman, M.J. The Study of Ethnic Politics in The Middle East, The Daran Center, TelAvivun Press, 1984.
(10) So, Alvin, The Social Change and Development, op.cit.
(11) Kanor, Walker, Ethnonationalism: The Quest For Understanding, Princeton, New Jersef Press, 1994, p. 37.
(12) Esman, op.cit, p. 44.
(13) لنین، مجموعه آثار، محمد پورهرمزان، تهران، انتشارات حزب توده، 1358،ص 432.
(14) "The Nation" in Marxism & Nation Question, Croom Heim, London, 1973, p. 57.
(15) Gerth, H. & C.R. Mills, M. Weber and The Nation: Essays in Sociology, London,Routledge & Kegan Paul, 1984, p.p.171-7.
(16) Esman, op.cit.
(17) Geertz, Clifford, Old Societies & New States: The Quest For Modernity, New York, FreePress, 1963, p. 101.
(18) Ommen. op.cit. p. 66.
(19) Ibid, p. 243.
(20) مددی، "قبایل و جامعه مدنی در ایران"، ایران‏نامه، سال 15،ش 4.تابستان 1376،ص 371.
(21) موانع و چشم‏انداز رشد جامعه مدنی در ایران. کنکاش (چاپ خارج از کشور)، بهار 1371،دفتر هشتم، ص 38.
(22) وامقی، ایرج، یگانگی تاریخی پارس و ما، اطلاعات سیاسی اقتصادی،ش 2و 1،فروردین 75،ص52.
(23) ایران‏نامه، پیشین.
(24) Connor, Walker, "Ethnonationalism" in: Weiner & S.P Huntington, Understanding of Political Development, Boston, Little Brown, 1987, p. 323.