منابع قومی ناسیونالیسم

مطالب عمومی

نویسنده

نویسنده و پژوهشگر

چکیده

با گذشت بیش از 40 سال از جنگ جهانی دوم، کشورهای معدود جدیدی در اثر جدایی قومی بوجود آمدند. از استقلال ایسلند تا جدایی کشورهای بالتیک، تنها دو کشور جدید قومی ظهور کردند: سنگاپور و بنگلادش. البته جهان شاهد پیدایش کشورهای جدید متعددی در دورة استعمارزدایی در آسیا و آفریقا بود که قومیت [عموماً] عامل مؤثر در شکل گیری آنها نبود. در عین حال در دو سال گذشته بیش از ده کشور تعریف شده از لحاظ قومی پدیدار مؤلف در این نوشتار، در خصوص یک پدیده سیاسی بس مهم سخن گفته است که از آن به «خیزش ناگهانی قومیت» تعبیر می کند. او بر این باور است که حتی در عصر حاضر، معضل «قومیت» بعنوان مشکلی بس بزرگ بر سر راه بسیاری از کشورها خودنمایی می کند. ناسیونالیسم قومی شکل تازه ای از قومیت و ملیت است، که امروزه در سطح جهانی نقش آفرینی می کند. حقیقت این است که تصور جهانی فارغ از ناسیونالیسم قومی غیر ممکن است چرا که انسانها در جوامعی زندگی می کنند که ذاتاً گوناگون هستند و همین گوناگونی است که به تنوع در مقام هویت منجر می شود، به گونه ای که تنوع هویت ها امری معمولی و بدایی می نماید. در همین ارتباط، مؤلف از اشکال مختلف تبلور قومیت در دو برهه زمانی متفاوت سخن می گویند: یکی عصر جدید که در آن عوامل مؤثر بسیار متنوع است و طیف گسترده ای را شامل می شود و دیگری در عصر ماقبل عصر مدرن که بطور مشخص جهار عامل اصلی را در بر می گیرد:
1) قلمرو ارضی که تعلق خاصی بین آن و صاحبان آن وجود دارد
2) مبارزان مستمر و پیگیر با دشمنان
3) بروز اشکال سازمان یافته از دین
4) اقسام قوم برتر. مؤلف در انتهای مقاله، نگاهی گذرا به سازو کار تغییر در سطح ملی ـ قومی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Ethnic Sources of Nationalism

نویسنده [English]

  • Anthony Smith
چکیده [English]

In this article, anther tells us about an important Political phenomena: "Sudden Resurgence of Ethnicity." He belives that, even in present era, the problem of "Ethnicity" is a big problem for   meny of Countries. Ethnic Nationalism (E.N) is an new form of ethnicity and nationalism, that we now see in the world. Imaging a world without E.N, really, is impossible! because we live in different Communities, and according to this Variation, the variety of Identity is an usual issue.In thus way, he explains the different forms of Ethic Crystallization in the two time sections: in the new era that we have memy factors acting in shopping E.N. And in Pre-new era, there have been four factors: I)Territory 2)The Vicissitudes of Struggle 3)Institutionlized forms of religion. 4)Ethnic Chosenness.At the end, anther has a glance on mechanism of changing in the Ethnic-National level. By the way, as outlier says, the different forms of E.N, are the most important type of Ethnic-Struggle in the world. And for this reason, all slates should pay attention to the active rule of E.N.