شبکه مسائل راهبردی ایران و نقش عوامل ساختاری در شکل‌گیری آن‌ها

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

چکیده

بر اساس اصول علمی برنامه‌ریزی و مطالعات راهبردی طرح عناوین گسترده‌ای از مسائل نه تنها راه‌گشا نیست، بلکه ممکن است موجب سردگمی در تصمیم‌گیری و از بین‏رفتن منابع محدود و کمیاب کشور در تخصیص و اقدام شود. در این پژوهش تلاش شده است که با استفاده از نظرات کارشناسان مختلف و بهره‌گیری از نرم‌افزار میک‌مک و سنجش درهم‌کنشی این مسائل بر همدیگر، مسئله‌ها را از منظر جایگاه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مشخص و راهی پیش پای تصمیم‌گیرندگان برای اولویت‌بندی و تصمیم‌گیری قرار داد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که سه مسئله «ناسازگاری سیاست خارجی ایران با نظام بین‌الملل»، «پرونده هسته‌ای» و «مناسبات ایران و آمریکا» مهم‌ترین مسائلی هستند که در شکل‌گیری و تشدید سایر مسائل، نقش تأثیرگذار برجسته‌ای دارند و بیش از سایر مسائل بر امنیت ملی ایران تأثیرگذارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran Strategic Issues Network and the role of structural factors in their formation

نویسندگان [English]

  • mahmoud yazdanfam
  • Hassan Sadrania
.
چکیده [English]

Based on the scientific principles of planning and strategic studies, designing broad headings of issues facing governments is not only not helpful, but may also lead to confusion in decision-making and the loss of the country's scarce resources in allocation and action. In this research, using the opinions of different experts and using MICMAC software and measuring the interaction of these issues with each other, an attempt has been made to prioritize the issues from the perspective of a specific position of influence and influence and a way for decision makers to prioritize and make decisions. The findings of this study show that the three issues of "Iran's foreign policy incompatibility with the international system", "nuclear case" and "Iran-US relations" are the most important issues that play a significant role in shaping and intensifying other issues. They affect Iran's national security

کلیدواژه‌ها [English]

  • problematics system
  • national security
  • foreign policy
  • international sanctions
 
افضلی، رسول و سجاد نجفی (1397)، «تبیین شاخص‌های کلیدی تأثیرگذار بر روابط ایران و عربستان در افق زمانی 1407»، آینده‌پژوهی دفاعی، سال سوم، شماره 9، ص 34-7.
امرس، رالف (1400)، «امنیتی‌سازی»، در کالینز، آلن (ویراستار). مطالعات امنیتی معاصر، ترجمه علیرضا ثمودی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، فصل دوازدهم.
بوزان، باری، الی ویور و پاپ دو ویلد (1395)، چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت. ترجمه علیرضا طیب، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ سوم.
دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال (1392)، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: سمت.
صادقی، حسین (12/03/1400). «هفت عامل مؤثر در روابط ایران و عربستان»، ایرنا، کد خبر: 84352119؛ قابل دسترس:
قریشی، سیدیوسف (1393)، امنیتی شدن و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران‌، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
کر، پائولین (1400). «امنیت انسانی»، در کالینز، آلن (ویراستار). مطالعات امنیتی معاصر، ترجمه علیرضا ثمودی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، فصل دهم.
مسعودی، حیدرعلی و مهران شرفی صدرآبادی (1399). «سیاست خارجی و نبود اجماع پایدار داخلی: تحلیل رمزگان عملیاتی برجام»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 90، زمستان، ص 224-175.
Balzacq, Thierry ed., (2011). Securitization Theory: How Security Problems Emerge and Dissolve, New York: Routledge.
Benjumea-Arias, Martha, Leonel Castañeda & Alejandro Valencia-Arias (2016). ' Structural Analysis of Strategic Variables through MICMAC Use: Case Study', Mediterranean Journal of Social Sciences, 7 (4): 11-19. Doi: 10.5901/mjss.2016.v7n4p
Chen, Jih-Kuang (2018). 'An extension of importance-performance analysis method: Integrated with fuzzy MICMAC', International Journal of Services Operations and Informatics, 9 (1): 83-99; DOI: 10.1504/IJSOI.2018.088518
Kupchan, Charles A. & and Leslie Vinjamuri eds. (2021). Anchoring the World: International Order in the Twenty-first Century, SFS, Chatham House and CFR.
Lessnoff, Michael ed. (1990). Social contract theory, New York: New York University Press.
Stein, J. G. (1992). Deterrence and Compellence in the Gulf, 1990-91: A Failed or Impossible Task? International Security, 17(2): 147–179. https://doi.org/10.2307/2539171
Walt, Stephen (1991). 'The Renaissance of security studies', International Studies Quarterly, 35(2): 211-239.