شفافیت و امنیت اقتصادی؛ تحلیل کارکردی سازمان‏ های اطلاعاتی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین(ع)

3 استادیار اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

برقراری امنیت داخلی در حوزه اقتصادی در بحران‌ها و تکانه‌های حاصل از شرایط داخلی و خارجی مستلزم تصمیمات صحیح و کارامد مسئولین و مدیران عالی است؛ اتخاذ تصمیمات صحیح نیز نیازمند شفافیت و دسترسی به اطلاعات و آمار درست، دقیق، جامع و به‏ روز از حوزه اقتصادی است که این موارد صرفاً با شکل‏ گیری یک سیستم اطلاعات اقتصادی در کشور تحقق می‌یابد. در بسیاری از کشورها این وظیفه خطیر به این سازمان ‏ها واگذار شده است. شفافیت اقتصادی با استفاده از ابزار سیستم اطلاعات اقتصادی، دارای کارکردهای قابل‌توجهی است که برای امنیت داخلی کشور حیاتی و اجتناب‏ ناپذیر است. هدف مقاله حاضر، کندوکاو نظری درباره کارکرد شفافیت اقتصادی و ایجاد سیستم اطلاعات اقتصادی و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی در کشور است.

کلیدواژه‌ها


احمدی درینی، حمیدرضا؛ میرنجف موسوی و حسن حکمت‏نیا (۱۳۸۵)، شهرنشینی و امنیت، بررسی میزان عوامل موثر بر احساس امنیت شهروندان (مطالعه موردی شهر مراغه)،  پیک نور، (3)7، 50-39.
احمدی، رضا و علی صالح‏نیا (1399)، درآمدی بر امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات دانشگاه امام صادق. تهران. چاپ اول.
اسفندیار، حسین و سیدمحمدصالح نجفی فراشاه (۱۳۹۴)، تحلیل وضعیت موجود سامانه‌های اطلاعات اقتصادی، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ‌.
اسفندیار، حسین؛ سیدمحمدصالح نجفی فراشاه و روحانی، سیدعلی (1394)، تحلیل وضعیت موجود سامانه‌های اطلاعات اقتصادی، پژوهشکده سیاست‏پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت،102-1.
افتخاری، اصغر و علیرضا قدرت‌آبادی (1395)، نقش سازمان‏های اطلاعاتی در امنیت نرم، فصلنامه پژوهش‌های حفاظتی امنیتی دانشگاه امام حسین(ع)، 17(5)، 40-23.
حاجی‏هاشمی، الهام؛ نسرین منصوری، بهروز صادقی عمروآبادی و مهدی فدائی (1400)، اثر شفافیت بانک مرکزی بر نوسانات نرخ ارز در اقتصاد ایران، پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار، (2)21، 116-83.
حاجیان، رضا؛ مصطفی دلشادتهرانی و محمدرضا امینی حاج‏آبادی (1396)، زمینه‌های شفافیت اطلاعات و عدالت اقتصادی از دیدگاه نهج‌البلاغه، پژوهش‏های نهج البلاغه، (4)16، 102-81.
دوگان، ماتیه (1374)، سنجش مفهوم مشروعیت و اعتماد، ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی، پرویز پیران. 98 و 97، 10-4.
 زارع‏زاده، رسول (1392)، الگوی تحلیل امنیت داخلی: تبیین مؤلفه‏های اثرگذار بر امنیت داخلی در سطح کلان، نشریه آفاق امنیت، (5)19، 38-7.
سلیمانی، یاسر (1395)، بررسی نفوذ اقتصادی در چارچوب منویات مقام معظم رهبری و دانش اطلاعاتی-امنیتی، همایش ملی نظام سلطه و نفوذ. (10)35. 15-1.
سیف‏، الله‏مراد (1389)، مفهوم شناسی امنیت اقتصادی، فصلنامه آفاق امنیت، (3)9. 35-7.
شهبازی، نجفعلی (1399)، مبانی تهاجم اطلاعاتی در اقتصاد، انتشارات دانشگاه امام حسین (ع). تهران. چاپ اول.
شهبازی، نجفعلی؛ بهروز صادقی عمرو آبادی و سید علیرضا عزیز موسوی (1390)، بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر امنیت اجتماع، فصلنامه آفاق امنیت، (4)12. 143-125.
صالحی امیری، سیدرضا (1388)، مدیریت منازعات  قومی در ایران، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونت پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی. انتشارات کمیل. چاپ دوم.
عبدالمحمدی، حسین (1381)، تأثیر فساد مالی بر امنیت ملی، ماهنامه معرفت، 52، 25-21.
قاسمی، محمدعلی (1386)، «تد رابرت‏گر و روش نوین مطالعه جنبش‌های قومی»، فصلنامه مطالعات راهبردی، (3)10. 19-12.
کردستانی، غلامرضا؛ عبدالاحد عباشی و معصومه طریقی (1392)، تأثیر شفافیت در بخش عمومی بر رشد اقتصادی، اولین کنفرانس بین‌المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)، رودهن
ماه‌پیشانیان، مهسا (1390)، عدالت اجتماعی و تأثیر آن بر امنیت جامعه، مطالعات راهبردی بسیج، 51. 39-22.
میرمحمدی، مهدی و غلامرضا سالارکیا (1391)، سازمان‏های اطلاعاتی و توسعه اقتصادی، فصلنامه مطالعات راهبردی، (3)9، 59-36.
نوروزی، فیض‏الله و سارا فولادی سپهر (1388)، «بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان 29-15 ساله شهر تهران و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن»، فصلنامه راهبرد، (18)53. 159-129.
والتر، لاکوئر (1381)، جهان اسرار، ترجمه معاونت پژوهشی دانشکده امام باقر(ع)، تهران: دانشکده امام باقر(ع). تهران. چاپ دوم.
یحیوی دیزج، جعفر؛ یوسف محمدزاده، صمد حکمتی و فرید حسین یعقوبی (1397)، رابطه بین عوامل اقتصادی و اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی در کشورهای منتخب با رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته، رفاه اجتماعی، 18(68)، 167-199.‎
 
Ackerman, William, (2004). A Assesing Spatial Pattern of Crime in Lima, Ohio , Cities journal, Volume42, Issue5,pages 244-247.
Coissard, Steven, Carlos Seiglie, and Yann Echinard (2008). Economic Intelligence and National Security. In: Fontanel, Jacques and Manas Chatterji (eds.) War, Peace and Security, Emerald.
Hollyer, J. R., Rosendorff, B. P., & Vreeland, J. R. (2018). Transparency, Democracy, and Autocracy: Economic Transparency and Political (In) Stability. Cambridge University Press.
Hollyer, J. R., Rosendorff, B. P., & Vreeland, J. R. (2019). Why do autocrats disclose? Economic transparency and inter-elite politics in the shadow of mass unrest. Journal of Conflict Resolution, 63(6), 1488-1516.
Kaunert, C. (2018). European internal security: towards supranational governance in the area of freedom, security and justice. Manchester University Press.
Kulish, A., Petrushenko, M., Reznik, O., & Kiselyova, E. (2018). The relations unshadowing in business activities: The economic and legal factors of security at the macroeconomic level. Problems and Perspectives in Management, 16(1), 428-436.
Oshita, O. O., Alumona, I. M., & Onuoha, F. C. (2019). Internal Security Management in Nigeria. Springer press.
Uktamov, H. F. (2020). Problems of Evaluation and Procuring Economic Security At Enterprises. Asian Journal of Technology & Management Research, 10(01). 15-29.
Yuniarta, G. A., & Purnamawati, I. G. A. (2021). Key elements of local government transparency in new public governance. Problems and Perspectives in Management, 18(4), 96.