رویکرد مقایسه‌ای به سیاست کنترل تسلیحات آمریکا (2020-2001)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هرچند سیاست کنترل تسلیحات آمریکا پس از 11 سپتامبر در دولت‌های بوش، اوباما و ترامپ از منظر نظریه‌های مختلف بررسی شده، اما خلأ بررسی مقایسه‌ای مبتنی بر چارچوب نظری مشترک در مشهود است. پرسش اصلی این مقاله عبارت از این است که وجوه اشتراک و افتراق سیاست کنترل تسلیحات آمریکا در دوره‌های بوش، اوباما و ترامپ کدامند؟ بر اساس فرضیه مقاله، جهت‌گیری کنترل تسلیحات در سیاست خارجی آمریکا در دوره بوش در قالب «سیاست فراکنترل تسلیحات»، در سال‌های زمام‏داری اوباما، در چارچوب «سیاست کنترل تسلیحات برون‌بوم» و در دوران ترامپ «سیاست ناکنترل تسلیحات» بوده است. سیاست فراکنترل تسلیحات باعث اتخاذ اقداماتی فراتر از اقدامات معمول کنترل تسلیحات؛ سیاست کنترل تسلیحات برون‏بوم منجر به تأکید بر رژیم‌های بین‌المللی؛ و سیاست ناکنترل تسلیحات باعث اتخاذ اقداماتی در راستای کاهش هزینه‌ها شد. در این مقاله، از نظریه رفتار موازنه‌ای «راندال شوئلر» به عنوان یکی از اندیشمندان نظریه‏ رئالیسم نوکلاسیک بهره گرفته شده و روش پژوهش نیز مقایسه‌ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Approach to the United States Arms Control Policy (2020-2001)

نویسندگان [English]

  • Asghar Kyvanhosseini 1
  • Farhad Vakili 2
1 ..
چکیده [English]

Although the post-9/11 US arms control policy in the Bush, Obama, and Trump administrations has been viewed from different perspectives, a comparison gap based on a common theoretical framework is evident. The main question of this article is what are the commonalities and differences between the US arms control policy during the Bush, Obama and Trump eras? According to the article hypothesis, the direction of arms control in US foreign policy during the Bush era was in the form of "post-arms control policy", during the Obama administration, within the framework of "off-shore balance arms control policy" and during the Trump era, "no-arms control policy". The post-arms control policy leads to measures beyond the usual arms control measures; off-shore balance arms control policy have led to an emphasis on international regimes; And t no-arms control policy led to measures to reduce costs. In this article, the theory of balanced behavior of "Randall Schuler" as one of the thinkers of the theory of neoclassical realism is used and the research method is comparative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • US foreign policy
  • Weapons
  • Control
  • Extra-control
  • Non-control
  • Off-Shore Balance
بلوچی، حیدرعلی (1392) مفاهیم رقیب در سیاست گذاری های دفاعی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
چامسکی، نوام (1390) پیش درآمد، در فیلیس بنیس، قبل و بعد سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا و جنگ علیه تروریسم. تهران: دانشگاه تهران.
دولت‏خواه، زهرا (1389) مهم‌ترین پیامدهای تصویب احتمالی معاهده منع جامع آزمایش‌های هسته ای. پژوهشنامه خلع سلاح، شماره 6.
رنشون، استنلی (1393) امنیت ملی اوباما: ارزیابی دوباره دکترین بوش ترجمه عسگر قهرمان‌پور. تهران: میزان.
زهرانی، مصطفی (1392) بررسی انتقادی سیاست خارجی آمریکا، تهران: اداره نشر وزارت امورخارجه.
ساعد، نادر (1386) تحلیل هنجارین رژیم کنترل فناوری موشکی و الزامات دفاعی جمهوری اسلامی ایران. مجله سیاست دفاعی، 15(59).
ساعد، نادر (پاییز 1383) فرایند خلع سلاح و کنترل تسلیحات در حقوق بین‌الملل منشور: ازنظر تا عمل، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 65.
سرتیپی، حسین و حجت‌زاده، علیرضا (1392) حقوق امنیت هسته‌ای، تهران: میزان.
عسگرخانی، ابومحمد (1383) نظریه رژیم های بین‌المللی، تهران: انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
قهرمانپور، رحمان (1385) نگاهی دوباره به پدیده بازگشت هسته‌ای، پژوهشنامه خلع سلاح، شماره2.
کاردان، عباس (1390) کتاب آمریکا (10): ویژه بررسی اسناد استراتژی امنیت ملی آمریکا پس از جنگ سرد، تهران: ابرار معاصر تهران.
کیوان حسینی، اصغر (1387) واکاوی سیاست کنترل صدور فناوری در استراتژی کلان آمریکا، تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی.
گریفیتس، مارتین (1388) دانشنامه روابط بین‌الملل و سیاست جهان، ترجمه علیرضا طیب. تهران: نشر نی.
گوهری مقدم، ابوذر (1386) سیاست خارجی امریکا پس از 11 سپتامبر، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
مرادخواه، حمید (1383) کندوکاوی در سیاست هسته‌ای، راهبرد، شماره 34.
مورگنتا، هانس. جی (1374) سیاست میان ملت‌ها، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران: دقتر مطالعات سیاسی و بین‌الملی وزارت امور خارجه.
هالستی، کی. جی (1373) مبانی تحلیل سیاست بین‌الملل، ترجمه بهرام مستقیمی و مسعود طارم سری، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه.
ویلیامز، پل. دی (1392) درآمدی بر بررسی‌های امنیت، ترجمه علیرضا طیب، تهران: مؤسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر.
Alison, Graham (2004) How To Stop Nuclear Terror, Foreign Affairs.
Allison, Graham (2006) A Nuclear Terrorism Report Card, The National Interest, No 83.
Baker, James A & Hamilton, Lee H (2006) The Iraq Study Group Report. New York: vintage books.
Baker, Peter (2009, September 17) White House Scraps Bush’s Approach to Missile Shield, New York Times.
Cirincione, Joseph (2008) Strategic Collapse: The Failure of the Bush Nuclear Doctrine, The Arms Control Association.
Cohen, Zachary (March 26, 2017) Trump proposes $54 billion defense spending hike. CNN. Retrieved from https://edition.cnn.com/2017/03/16/politics/donald-trump-defense-budget-blueprint/index.html
Dueck, Colin (2015) The Obama Doctrine: American Grand Strategy Today, Oxford: Oxford University Press.
Elliot, Jeffery M & Reginald, Robert (1989) The Arms Control, Disarmament and Military Security Dictionary, Oxford: Oxford Clio Press LTD.
Ellis, Jason D (2010) The Best Defense: Counterproliferation and U.S. National Security, The Washington Quarterly,Vol 26, No 2.
Frühling, Stephan & O’Neil, Andrew (2017) Nuclear weapons and alliance institutions in the era of President Trump, Contemporary Security Policy,Vol 38, No 1.
Godson, Roy & Shultz, Richard (2010, 4th Quarter) A QDR for All Seasons? Joint Force Quarterly, No 59, 52-56.
Gormley, Dennis (2005) conventional forces integration in global strike, In J. J. Wirtz, & J. A. Larsen, Nuclear Transformation: The New U.S. Nuclear Doctrine (pp. 53-68), Newyork: Palgrave Macmillan.
Gramer, Robbie & Detsch, Jack (JULY 29, 2020) Trump Undercuts Pentagon Over Germany Troop Withdrawal, foreign policy. Retrieved from https://foreignpolicy.com/2020/07/29/pentagon-trump-troop-withdrawal-germany-punishment/
Haass, Richard (2017) Trump foreign policy has found its theme: The Withdrawal Doctrin, US have left/threatening to leave TPP, Paris accord, UNESCO,NAFTA, JCPOA. Twitter. Available at: https://twitter.com/RichardHaass/.
Haass, Richard (2020) Withdrawal Doctrine, Washington Post, Retrieved from https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/05/27/trumps-foreign-policy-doctrine-withdrawal-doctrine/
Harris, Jerry (2008) US imperialism after Iraq, Race and Class,Vol 58, No 1.
Hoffman, Ruce & Kasupski, Anna-Britt (2007) The Victims of Terrorism: An Assessment of Their Influence and Growing Role in Policy, Legislation, and the Private Sector. USA: RAND Corporation.
Holmes, Kim & Carafano, James (2010) Defining the Obama Doctrine, Its Pitfalls, and How to Avoid Them, The Heritage Foundation.
Klerk, Piet de (2020) The End of New Start: The Start of a New Begining?, Clingendael Institute, Retrieved from https://spectator.clingendael.org/en/publication/end-new-start-start-new-beginning
Layne, Christopher (2012, January 27) The (Almost) Triumph of Offshore Balancing, National Interest, Retrieved from https://nationalinterest.org/commentary/almost-triumph-offshore-balancing
Lieber, Keir A & Press, Daryl G (2006) the end of mad? The Nuclear Dimension of U.S. Primacy, International Security,Vol 30, No 4, 7-44.
Mearsheimer, John ( 2011). Imperial by Design, National Interest, No 111.
Michaels, Jeffrey & Williams, Heather (2017) The nuclear education of Donald J. Trump, Contemporary Security Policy,Vol 38, No 1.
(2011) National Military Security, Joint Chiefs of Staff.
(2010) National Security Strategy, White House.
(2017) National security strategy, White House.
Newman, Andrew (2004) Arms Control, Proliferation and Terrorism: The Bush Administrations Post September 11, The Journal of Strategic Studies, Vol 27, No 1.
(2010) Nuclear Posture Review, The Office of the Secretary of Defense.
(2018) Nuclear Posture Review, The Office of the Secretary of Defense.
Obama, Barak (2006) The Audacity of Hope, New York: Three Rivers Press.
Péczeli, Anna (2018) The Trump Administration’s Nuclear Posture Review: Back to Great Power Competition, Journal for Peace and Nuclear Disarmament,Vol 1, No 2.
Sagan , Scott D & Vaynman , Jane (2011) introduction: Reviewing the Nuclear Posture Review, Nonproliferation Review, Vol 18, No 1.
Schweller, Randall L (2004) Unanswered Threats: A Neoclassical Realist Theory of Underbalancing, International Security, Vol. 29, No 2.
Spear, Joanna (2011) More Business as Usual? The Obama Administration and the Nuclear Posture Review, Contemporary Security Policy, Vol. 32, No 1.
(January 2012) Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense, Department of Defense.
(2004) The National Military Strategy, Joint Chiefs of Staff .
(2002) The National Security Strategy, The White House.
Trump, Donald (June 16, 2015) Donald Trump announces a presidential bid, The Washington Post, Retrieved From https://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2015/06/16/full-text-donald-trump-announces-a-presidential-bid/
Walt, Stephen M (2018) Has Trump Become a Realist? Foreign Policy.
William Jr, Robert E & viotti, Paul R (2012) Arms control: history, theory, and policy, california: Praeger security international.
William, M Arkin (2002) Secret Plan Outlines the Unthinkable, Los Angeles Times, Retrieved from http://articles.latimes.com/2002/mar/10/opinion/op-arkin
Williams, Heather (2018) Strategic Stability, Uncertainty, and the Future of Arms Control, Survival: Global Politics and Strategy, Vol. 60, No. 2.