شبکه مسائل راهبردی ایران و نقش عوامل ساختاری در شکل‌گیری آن‌ها

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

چکیده

بر اساس اصول علمی برنامه‌ریزی و مطالعات راهبردی طرح عناوین گسترده‌ای از مسائل نه تنها راه‌گشا نیست، بلکه ممکن است موجب سردگمی در تصمیم‌گیری و از بین‏رفتن منابع محدود و کمیاب کشور در تخصیص و اقدام شود. در این پژوهش تلاش شده است که با استفاده از نظرات کارشناسان مختلف و بهره‌گیری از نرم‌افزار میک‌مک و سنجش درهم‌کنشی این مسائل بر همدیگر، مسئله‌ها را از منظر جایگاه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مشخص و راهی پیش پای تصمیم‌گیرندگان برای اولویت‌بندی و تصمیم‌گیری قرار داد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که سه مسئله «ناسازگاری سیاست خارجی ایران با نظام بین‌الملل»، «پرونده هسته‌ای» و «مناسبات ایران و آمریکا» مهم‌ترین مسائلی هستند که در شکل‌گیری و تشدید سایر مسائل، نقش تأثیرگذار برجسته‌ای دارند و بیش از سایر مسائل بر امنیت ملی ایران تأثیرگذارند.

کلیدواژه‌ها


 
افضلی، رسول و سجاد نجفی (1397)، «تبیین شاخص‌های کلیدی تأثیرگذار بر روابط ایران و عربستان در افق زمانی 1407»، آینده‌پژوهی دفاعی، سال سوم، شماره 9، ص 34-7.
امرس، رالف (1400)، «امنیتی‌سازی»، در کالینز، آلن (ویراستار). مطالعات امنیتی معاصر، ترجمه علیرضا ثمودی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، فصل دوازدهم.
بوزان، باری، الی ویور و پاپ دو ویلد (1395)، چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت. ترجمه علیرضا طیب، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ سوم.
دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال (1392)، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: سمت.
صادقی، حسین (12/03/1400). «هفت عامل مؤثر در روابط ایران و عربستان»، ایرنا، کد خبر: 84352119؛ قابل دسترس:
قریشی، سیدیوسف (1393)، امنیتی شدن و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران‌، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
کر، پائولین (1400). «امنیت انسانی»، در کالینز، آلن (ویراستار). مطالعات امنیتی معاصر، ترجمه علیرضا ثمودی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، فصل دهم.
مسعودی، حیدرعلی و مهران شرفی صدرآبادی (1399). «سیاست خارجی و نبود اجماع پایدار داخلی: تحلیل رمزگان عملیاتی برجام»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 90، زمستان، ص 224-175.
Balzacq, Thierry ed., (2011). Securitization Theory: How Security Problems Emerge and Dissolve, New York: Routledge.
Benjumea-Arias, Martha, Leonel Castañeda & Alejandro Valencia-Arias (2016). ' Structural Analysis of Strategic Variables through MICMAC Use: Case Study', Mediterranean Journal of Social Sciences, 7 (4): 11-19. Doi: 10.5901/mjss.2016.v7n4p
Chen, Jih-Kuang (2018). 'An extension of importance-performance analysis method: Integrated with fuzzy MICMAC', International Journal of Services Operations and Informatics, 9 (1): 83-99; DOI: 10.1504/IJSOI.2018.088518
Kupchan, Charles A. & and Leslie Vinjamuri eds. (2021). Anchoring the World: International Order in the Twenty-first Century, SFS, Chatham House and CFR.
Lessnoff, Michael ed. (1990). Social contract theory, New York: New York University Press.
Stein, J. G. (1992). Deterrence and Compellence in the Gulf, 1990-91: A Failed or Impossible Task? International Security, 17(2): 147–179. https://doi.org/10.2307/2539171
Walt, Stephen (1991). 'The Renaissance of security studies', International Studies Quarterly, 35(2): 211-239.